Grenswaarden beroepsmatige blootstelling

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (occupational exposure limits – OEL’s) zijn wettelijke waarden die een blootstellingsniveau voor chemische stoffen in de lucht of op de werkplek aangeven dat als veilig (voor de gezondheid) wordt beschouwd.

Dergelijke grenswaarden worden door de bevoegde autoriteiten op EU-niveau en op nationaal niveau vastgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbare informatie en de meest recente gegevens over de gevaren van een stof, met name met betrekking tot kankerverwekkendheid, mutageniteit, voortplantingstoxiciteit en de acute effecten van blootstelling aan de stof.

De vaststelling van grenswaarden draagt bij aan de bescherming van de gezondheid van werknemers tegen mogelijke risico’s bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplek en vermindering van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische stoffen.

Het nemen van maatregelen tegen schadelijke chemische stoffen is een prioriteit op het gebied van de bescherming van werknemers in de Europese Unie. De Europese Commissie laat zich bij de beoordeling van prioritaire chemische stoffen adviseren door onafhankelijke wetenschappelijke comités ter ondersteuning van voorgenomen maatregelen om nieuwe of herziene OEL’s goed te keuren krachtens de richtlijn inzake carcinogene of mutagene agentia, de richtlijn inzake chemische agentia en andere relevante wetgeving (bijvoorbeeld Richtlijn 2009/148/EG inzake asbest).

ECHA en zijn Comité risicobeoordeling (Committee for Risk Assessment – RAC) ondersteunen het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL) sinds 2019 met wetenschappelijke adviezen over OEL’s. Deze adviezen werden daarvoor uitgegeven door het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia van DG EMPL.

OEL’s zijn hoofdzakelijk bedoeld om te voorkomen dat werknemers chemische stoffen inhaleren in de vorm van damp, nevel of stofdeeltjes. Het RAC kan ook aanbevelingen doen voor een huidnotatie om aan te geven dat beschermingsmiddelen voor de huid noodzakelijk zijn. Er kunnen ook andere notaties worden toegevoegd, zoals notaties voor sensibilisering of geluidsoverlast. Bovendien kan het RAC aanraden biologische grenswaarden of biologische richtwaarden (biomonitoring van achtergrondniveaus) vast te stellen.