Progress in evaluation in 2019

ECHA brengt verslag uit over de voortgang die in 2019 is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen overeenkomstig artikel 54 van REACH.

Aanzienlijke toename uitgevoerde nalevingscontroles in 2019

Met het in 2019 goedgekeurde gezamenlijk actieplan inzake beoordeling (Evaluation Joint Action Plan) van REACH heeft ECHA de basis gelegd voor het verkrijgen van informatie over stoffen waarvan onduidelijk is of het gebruik veilig is. In 2019 heeft ECHA de niet-conforme informatie over chemische stoffen aangepakt, het dossierbeoordelingsproces versneld en het percentage gecontroleerde dossiers aanzienlijk verhoogd.

In 2019 heeft ECHA 301 volledige nalevingscontroles uitgevoerd voor 274 verschillende stoffen – een stijging van meer dan 50% ten opzichte van de cijfers van 2018 (met 196 volledige controles voor 182 stoffen).

Daarnaast heeft ECHA 89 gerichte nalevingscontroles uitgevoerd voor 64 stoffen (om de identiteit van de stof te verduidelijken). ECHA geeft ook voorrang aan dossiers voor nalevingscontroles die registranten overeenkomstig artikel 11, lid 3, van REACH afzonderlijk hebben ingediend. Registranten kunnen afzonderlijk informatie indienen als zij kunnen motiveren waarom de kosten van een gezamenlijk indiening onevenredig zijn, waarom het gezamenlijk indienen van de informatie kan leiden tot de openbaarmaking van commercieel gevoelige informatie of waarom zij het niet eens zijn met de hoofdregistrant over de selectie van informatie.

In 2019 heeft ECHA nalevingscontroles uitgevoerd van 32 dossiers met betrekking tot 18 stoffen die waren ingediend door deelnemers van gezamenlijke indieningen die gebruik hadden gemaakt van een opt-out, en heeft het 25 ontwerpbesluiten over 16 stoffen verzonden. Door dergelijke dossiers met voorrang te controleren op naleving draagt ECHA er verder toe bij een gelijk speelveld te waarborgen en de werking van de interne markt te bevorderen.

Samenvattend heeft ECHA in 2019 390 controles uitgevoerd van 3 750 dossiers die betrekking hadden op 338 verschillende stoffen.

Nieuw beleid wat betreft de geadresseerden geeft registranten meer duidelijkheid

Sinds 2019 is ECHA begonnen zijn ontwerpbesluiten toe te zenden aan alle betrokken deelnemers van de gezamenlijke indiening van niet-conforme dossiers. Eerder was het zo dat alleen met de hoofdregistrant van de gezamenlijke indiening contact werd opgenomen en verwacht werd dat deze de andere relevante deelnemers zou informeren over de uitkomst van de beoordeling van ECHA.

Door contact op te nemen met alle betrokken deelnemers van de gezamenlijke indiening en duidelijk uiteen te zetten welke informatievereisten er gelden voor elke hoeveelheidsklasse, geeft ECHA de registranten meer rechtszekerheid over hun individuele wettelijke verplichtingen, wat bijdraagt aan een gelijk speelveld voor alle bij de gezamenlijke indiening betrokken registranten. Alle ontvangers moeten voldoen aan hun respectieve informatie-eisen en moeten bestaande/nieuwe gegevens delen met inachtneming van hun wettelijke verplichting om onnodige tests (met gewervelde dieren) te vermijden.

Vereenvoudiging van besluiten

Sinds begin 2019 heeft ECHA zich ingespannen om beoordelingsbesluiten te vereenvoudigen om zo gerichter en duidelijker te motiveren waarom van alle registranten nog informatie wordt verlangd, teneinde hen ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen.

Om registranten verder te ondersteunen, zijn de verzoeken nu gestructureerd in verschillende bijlagen die overeenkomen met de respectievelijke REACH-bijlagen die de betreffende vereisten bevatten. ECHA rechtvaardigt zijn verzoeken om informatie in verschillende bijlagen en behandelt de aspecten van zijn beoordeling die relevant zijn voor verschillende gevallen van niet-naleving (bijv. read-acrossaanpassing, strategie voor aquatische testen of PBT-beoordeling) in een voorlopige bijlage.

ECHA zal in 2020 blijven werken aan de vereenvoudiging van zijn besluiten, daarbij ook de feedback die van bedrijven is ontvangen in aanmerking nemend.

Uitkomsten van dossierbeoordelingen in 2019

Afgeronde beoordelingen: ECHA heeft 489 volledige nalevingscontroles (CCH’s) en testvoorstelonderzoeken (TPE’s) uitgevoerd voor 404 unieke stoffen. ECHA heeft 377 ontwerpbesluiten uitgebracht: 296 besluiten inzake nalevingscontrole en 81 besluiten inzake testvoorstelonderzoeken. De selectie van de registraties voor de nalevingscontrole was voornamelijk gebaseerd op (groepen) stoffen die zorgwekkend waren vanwege een potentieel risico of potentiële blootstelling.

Graphs_2019Outcomes of initial dossier evaluations (CCH & TPE) performed in 2019Terminated TPETPE draft decision issuedCCH concluded with no actionCCH draft decision issued296948118TOTAL489 compliance checks and testing proposal examinations404 substancesTerminated TPEsTPE DDsCCHscovering3901881

Overdracht naar het volgende jaar

Voor de in 2019 ingediende ontwerpbesluiten is het besluitvormingsproces voortgezet en in 2019 afgerond of zal dit in 2020 worden voltooid. Samenvattend heeft het ECHA 337 ontwerpbesluiten inzake dossierbeoordelingen verwezen naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor verdere besluitvorming in 2019. ECHA heeft ook 19 nalevingscontrolezaken en drie onderzoeken van testvoorstellen beëindigd nadat een ontwerpbesluit was toegezonden, aangezien; in deze gevallen werd de besluitvormingsprocedure beëindigd op grond van wetenschappelijk relevante gegevens of belangrijke administratieve wijzigingen.