Toelichting op CLP

Het onderstaande overzicht bevat alle begeleidingsdocumenten die op deze website beschikbaar zijn of zullen worden. Ze zijn ontwikkeld met medewerking van een groot aantal belanghebbenden (industrie, lidstaten en non-gouvernementele organisaties) binnen projecten die door de Commissie werden beheerd. Deze documenten moeten het ten uitvoer leggen van de CLP-verordening vergemakkelijken en geven praktische wenken om aan deze verplichtingen te voldoen.

Sommige delen van deze documenten zijn of worden vertaald in alle talen van de Europese Gemeenschap.

Richtsnoer over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen – Bijlage VIII bij de CLP-verordening

 

Referentie:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Beschrijving:
Dit document dient als richtsnoer voor de toepassing van artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening. Dit betreft de verplichting om bepaalde informatie over in de handel gebrachte gevaarlijke mengsels in te dienen met het oog op respons in noodgevallen.
 
volledig PDF-document downloaden (18/08/2022)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria

 

Referentienaam:
Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria
Omschrijving:
Dit richtsnoer is een uitgebreid technisch en wetenschappelijk document voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP). Het biedt gedetailleerde informatie over de toepassing van de CLP-criteria voor fysische, gezondheids- en milieugevaren.
 
Volledig pdf-document downloaden [EN] (01/2024)
Aanvullende informatie op de ECHA-website
Meer weten
Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

 

Referentie:
Richtsnoer voor etikettering en verpakking
Beschrijving:
Dit document biedt begeleiding met betrekking tot de eisen voor etikettering en verpakking die zijn vastgelegd in de CLP-verordening.
 
volledig PDF-document downloaden (18/05/2020)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

 

Referentie:
Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening
Beschrijving:
Dit document voorziet in een richtsnoer voor de belangrijkste onderwerpen en procedures die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening (08/05/2019)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder
Richtsnoer over de voorbereiding van dossiers voor geharmoniseerde indeling en etikettering

 

Referentie:
Richtsnoer over CLH-dossiers
Beschrijving:

Het CLH-richtsnoer (Classification and Labelling Harmonisation) bevat de herziening van het bestaande "Richtsnoer voor het opstellen van een bijlage XV-dossier voor geharmoniseerde indeling en etikettering". Het biedt adviezen voor de bevoegde instanties in de lidstaten en voor fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers over het samenstellen en indienen van een voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof. Het legt ook uit welke procedure voor een dossier wordt gevolgd nadat het is ingediend.

 

volledig PDF-document downloaden [EN] (12/08/2014)
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder