Avviż Legali

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (minn hawn 'il quddiem “ECHA”) tappoġġja lil dan il-sit web (minn issa 'il quddiem "is-sit web tal-ECHA") biex issaħħaħ l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħha, u biex tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-atti leġiżlattivi fil-mandat tagħha.

L-għan tal-ECHA huwa li din l-informazzjoni u dan il-materjal jinżammu aġġornati u preċiżi, sakemm ikun raġonevolment possibbli. L-informazzjoni mhijiex neċessarjament komprensiva, kompluta, preċiża jew aġġornata. Jekk tiġbdilha l-attenzjoni lejn żbalji, l-ECHA se tipprova tikkoreġihom malajr kemm jista' jkun.

Il-konsultazzjoni jew l-użu tas-sit web tal-ECHA jinvolvu l-aċċettazzjoni sħiħa tat-termini u l-kundizzjonijiet imsemmijin hawn taħt. Dawn it-termini u l-kundizzjonijiet huma mingħajr preġudizzju għat-termini u l-kundizzjonijiet dedikati applikabbli għall-għodod tal-IT li jinsabu fuq is-sit web tal-ECHA, inkluż, bħala eżempju, REACH IT.

1. Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

L-ECHA ma taċċetta l-ebda responsabbiltà, tkun xi tkun li tirriżulta minn, jew hija marbuta mal-użu tas-sit web tal-ECHA.

L-informazzjoni li tipprovdi l-ECHA hija fil-biċċa l-kbira ta' natura ġenerali u mhijiex maħsuba biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' xi individwu jew entità partikolari; u l-informazzjoni mhijiex ipprovduta bħala parir professjonali jew legali.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel paragrafu tat-Taqsima 3 ta' dan l-Avviż Legali, l-informazzjoni, id-dokumenti, id-data u l-bażijiet tad-data li jsiru disponibbli fuq is-sit webs tal-ECHA, inkluż dak ipprovdut minn partijiet terzi, huma pprovduti "kif inhuma" u mingħajr l-ebda garanzija ta' xi tip, jew espressa, impliċita jew li tirriżulta minn statut, dwana, mudell ta' negozju, jew użu ta' kummerċ.

L-ECHA ma tistax u ma tiggarantix li dokument li huwa disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA jirriproduċi test uffiċjalment adottat b'mod preċiż. F'każ ta' nuqqas ta' ftehim, it-test tal-Ġurnal Uffiċjali jew, meta applikabbli, l-informazzjoni msemmija fit-Taqsima 3 hawn taħt għandha dejjem tipprevali.

Fil-każijiet kollha, huwa l-għan tal-ECHA li timminimizza t-tfixkil fl-użu tas-sit web tal-ECHA kkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq is-sit web tal-ECHA tista' tkun ġiet maħluqa jew strutturata f'fajls jew formati li mhumiex ħielsa minn żbalji. Għalhekk, l-ECHA ma tistax u ma tiggarantixxix li s-servizzi tagħha mhux se jiġu interrotti jew inkella affettwati minn tali problemi. L-ECHA ma taċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ dawn il-problemi (eż. nuqqas fil-prestazzjoni, virus fil-kompjuter, bidla fil-kontenut) mġarrba minħabba l-użu tas-sit web tal-ECHA jew xi siti oħrajn esterni u konnessi.

