REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR, Regolament (UE) 528/2012) jikkonċerna t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodotti bijoċidali, li jintużaw għall-protezzjoni tal-bniedem, l-annimali, il-materjali jew l-oġġetti kontra organiżmi ta' ħsara, bħal organiżmi ta' ħsara jew batterji, permezz tal-azzjoni tas-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott bijoċidali. Dan ir-regolament għandu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-suq tal-prodotti bijoċidali fl-UE, filwaqt li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għan-nies u l-ambjent.

Ir-regolament ġie adottat fit-22 ta' Mejju 2012 u ser ikun applikabbli mill-1 ta' Settembru 2013, b’perjodu tranżitorju għal ċerti dispożizzjonijiet. Dan jirrevoka d-Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPD, Direttiva 98/8/KE).

Il-kumpaniji stabbiliti 'l barra mill-UE mhumiex marbuta bl-obbligazzjonijiet tal-BPR, anki jekk jesportaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Ir-responsabbiltà għas-sodisfazzjon ta' rekwiżiti tal-BPR, bħall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi jew l-awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali taqa' fil-prinċipju mal-importaturi stabbiliti fl-Unjoni Ewropea.

L-importaturi fl-UE jistgħu jduru fuq il-fornituri mhux tal-UE tagħhom u jitolbu informazzjoni li huma jaf ikollhom jissodisfaw l-obbligazzjonijiet regolatorji tagħhom. Bħala fornitur mhux tal-UE, tista' tagħti aktar appoġġ lill-konsumaturi tiegħek (jiġifieri lill-importaturi, stabbiliti fl-Unjoni Ewropea) billi tipprovdi informazzjoni biżżejjed biex tissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-importaturi taħt il-BPR. Bħala l-ewwel pass, huwa rrakkomandat li ssir konxju tal-obbligazzjonijiet rilevanti. Din tkopri prinċipalment il-punti li ġejjin:

  • Il-prodotti bijoċidali kollha jeħtieġu awtorizzazzjoni qabel ma jkunu jistgħu jsiru disponibbli fis-suq, u s-sustanzi attivi li jinsabu f’dak il-prodott bijoċidali għandhom l-ewwel jiġu approvati. Madankollu jeżistu ċertu eċċezzjonijiet għal dan il-prinċipju. Pereżempju, is-sustanzi attivi skont il-Programm ta' Rieżami u l-prodotti bijoċidjali li jkun fihom dawn is-sustanzi attivi jistgħu jitpoġġew fis-suq filwaqt li d-deċiżjoni finali dwar l-approvazzjoni tkun għadha pendenti. L-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti provviżorji għal sustanzi attivi ġodda li jkunu għadhom taħt valutazzjoni huma wkoll permessi fis-suq.
  • Il-BPR għandu l-għan li jarmonizza s-suq f’livell tal-Unjoni, jissimplifika l-approvazzjoni tas-sustanzi attivi, u l-awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali u jintroduċi skedi ta' żmien għal evalwazzjonijiet ta' Stati Membri, l-iffurmar tal-opinjonijiet u t-teħid tad-deċiżjonijiet. Dan jippromwovi wkoll it-tnaqqis tal-ittestjar fuq l-annimali permezz tal-introduzzjoni tal-obbligazzjonijiet tal-kondiviżjoni tad-data u l-inkoraġġiment tal-użu ta' metodi alternattivi għall-ittestjar.
  • Bħal fil-BPD preċedenti, l-approvazzjoni ta' sustanzi attivi sseħħ fil-livell tal-Unjoni u l-awtorizzazzjoni sussegwenti tal-prodotti bijoċidali fil-livell tal-Istat Membru. Din l-awtorizzazzjoni tista' tiġi estiża għal Stati Membri oħra permezz ta' rikonoxximent reċiproku. Madankollu, il-BPR jipprovdi wkoll lill-applikanti bil-possibbiltà ta' tip ġdid ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni (l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni).

