Komitet państw członkowskich

Komitet Państw Członkowskich (MSC) bierze udział w kilku procesach REACH, takich jak ocena oraz wydawanie zezwoleń. MSC odpowiada za eliminowanie ewentualnych rozbieżności opinii państw członkowskich oraz rozbieżności na temat wniosków dotyczących identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Komitet opiniuje projekty zaleceń ECHA dotyczące wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) oraz projekt wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) dotyczącego procesu oceny substancji. Jeżeli na forum MSC nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawa przekazana zostaje do rozpatrzenia przez Komisję Europejską.

Ocena dokumentacji

W przypadku zaproponowania przez państwa członkowskie poprawek, MSC dąży do jednogłośnego zatwierdzenia projektów decyzji ECHA w sprawie: 

  • Propozycji przeprowadzenia badań
  • Weryfikacji zgodności

Oceny substancji

MSC dąży do jednogłośnego przyjęcia projektów decyzji państw członkowskich w sprawie oceny substancji w przypadku zgłoszenia poprawek do niech przez inne państwa członkowskie lub ECHA. MSC uwzględnia uwagi zgłaszane przez rejestrujących do proponowanych poprawek do projektów decyzji w oparciu o dokumentację i ocenę substancji. Po uzgodnieniu decyzji przez MSC ECHA sporządza jej ostateczną wersję i wydaje ją rejestrującemu.

MSC opiniuje:

  • Projekt wspólnotowego kroczącego planu działania (CoRAP) sporządzony przez ECHA dla substancji podlegających ocenie przez państwa członkowskie z uwagi na ich potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.
  • Wysuwane przez państwa członkowskie propozycje dodania substancji do planu CoRAP poza jego doroczną aktualizacją.

Na podstawie wydanych przez MSC opinii ECHA przyjmuje ostateczny plan CoRAP dotyczący oceny substancji. MSC dąży także do wypracowania porozumienia w przypadkach, kiedy co najmniej dwa państwa członkowskie wyraziły zainteresowanie oceną tej samej substancji.

Zezwolenie

MSC odgrywa istotną rolę w:

  • Dążeniu do osiągnięcia porozumienia w sprawie identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), które mają znaleźć się na liście kandydackiej substancji do ujęcia w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) 
  • Opiniowaniu projektów zaleceń ECHA w sprawie substancji priorytetowych, które powinny podlegać procesowi udzielania zezwoleń.

ECHA uwzględnia opinię MSC podczas opracowywania ostatecznej wersji zalecenia dla Komisji w sprawie substancji priorytetowych, które powinny podlegać procesowi udzielania zezwoleń.

Wnioski dyrektora wykonawczego ECHA

Na wniosek dyrektora wykonawczego ECHA MSC wydaje opinie dotyczące ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska oraz wszelkich innych aspektów bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach. 

MSC zapewnia także wsparcie naukowe służące doskonaleniu współpracy pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa substancji, a także aktywnie uczestniczy w działaniach związanych ze wsparciem technicznym oraz budowaniem potencjału w zakresie rzetelnego zarządzania chemikaliami w krajach rozwijających się.

Skład

Każde państwo członkowskie wyznacza jednego członka MSC na trzyletnią, odnawialną kadencję. Komitet może wyznaczyć do pięciu dodatkowych członków wybranych z uwagi na ich konkretne kwalifikacje. Członkom mogą towarzyszyć doradcy.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)