Komitet ds. Oceny Ryzyka

Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) sporządza w imieniu ECHA opinie dotyczące ryzyka substancji dla zdrowia ludzi oraz środowiska w ramach wymienionych poniżej procesów REACH oraz CLP. Ostateczne decyzje podejmuje Komisja Europejska.

 

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

RAC rozpatruje indywidualnie wszystkie propozycje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania oraz wydaje opinie na temat proponowanej zharmonizowanej klasyfikacji substancji pod względem ich rakotwórczości, mutagenności, toksyczności reprodukcyjnej lub działania uczulającego na drogi oddechowe, a także innych skutków.  

 

Ograniczenie 

Komitet ocenia zasadność proponowanego ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub użytkowania substancji w celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska. Ocenia się także ewentualne uwagi zgłoszone przez strony trzecie.

 

Zezwolenie 

W chwili złożenia wniosku o zezwolenie RAC ocenia związane z daną substancją ryzyko wynikające ze sposobu jej użytkowania. Procedura ta obejmuje ocenę właściwości i skuteczności środków zarządzania ryzykiem opisanych we wniosku o zezwolenie oraz w odpowiednich przypadkach także ocenę ryzyka związanego z ewentualnymi substancjami alternatywnymi. Ocenia się także wkład stron trzecich dotyczący wniosku.

 

Wnioski dyrektora wykonawczego ECHA

RAC opiniuje wnioski dyrektora wykonawczego ECHA dotyczące ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska, wiążące się z wszelkimi innymi aspektami bezpieczeństwa substancji w ich postaci własnej, jako składników preparatu lub w wyrobach. 

Komitet zapewnia także wsparcie naukowe służące doskonaleniu współpracy pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa substancji, a także aktywnie uczestniczy w działaniach związanych ze wsparciem technicznym oraz budowaniem potencjału w zakresie rzetelnego zarządzania chemikaliami w krajach rozwijających się.

 

Skład

Członków RAC wyznacza Zarząd ECHA spośród kandydatów zaproponowanych przez państwa członkowskie na trzyletnią, odnawialną kadencję.