Ħlief f'każijiet ta' frodi jew intenzjoni volontarja, l-ECHA m'għandha tinżamm responsabbli (jekk f'kuntratt, jew xort'oħra) għall-ebda dannu dirett, speċjali, indirett, inċidentali, punittiv, eżemplari, jew konsegwenzjali (inklużi, iżda mhux limitati għal, telf ta' ħin, dħul, profitti, klijenti, data), għal deċiżjoni li tkun saret jew azzjoni meħuda minn xi parti fuq il-bażi tad-dokumenti, l-informazzjoni u d-data disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA, għal xi interruzzjoni ta' xi data, informazzjoni, jew xi aspett ieħor tas-sit web tal-ECHA jew għal xi użu frodulenti tas-sit web tal-ECHA minn xi parti terza. Jekk ir-responsabbiltà ma tistax tiġi eskluża mil-liġi, din hija limitata għal telf finanzjarju attwali u dirett sal-punt li din ma tkunx ġiet ikkawżata minn negliġenza ppruvata min-naħa tal-parti li qed tuża s-sit web tal-ECHA, li tista' tkun jew f'isimha jew f'isem parti oħra u tinkludi, iżda mhijiex limitata għal, l-iskop ta' konsultazzjoni (minn hawn 'il quddiem "Utent").

Din iċ-ċaħda ta' responsabbiltà tapplika sa fejn l-aktar huwa possibbli u permess skont il-liġi applikabbli. Madankollu, f'din iċ-ċaħda ta' responsabbiltà xejn mhuwa maħsub li jillimita r-responsabbiltà tal-ECHA b'xi mod jew sa ċertu punt li jikser xi rekwiżiti vinkolanti stabbiliti f'liġi nazzjonali applikabbli lanqas li jeskludi r-responsabbiltà tal-ECHA dwar kwistjonijiet li fir-rigward tagħhom, ir-responsabbiltà ma tistax tiġi eskluża skont dik il-liġi.

2. Użu limitat tas-sit web tal-ECHA

L-Utent ma għandu juża s-sit web tal-ECHA għall-ebda raġuni jew skop li jkun illegali, malafamanti, ta' ħsara, offensiv jew oġġezzjonabbli b'xi mod u l-Utent lanqas ma għandu jittrażmetti lil, minn jew permezz tas-sit web tal-ECHA, jew jippostja fuq is-sit web tal-ECHA xi materjal li jista' jkun illegali, ta' ħsara, malafamanti, offensiv jew oġġezzjonabbli bi kwalunkwe mod.

3. Informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web tal-ECHA

Minbarra l-pubblikazzjoni ta' informazzjoni ġenerali relatata mal-attivitajiet operattivi tagħha, l-ECHA tippubblika l-verżjonijiet awtentiċi tal-listi u l-informazzjoni li ġejjin fuq is-sit web tal-ECHA:

 • Lista tal-Kandidati ta' Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna (SVHC) Skont l-Artikolu 59(10) tar-Regolament ta' REACH (KE) Nru 1907/2006 (Ir-Regolament ta' REACH), l-ECHA hija meħtieġa tippubblika u taġġorna l-Lista tal-Kandidati ta' SVHC fuq is-sit web tal-ECHA. Din il-Lista tal-Kandidati hija meqjusa bħala l-unika verżjoni awtentika.
 • Il-lista tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (UE) Nru 528/2012 (BPR) ta' sustanzi u fornituri rilevanti. Skont l-Artikolu 95(1) u l-Artikolu 95(7) tal-BPR, l-ECHA hija meħtieġa tippubblika u taġġorna l-lista ta' sustanzi u fornituri rilevanti fuq is-sit web tal-ECHA. Din il-lista hija meqjusa bħala l-unika verżjoni awtentika.
 • Il-Pjan ta' Azzjoni Rikorrenti Komunitarju (CoRAP). Skont l-Artikolu 44(2) tar-Regolament ta' REACH, l-ECHA hija meħtieġa tippubblika u taġġorna l-lista tal-CoRAP fuq is-sit web tal-ECHA. Din il-lista hija meqjusa bħala l-unika verżjoni awtentika.
 • Ċerta informazzjoni oħra, bħal, iżda mhux limitata għal, deċiżjonijiet regolatorji individwali u deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija tal-ECHAhttp://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency
L-Utent huwa mfakkar li skont l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' REACH, sommarji ta’ studji robusti u sommarji ta’ studji mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is- sit web tal-ECHA jistgħu jintużaw biss għall-iskop ta’ reġistrazzjoni, fejn ir-reġistrant potenzjali huwa fil-pussess leġittimu tar-rapporti sħaħ ta' studju korrispondenti jew għandu permess li jirreferi għar-rapporti sħaħ ta' studju korrispondenti.

