Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu

Ta sekcja dotycząca chemikaliów objętych zgodą po uprzednim poinformowaniu obejmuje wszystkie substancje chemiczne wymienione we właściwych załącznikach do rozporządzenia PIC. Chemikalia wymienione w części 1 załącznika I podlegają procedurze powiadomienia o wywozie; chemikalia wymienione w części 2 załącznika I, oprócz tego, że podlegają procedurze powiadomienia o wywozie, kwalifikują się również do procedury powiadomienia o PIC. Chemikalia wymienione w części 3 załącznika I podlegają pełnej procedurze PIC na mocy Konwencji rotterdamskiej.

W załączniku V wymieniono chemikalia i wyroby, których stosowanie jest zabronione w Unii Europejskiej i które nie mogą być eksportowane. Chemikalia i wyroby wymienione w części 1 załącznika V podlegają zakazowi wywozu i należą do kategorii trwałych zanieczyszczeń organicznych; w części 2 załącznika V wymieniono chemikalia i wyroby podlegające zakazowi wywozu inne niż trwałe zanieczyszczenia organiczne.

Ponadto określono inne chemikalia również podlegające rozporządzeniu PIC, ponieważ należą do grup chemicznych, które wyraźnie wymieniono w załączniku I lub V. Te chemikalia, których nie wymieniono wyraźnie w załączniku do rozporządzenia PIC, pokazano kursywą.

Chemikalia można wyszukiwać na podstawie załącznika i części załącznika, w których są wymienione, numerów EC i CAS, nazwy chemicznej i kategorii zastosowania. Można również usprawnić wyszukiwanie za pomocą filtrów wyszukiwania wielokrotnego.

Załącznik V część 2

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)