 

L-approvazzjoni ta' sustanzi attivi

Sustanzi attivi ġodda

Il-kumpaniji għandhom japplikaw għal approvazzjoni ta' sustanza attiva billi jissottomettu dossier lill-ECHA. Wara li jkun twettaq kontroll tal-validazzjoni mill-ECHA, l-awtorità kompetenti għat-twettiq tal-valutazzjoni tagħmel kontroll tas-sħuħija u evalwazzjoni fi żmien sena.

Sustanzi attivi eżistenti

Id-dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) ikunu japplikaw ukoll għall-applikazzjonijiet ippreżentati taħt il-programm ta' Reviżjoni ta' sustanzi attivi taħt id-Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPD). Mill-1 ta' Jannar 2014, l-ECHA ħadet f'idejha l-programm mid-Direttorat Ġenerali taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (DĠ JRC) tal-Kummissjoni Ewropea.

Is-sustanzi li kienu fis-suq qabel l-14 ta' Mejju 2000 u li huma evalwati taħt il-Programm ta' Rieżami ssir referenza għalihom bħala sustanzi attivi eżistenti.

Tista' ssib aktar informazzjoni fis-sezzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

 

L-Awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali

Il-prodotti bijoċidali kollha jridu jiksbu awtorizzazzjoni qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Il-kumpaniji jistgħu jagħżlu bejn diversi proċessi alternattivi, skont il-prodott tagħhom u n-numru ta' pajjiżi fejn huma jixtiequ jbiegħuh.

Tista' ssib aktar informazzjoni fis-sezzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

 

Ekwivalenza teknika

L-ekwivalenza teknika hija x-xebh bejn żewġ sustanzi attivi fir-rigward tal-kompożizzjoni kimika tagħhom u l-profil ta’ perikolu.

Fil-valutazzjoni tal-ekwivalenza teknika, sustanza attiva hija pparagunata ma' sustanza diġà approvata (sustanza attiva ta' referenza) sabiex jiġi determinat jekk humiex ekwivalenti.

Tista' ssib aktar informazzjoni fis-sezzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

 

Fornituri approvati

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) għandu l-għan li jara li l-ispejjeż tal-valutazzjoni tas-sustanzi attivi jinqasmu b'mod ġust. Għalhekk, il-manifatturi tas-sustanza attiva u l-importaturi li ma kinux involuti fil-programm ta' rieżami jew fl-applikazzjoni oriġinali ta' sustanza attiva approvata, iżda li madankollu poġġew dik is-sustanza attiva fis-suq, għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż.

Min-naħa l-oħra, dawn il-kumpaniji huma mogħtija ċans ġust biex jixtru l-aċċess għad-data. Għal dan il-għan, japplikaw il-prinċipji ta' kondiviżjoni tad-data obbligatorja.

Tista' ssib aktar informazzjoni fis-sezzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

 

Oġġetti trattati

Il-BPR jistabbilixxi regoli dwar l-użu ta' oġġetti trattati bi, jew li jinkorporaw b'intenzjoni, prodott bijoċidali wieħed jew iktar.

Skont il-BPR, l-oġġetti jistgħu jkunu trattati biss bi prodotti bijoċidali li jinkludu sustanzi attivi approvati fl-UE. Din hija bidla mill-BPD, li fihom l-oġġetti li huma importati minn pajjiżi terzi jistgħu jiġu trattati b'sustanzi mhux approvati fl-UE, bħall-injam trattat bl-arseniku.

Il-kumpaniji għandhom ikunu lesti wkoll li jipprovdu informazzjoni lil konsumaturi dwar it-trattament bijoċidali ta' oġġett li jkunu qegħdin ibiegħu. F'każ li konsumatur jitlob informazzjoni dwar oġġett trattat, il-fornitur għandu jipprovdiha mingħajr ħlas fi żmien 45 jum.

Tista' ssib aktar informazzjoni fis-sezzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.