L-Informazzjoni tas-CAS li tinsab fis-sit web tal-ECHA hija l-proprjetà tas-Soċjetà Amerikana għas-Sustanzi Kimiċi u li kwalunkwe użu jew ridistribuzzjoni, ħlief kif inhu meħtieġ biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti regolatorji u/jew jiġu prodotti rapporti meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew politika amministrattiva, mhuwiex permess mingħajr permess minn qabel bil-miktub tas-Soċjetà Amerikana għas-Sustanzi Kimiċi.

 

4. Politika li torbot

4.1. Links mis-sit web tal-ECHA għal siti web esterni

L-ECHA tipprovdi links għal ħafna istituzzjonijiet, entitajiet u aġenziji Ewropej kif ukoll għal siti web oħrajn ta' parti terza li huma rilevanti għall-ħidma tagħha. L-Utent għandu jkun jaf dan li ġej:

 • Jekk l-Utent jaċċessa sit web oħra permezz ta' link li tipprovdi l-ECHA, l-Utent huwa soġġett għat-termini ta' użu u għall-politika ta' privatezza ta' dak is-sit web.
 • L-ECHA ma tapprova, jew ma taċċetta l-ebda responsabbiltà għall-kontenut jew għall-użu ta' dawn is-siti web ta' parti terza.

Jekk waħda mil-links ipprovduti fuq is-sit web tal-ECHA mhux qed taħdem, l-Utent jista' javża lill-ECHA u l-ECHA tirranġa s-sitwazzjoni.

4.2. Links minn siti web esterni għas-sit web tal-ECHA

L-ECHA tippermetti u tħeġġeġ organizzazzjonijiet u individwi biex joħolqu links għas-sit web tal-ECHA skont il-kondizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

 • Links jistgħu jsiru biss għall-paġni web li jipprovdu link għal dan l-Avviż Legali (https://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice
 • Kull link għas-sit web tal-ECHA li tkun saret fuq sit web oħra ma għandhiex toħloq konfużjoni lill-utenti ta' dik is-sit web l-oħra dwar is-sors tal-kontenut tas-sit web tal-ECHA. L-ECHA għandha tkun rikonoxxuta bis-sħiħ bħala s-sors kif previst f'dan l-Avviż Legali;
 • Meta jsir aċċess għas-sit web tal-ECHA permezz ta' link esterna, irid ikun ċar għall-utenti li qegħdin jaraw informazzjoni li hija bla ħlas u mhux esklussiva;
 • Links ma għandhomx joħolqu l-impressjoni li l-ECHA tapprova jew tappoġġja l-objettivi jew il-kontenut ta' xi prodott jew servizz, jew ta' xi output xjentifiku jew amministrattiv tal-informazzjoni jew test li fil-kuntest tagħha/tiegħu tiġi ppubblikata link;
 • Jekk isiru links minn siti web ibbażati fuq frejms, il-kontenut mis-sit web tal-ECHA ma għandux jingħata fi frejm fuq dik is-sit web b’tali mod li jista’ jqarraq lill-utenti dwar l-oriġini tal-kontenut. F'tali każijiet, għandu jiġi indikat ukoll li s-sit web tal-ECHA hija soġġetta għal dan l-Avviż Legali (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice

 

5. Akkreditazzjonijiet

L-ECHA ma takkreditax u lanqas ma tapprova kumpaniji.

6. Avviż dwar id-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali

© Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, 2007-2019.

Parti mill-informazzjoni fuq is-sit web tal-ECHA hija soġġetta għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta’ partijiet terzi (ara, b’mod partikolari, it-Taqsima 6.3., it-Taqsima 6.4. u t-Taqsima 7. iktar ’l isfel).

