Toelichting op REACH

Het onderstaande overzicht bevat alle begeleidingsdocumenten die op deze website beschikbaar zijn of zullen worden. Ze zijn ontwikkeld met medewerking van een groot aantal belanghebbenden (industrie, lidstaten en non-gouvernementele organisaties) binnen projecten die door de Commissie werden beheerd. De doelstelling van deze documenten is de implementatie van REACH te vergemakkelijken door goede praktijken om aan de verplichtingen te voldoen te beschrijven.

Sommige van deze documenten zijn of zullen worden vertaald in officiële EU-talen. De vertalingen kunnen via deze webpagina worden opgeroepen: gebruik het taalmenu in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP
Referentie:
Richtsnoer voor identificatie van stoffen
Beschrijving:
Dit document beschrijft de naamgeving en identificatie van stoffen volgens REACH en CLP.
volledig PDF-document downloaden (22/02/2024)
Beknopt richtsnoer
volledig PDF-document downloaden
Appendix for nanoforms
volledig PDF-document downloaden (1/2022)

Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor registratie

 

Referentie:
Richtsnoer voor registratie
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument wordt beschreven wanneer en hoe een stof onder REACH moet worden geregistreerd.
 

volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
volledig PDF-document downloaden ( 01/2022 )
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling
Referentie:
IR&CSA Guidance
Beschrijving:
In dit richtsnoer worden de informatie-eisen onder REACH met betrekking tot de stofeigenschappen, blootstelling aan de stof, gebruik van de stof en de maatregelen ter controle van de risico's beschreven in de context van de beoordeling van de chemische veiligheid.
 
Meer informatie
Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen

 

Referentie:
Richtsnoer voor voorwerpen
Beschrijving:
Fabrikanten en importeurs van voorwerpen kunnen dit begeleidingsdocument gebruiken om na te gaan of zij verplichtingen onder REACH hebben, met name met betrekking tot registratie en kennisgeving op grond van artikel 7 en met betrekking tot communicatie binnen de toeleveringsketen van voorwerpen op grond van artikel 33.
 
volledig PDF-document downloaden (19/10/2017)
Beknopt richtsnoer
volledig PDF-document downloaden
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen

 

Referentie:
Richtsnoer veiligheidsinformatiebladen
Beschrijving:
Dit richtsnoer geeft informatie over zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheet- SDS), over de specifieke vereisten voor de informatie die in iedere rubriek van een SDS moet worden opgenomen – met name met betrekking tot de veranderingen als gevolg van de verschillende herzieningen van Bijlage II van REACH en de overgangsperioden voor tenuitvoerlegging van deze veranderingen. Het geeft tevens algemene informatie over het type stoffen en mengsels waarvoor een SDS moet worden verstrekt en door wie.
 
 
volledig PDF-document downloaden (07/04/2021)
Beknopt richtsnoer
volledig PDF-document downloaden
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés (PPORD)

 

Referentie:
Richtsnoer voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés
Beschrijving:
n dit begeleidingsdocument worden de specifieke bepalingen onder REACH beschreven voor stoffen die worden vervaardigd, ingevoerd of gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling of onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés.
 
volledig PDF-document downloaden (Bijgewerkt 28/11/2017)
Beknopt richtsnoer
PDF-bestand downloaden  (21/11/2017)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor downstreamgebruikers

 

Referentie:
Richtsnoer voor downstreamgebruikers
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument worden de rollen en verplichtingen van downstreamgebruikers beschreven. Het bevat tevens advies over de wijze waarop de implementatie voor REACH kan worden voorbereid.
 
volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 21/10/2014 )
Beknopt richtsnoer
volledig PDF-document downloaden
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor het opstellen van een bijlage XV-dossier voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen

 

Referentie:
Richtsnoer voor identificatie van zeer zorgwekkende stoffen
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument wordt beschreven hoe de instanties (bevoegde instanties van de lidstaten of het Agentschap) een bijlage XV-dossier voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen kunnen opstellen.
 
volledig PDF-document downloaden [EN] (12/02/2014)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor Bijlage V

 

Referentie:
Richtsnoer voor Bijlage V
Beschrijving:
Dit document beschrijft de ontheffingen van de registratieverplichting in overeenstemming met artikel 2, lid 7, onder b), van de REACH-verordening.
 
volledig PDF-document downloaden (28/11/2012)
Richtsnoer voor monomeren en polymeren

 

Referentie:
Richtsnoer voor monomeren en polymeren
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument worden de specifieke bepalingen voor polymeren en monomeren onder REACH beschreven.
 
volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 21/02/2023 )
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens

 

Referentie:
Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens
Beschrijving:
In dit document worden de beginselen en mechanismen voor het delen van gegevens voor stoffen in het kader van REACH beschreven. Het bevat advies en praktische aanbevelingen om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen met betrekking tot het delen van gegevens en kosten te voldoen. Tevens worden in het document kwesties behandeld op het gebied van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, intellectuele-eigendomsrechten en mededingingswetgeving in het kader van het delen van gegevens.
 
volledig PDF-document downloaden (12/2023)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor het opstellen van een autorisatieaanvraag

 

Referentie:
Richtsnoer voor autorisatieaanvraag
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument wordt beschreven hoe een autorisatieaanvraag moet worden opgesteld. Het bevat tevens begeleiding voor het analyseren van alternatieven en het opstellen van een vervangingsplan. Ook wordt beschreven hoe derden informatie over alternatieven kunnen opstellen en indienen.
 
volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 01/2021 )
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor sociaal-economische analyse - Authorisatie

 

Referentie:
Richtsnoer voor sociaal-economische analyse - Authorisatie
Beschrijving:
Dit begeleidingsdocument is bedoeld om aanvragers te helpen een autorisatieaanvraag op te stellen voor een sociaal-economische analyse.
 
volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 09/12/2011 )
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor tussenproducten

 

Referentie:
Richtsnoer voor tussenproducten
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument wordt beschreven wanneer en hoe de specifieke bepalingen voor de registratie van tussenproducten onder REACH kunnen worden gebruikt.
 
volledig PDF-document downloaden ( Bijgewerkt 01/2023 )
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder [PDF]
Richtsnoer over de publieksvoorlichting over de risico's en een veilig gebruik van chemische stoffen
Referentie:
Richtsnoer voor voorlichting over risico's
Beschrijving:
Deze richtsnoer is voornamelijk bestemd voor gebruik door de bevoegde instanties in de lidstaten bij het geven van voorlichting over de risico's van chemische stoffen, met name in samenhang met de REACH-verordening.
 
volledig PDF-document downloaden [en] (12/2010)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen

 

Referentie:
Richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen
Beschrijving:
Dit document beschrijft onder welke voorwaarden rechtspersonen die stoffen uit afval terugwinnen, gebruik kunnen maken van de in artikel 2, lid 7, onder d), van REACH vermelde vrijstelling. Er wordt ook nader ingegaan op de verplichting om informatie in de toeleveringsketen gezamenlijk te gebruiken zoals bepaald in titel IV van REACH.
 
volledig PDF-document downloaden (06/2010)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor het toekennen van prioriteiten voor beoordeling

 

Dit richtsnoer is verouderd en van de ECHA-website verwijderd. Het is vervangen door actuele informatie die beschikbaar is op de pagina Beoordeling van de ECHA-website, rechtstreeks toegankelijk via de volgende links: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation en http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Richtsnoer voor dossier- en stoffenbeoordeling

 

Dit richtsnoer is verouderd en van de ECHA-website verwijderd. Het is vervangen door actuele informatie die beschikbaar is op de pagina Beoordeling van de ECHA-website, rechtstreeks toegankelijk via de volgende links: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation en http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Richtsnoer voor het opstellen van een bijlage XV-dossier voor beperkingen

 

Referentie:
Richtsnoer voor bijlage XV voor beperkingen
Beschrijving:
In dit begeleidingsdocument wordt beschreven hoe de instanties (bevoegde instanties van de lidstaten of het Agentschap op verzoek van de Commissie) een bijlage XV-dossier voor een voorstel tot een beperking onder REACH kunnen opstellen. 
 
volledig PDF-document downloaden [EN] (06/2007)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Richtsnoer voor sociaal-economische analyse - Beperkingen

 

Referentie:
Richtsnoer voor sociaal-economische analyse - Beperkingen
Beschrijving:
Dit begeleidingsdocument is bedoeld om de bevoegde instanties van de lidstaten en het Agentschap (op verzoek van de Commissie) te helpen bij het opstellen en toepassen van een sociaal-economische analyse in het kader van het ontwikkelen van een bijlage XV-dossier voor beperking. Bovendien helpt het belanghebbende partijen bij het opstellen van een sociaal-economische analyse of het leveren van informatie voor een dergelijke analyse.
 
volledig PDF-document downloaden [EN] ( Bijgewerkt 05/2008 )
Addendum: berekening van nalevingskosten [EN]
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder