Prechodné opatrenia

Žiadosti o chýbajúce informácie týkajúce sa existujúcich látok – článok 136 ods. 1 a 2 nariadenia REACH

Výrobcovia a dovozcovia boli požiadaní, aby predložili ďalšie informácie o určitých látkach príslušným orgánom členských štátov v súlade s nariadením (EHS) č. 793/93. V článku 136 ods. 1 a ods. 2 nariadenia REACH sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa týchto žiadostí.

Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za kontrolu predložených informácií a za informovanie agentúry ECHA o všetkých požadovaných nasledujúcich krokoch (článok 46 ods. 3 a článok 48 nariadenia REACH).

Tieto prechodné ustanovenia sa celkovo vzťahujú na 29 existujúcich látok (zlúčeniny niklu sa počítajú ako jedna položka). Požadované informácie sú špecifikované v nariadeniach (ES) č. 465/2008, č. 466/2008, č. 506/2007, č. 565/2006, č. 642/2005 a č. 2592/2001.

Pre 16 látok uvedených v nariadení (ES) č. 465/2008, ktoré podliehajú článku 136 ods. 2 nariadenia REACH, agentúra ECHA identifikovala a vymenovala príslušné orgány členských štátov, ktoré budú vykonávať úlohy týkajúce sa hodnotenia.

Viac

Správy za prechodné obdobie podľa prílohy XV týkajúce sa prioritných existujúcich látok, ktoré neboli dokončené podľa nariadenia 793/93 – článok 136 ods. 3 nariadenia REACH

Členské štáty EÚ predložili agentúre ECHA správy za prechodné obdobie podľa prílohy XV. Tieto správy obsahujú chýbajúce informácie o nebezpečenstvách a rizikách a prípadné možnosti riadenia rizika pre takzvané existujúce látky, vypracované podľa nariadenia (EHS) č. 793/93.

Členské štáty EÚ boli podľa článku 136 ods. 3 nariadenia REACH požiadané, aby predložili správy za prechodné obdobie od 1. júna do 1. decembra 2008 pre látky, v prípade ktorých nebolo do 1. júna 2008 dokončené hodnotenie rizika, rozvoj stratégie na obmedzenie rizík alebo diskusie.

Viac

Dobrovoľné hodnotenia rizík

Sektor priemyslu v roku 2000 oznámil, že bude dobrovoľne vyhodnocovať určité medené a olovené zlúčeniny v súlade s mechanizmami vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 793/93. Členské štáty a Komisia sa na tejto iniciatíve dohodli na 11. spoločnej schôdzi príslušných orgánov pre vykonávanie smernice 67/548/EHS a nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 v roku 2001.

Viac