6.1. L-użu tal-informazzjoni, tad-dokumenti u tad-data mis-sit web tal-ECHA

Soġġetti għat-termini u l-kondizzjonijiet ta' dan l-Avviż Legali, u soġġetti għal limitazzjonijiet vinkolanti oħrajn previsti fil-liġi applikabbli, l-informazzjoni, id-dokumenti u d-data li huma disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA jistgħu jiġu prodotti mill-ġdid, distribwiti u/jew użati, totalment jew parzjalment, għal skopijiet mhux kummerċjali sakemm l-ECHA hija rikonoxxuta bħala s-sors: “Sors: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, http://echa.europa.eu/". Rikonoxximent bħal dan għandu jiġi inkluż f’kull kopja tal-materjal.

Bħala regola ġenerali, kull riproduzzjoni, distribuzzjoni, traduzzjoni, adattament, arranġament, tibdil u/jew kwalunkwe użu ieħor ta' informazzjoni, dokumenti u data mis-sit web tal-ECHA mwettqin matul attività kummerċjali għandhom jeħtieġu permess minn qabel bil-miktub mill-ECHA. It-talbiet kollha għandhom jiġu ppreżentati lill-ECHA permezz tal-formoli ta' talba ta' informazzjoni fuq il-paġna ta' kuntatt tal-ECHA.

Barra dak li ntqal hawn fuq, jistgħu japplikaw ukoll termini u kondizzjonijiet speċifiċi għal użu ieħor ta' materjal protett mid-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-ECHA jew mod ieħor.

6.2. Trademarks tal-ECHA

It-trademarks tal-ECHA huma l-proprjetà esklussiva tagħha. L-użu tagħhom huwa pprojbit mingħajr il-permess bil-miktub minn qabel tal-ECHA. It-talbiet għandhom jiġu ppreżentati lill-ECHA permezz tal-formoli ta' talba ta' informazzjoni fuq il-paġna ta' kuntatt tal-ECHA.

6.3. Materjali protetti ta' partijiet terzi

Il-permess imsemmi fit-Taqsima 6.1 ma japplikax għall-kontenut ipprovdut minn partijiet terzi, fejn rilevanti. Għalhekk, għal materjal fejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma f'idejn parti terza, l-Utent għandu jikseb il-permess meħtieġ għar-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni jew kwalunkwe użu ieħor mid-detentur tad-dritt. L-ECHA mhijiex f'pożizzjoni li tippermetti jew tiċħad ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni jew l-użu ta' materjali ta' parti terza.

Minbarra l-applikazzjoni tat-Taqsima 6.5, ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni jew l-użu ulterjuri ta' informazzjoni, dokumenti u data li jinsabu fis-sit web tal-ECHA u/jew fil-bażijiet tad-data tal-ECHA jistgħu jiġu soġġetti għall-protezzjoni skont id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, u l-użu tagħhom mingħajr ma jinkiseb permess minn qabel mid-detentur(i) tad-dritt tal-informazzjoni rispettiva, id-dokumenti u d-data jista' jikser id-drittijiet tad-detentur(i) tad-dritt. L-ECHA ma taċċetta l-ebda responsabbiltà tkun li tkun, u ma għandha tinżamm responsabbli, għall-ebda drittijiet tal-awtur jew ksur ieħor relatat ma' informazzjoni, dokumenti u data li saret disponibbli permezz tas-sit web tal-ECHA.

6.4. Bażijiet ta' data tal-ECHA

L-ECHA għandha drittijiet esklużivi fir-rigward tal-użu, tar-riproduzzjoni u d-disponibbiltà għall-pubbliku tal-parti sħiħa jew sostanzjali tal-bażijiet tad-data disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA (bażi tad-data għandha tinftiehem bħala ġabra ta' xogħlijiet indipendenti, data jew materjali oħra rranġati b'mod sistematiku jew metodiku u tkun aċċessibbli individwalment b'mezzi elettroniċi jew mezzi oħrajn). Il-kontenut tal-bażijiet ta’ data jista’ jkun soġġett ukoll għal drittijiet pre-eżistenti ta’ partijiet terzi (ara t-Taqsimiet 6.3 u 7.).

