Meer over de verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers

Meer over de verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers

Meer over de verantwoordelijkheden van downstreamgebruikers

Wanneer downstreamgebruikers een uitgebreid VIB ontvangen voor een stof of mengsel, moeten zij nagaan of hun gebruik onder de bij het VIB gevoegde blootstellingsscenario's (BS) of de informatie over het veilige gebruik van het mengsel (SUMI) valt. Samenstellers moeten ook rekening houden met het te verwachten gebruik van hun mengsels door hun afnemers.

Om te controleren of hun gebruik onder de blootstellingsscenario's valt, moeten downstreamgebruikers:

  1. informatie verzamelen over de omgeving waarin de stof wordt gebruikt;
  2. vaststellen of het werkelijke gebruik en de werkelijke gebruiksomstandigheden stroken met de voorwaarden die in de ontvangen blootstellingsscenario's zijn beschreven.

Wanneer het gebruik onder de scenario's valt, dienen downstreamgebruikers de controle te documenteren en indien nodig relevante informatie over het veilige gebruik door te geven aan hun klanten. Als het gebruik niet onder de scenario's valt, hebben downstreamgebruikers een aantal mogelijkheden:

  • de in het ontvangen blootstellingsscenario beschreven gebruiksvoorwaarden toepassen;
  • hun gebruik aan hun leverancier bekendmaken en om een bijgewerkt blootstellingsscenario verzoeken;
  • de stof vervangen door een andere stof waarvoor geen blootstellingsscenario is vereist of waarvoor een of meer blootstellingsscenario's beschikbaar zijn waar hun gebruiksvoorwaarden onder vallen. Een andere mogelijkheid is het proces vervangen door een ander proces waarbij de stof niet nodig is;
  • op zoek gaan naar een andere leverancier die de stof of het mengsel levert met een blootstellingsscenario waar hun vorm van gebruik wel onder valt; of
  • een chemischeveiligheidsrapport als downstreamgebruiker (DU CSR) opstellen.

Ook hier moeten downstreamgebruikers indien nodig informatie over het veilige gebruik aan hun klanten verstrekken en moeten zij mogelijk verslag uitbrengen aan ECHA.