Výbor členských štátov

Výbor členských štátov (MSC) sa zúčastňuje na viacerých procesoch podľa nariadenia REACH, ako je hodnotenie a autorizácia. Výbor MSC je zodpovedný za riešenie nezrovnalostí v stanoviskách členských štátov a návrhoch na identifikáciu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Výbor vydáva stanoviská k návrhom odporúčania agentúry ECHA pre autorizačný zoznam (príloha XIV) a návrh priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP) pre proces hodnotenia látky. Ak sa v rámci výboru MSC nedosiahne zhoda, záležitosť sa predloží Európskej komisii, ktorá vydá rozhodnutie.

Hodnotenie dokumentácie

Keď členské štáty navrhnú zmeny, výbor MSC sa usiluje o jednomyseľnú zhodu v súvislosti s návrhom rozhodnutí agentúry ECHA, pokiaľ ide o: 

  • návrhy na testovanie,
  • kontroly súladu.

Hodnotenie látky

Výbor MSC sa usiluje o jednomyseľnú zhodu v súvislosti s návrhom rozhodnutí členských štátov, pokiaľ ide o hodnotenie látky, keď iné členské štáty alebo agentúra ECHA navrhli zmeny pre tieto látky. Výbor MSC zohľadní pripomienky registrujúcich k navrhnutým zmenám v návrhoch rozhodnutí na základe hodnotenia dokumentácie a látky. Po schválení výborom MSC agentúra ECHA rozhodnutie finalizuje a predloží ho registrujúcemu.

Výbor MSC vydáva stanoviská k:

  • návrhu priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP), ktorý vypracovala agentúra ECHA pre látky, ktoré budú členské štáty hodnotiť na základe toho, že látky by mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie,
  • návrhom ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sa týkajú pridania látok do plánu CoRAP mimo každoročných aktualizácií.

Na základe týchto stanovísk výboru MSC agentúra ECHA prijme konečný plán CoRAP na hodnotenie látky. Výbor MSC sa usiluje o zhodu aj v prípadoch, keď dva alebo viaceré členské štáty vyslovili záujem o hodnotenie rovnakej látky.

Autorizácia

Výbor MSC má hlavnú úlohu pri:

  • úsilí o zhodu v súvislosti s identifikáciou látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre zoznam kandidátskych látok na potenciálne uvedenie v autorizačnom zozname (príloha XIV), 
  • vydávaní stanovísk k návrhu odporúčaní agentúry ECHA, ktoré sa týkajú prioritných látok na uvedenie v autorizačnom zozname.

Agentúra ECHA zohľadňuje stanovisko výboru MSC pri finalizácii svojho odporúčania pre Komisiu v súvislosti s prioritnými látkami na uvedenie v autorizačnom zozname.

Žiadosti výkonného riaditeľa agentúry ECHA

Na žiadosť výkonného riaditeľa agentúry ECHA výbor MSC vydáva stanoviská týkajúce sa rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími aspektmi, ktoré sa týkajú bezpečnosti látok ako takých, látok v prípravkoch alebo látok vo výrobkoch. 

Výbor MSC tiež poskytuje vedeckú podporu s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami, pokiaľ ide o bezpečnosť látok, ako aj aktívnu účasť na opatreniach technickej pomoci a budovania kapacít pre dobré zaobchádzanie s chemickými látkami v rozvojových krajinách.

Zloženie

Každý členský štát vymenuje do výboru MSC jedného člena na obdobie troch rokov, ktoré je možné predĺžiť. Výbor môže vymenovať až päť ďalších členov vybratých pre ich konkrétne kompetencie. Členov môžu sprevádzať poradcovia.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)