Măsuri tranzitorii

 Solicitări restante de informaţii privind substanţele existente - articolul 136 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul REACH

Producătorilor şi importatorilor au obligaţia să transmită autorităţilor statelor membre informaţii suplimentare despre anumite substanţe conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93. Articolul 136 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul REACH prevede măsuri tranzitorii privind aceste cerinţe.

Autorităţile competente ale statelor membre sunt responsabile pentru revizuirea informaţiilor transmise şi pentru informarea ECHA cu privire la orice acţiune ulterioară necesară (articolul 46 alineatul (3) şi articolul 48 din REACH).

În total, 29 de substanţe existente sunt afectate de prevederile tranzitorii (compuşii nichelului sunt consideraţi ca o singură intrare). Informaţiile solicitate sunt specificate în Regulamentele (CE) nr. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 şi 2592/2001.

Pentru cele 16 substanţe enumerate în Regulamentul (CE) nr. 465/2008, care cad sub incidenţa articolului 136 alineatul (2) din REACH, ECHA a identificat şi numit autorităţile competente ale statelor membre care trebuie să îndeplinească sarcinile de evaluare.

Mai multe

Rapoartele tranzitorii din anexa XV pentru substanţe prioritare existente nefinalizate conform Regulamentului 793/93 – articolul 136 alineatul (3) din Regulamentul REACH

Statele membre ale UE au transmis la ECHA rapoartele tranzitorii din anexa XV. Aceste rapoarte conţin informaţii restante privind pericolele şi riscurile şi posibile opţiuni de gestionare a riscului pentru aşa-numitele substanţe existente, realizate conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93.

Statele membre ale UE au avut obligaţia, în conformitate cu articolul 136 alineatul (3) din Regulamentul REACH, să transmită rapoarte tranzitorii între 1 iunie şi 1 decembrie 2008 pentru substanţele pentru care evaluarea riscului, elaborarea strategiei pentru limitarea riscurilor sau discuţiile nu s-au finalizat înainte de 1 iunie 2008.

Mai multe

Evaluări voluntare ale riscurilor

În 2000, industria a anunţat că va evalua voluntar anumiţi compuşi ai cuprului şi plumbului, conform mecanismelor de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului. Statele membre şi Comisia au convenit asupra acestei iniţiative la cea de-a 11-a întrunire comună a autorităţilor competente pentru punerea în aplicare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului care a avut loc în 2001.

Mai multe