Chemické látky podliehajúce PIC

Chemické látky podliehajúce PIC

Chemické látky podliehajúce PIC

Časť o chemikáliách podliehajúcich udeleniu predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) zahŕňa všetky chemické látky uvedené v príslušných prílohách k nariadeniu PIC. Chemikálie uvedené v časti 1 prílohy I podliehajú postupu oznámenia o vývoze, chemikálie uvedené v časti 2 prílohy I okrem toho, že podliehajú postupu oznámenia o vývoze, spĺňajú aj podmienky na postup oznámenia PIC. Chemikálie uvedené v časti 3 prílohy podliehajú úplnému postupu PIC podľa Rotterdamského dohovoru.

V prílohe V sú zapísané chemikálie a výrobky, ktorých používanie je v Európskej únii zakázané a ktoré sa nesmú vyvážať. Na chemikálie a výrobky uvedené v časti 1 prílohy V sa vzťahuje zákaz vývozu a patria do kategórie perzistentných organických znečisťujúcich látok. V časti 2 prílohy V sú uvedené chemikálie a výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu a ktoré sú odlišné od perzistentných organických znečisťujúcich látok.

Okrem toho boli identifikované ďalšie chemikálie, na ktoré sa takisto vzťahuje nariadenie PIC, keďže patria do skupín chemikálií jasne uvedených v prílohe I alebo V. Tieto chemikálie, ktoré samy o sebe nie sú vyslovene zaradené do prílohy k nariadeniu PIC, sú uvedené kurzívou.

Chemikálie je možné vyhľadávať podľa prílohy a časti prílohy, v ktorej sú uvedené, EC čísla a čísla CAS, chemického názvu a kategórie použitia. Vyhľadávanie je možné spresniť pomocou rôznych vyhľadávacích filtrov.

Príloha V časť 2

EU Privacy Disclaimer

Táto webová lokalita využíva súbory cookies, aby sme vám zabezpečili najlepšie používateľske prostredie na našich webových stránkach.