Ir-replikazzjoni, f'parti sħiħa jew sostanzjali, tal-bażijiet tad-data tal-ECHA hija pprojbita, sakemm ma jingħatax permess bil-miktub minn qabel mill-ECHA. It-talbiet kollha għandhom jiġu ppreżentati lill-ECHA permezz tal-formoli ta' talba ta' informazzjoni fuq il-paġna ta' kuntatt tal-ECHA.

6.5. It-tniżżil ta' materjali

Ċerti materjali jistgħu jsiru disponibbli għat-tniżżil mis-sit web tal-ECHA bħal listi, riżultati tat-tiftix, opinjonijiet tal-kumitati, deċiżjonijiet tal-ECHA, Kards ta' Informazzjoni u Profili fil-Qosor. Soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet ta' dan l-Avviż Legali, u b'mod partikolari t-Taqsima 6.1., l-ECHA tagħti permess lill-Utent biex iniżżel u jikkopja tali materjali, sakemm:

 • L-ECHA hija rikonoxxuta bħala s-sors: “Sors: Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, http://echa.europa.eu/". Tali rikonoxximent li jidher fil-verżjonijiet oriġinali għandu jiġi inkluż f’ kull kopja tal-materjal;
 • L-Utent ma għandu jagħmel xejn li jkun ta' ħsara għall-integrità tal-materjali b'xi mod; u
 • L-Utent ma jirreplikax bażijiet ta' data tal-materjali li jistgħu jitniżżlu, sakemm ma jingħatax peress bil-miktub (ara t-Taqsima 6.4.).
 • Mingħajr ma jiġi limitat xi dritt jew rimedju ieħor disponibbli għall-ECHA, il-permess mogħti hawnhekk għandu jintemm awtomatikament fil-każ li l-Utent jikser xi wieħed mit-termini ta' dan l-Avviż Legali u, f'tali każ, l-Utent għandu jeqred immedjatament il-materjali kollha li tniżżlu u li għandu fil-pussess tiegħu.

 

7. Materjali protetti ta' Partijiet Terzi (minbarra bid-drittijiet ta' proprjetà intellettwali)

B'żieda mat-Taqsimiet 6.3 u 6.4., materjali ta' partijiet terzi materjali magħmula disponibbli fuq il-websajt tal-ECHA jistgħu jiġu protetti minn drittijiet minbarra d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, pereżempju, ċerta informazzjoni taħt l-Artikolu 10 tar-Regolament ta' REACH. Għalhekk, għal materjali fejn drittijiet oħrajn huma f'idejn parti terza, l-Utent għandu jikseb il-permess meħtieġ għar-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni jew kwalunkwe użu ieħor mid-detentur tad-dritt.

L-ECHA mhijiex f'pożizzjoni li tippermetti jew tiċħad ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni jew l-użu ta' materjali ta' parti terza. L-ECHA ma taċċetta l-ebda responsabbiltà tkun xi tkun, u ma għandha tinżamm responsabbli, għall-ebda ksur ta' kwalunkwe xorta ta' dritt relatat ma' informazzjoni, dokument u data li tkun saret disponibbli permezz tas-sit webst tal-ECHA.

8. Protezzjoni tad-data personali

L-ECHA hija impenjata li tirrispetta l-privatezza tal-Utent. Mingħajr ħsara għall-cookies (ara t-Taqsima 11 hawn taħt), l-Utent jista' jibbrawżja s-sit web tal-ECHA mingħajr ma jagħti xi informazzjoni personali. Madankollu, f’xi każijiet, se jkun hemm bżonn ta’ dettalji personali biex l-ECHA tkun tista' tipprovdi servizzi elettroniċi personali, pereżempju assistenza mill-helpdesk, konsultazzjonijiet pubbliċi jew applikazzjonijiet ta’ softwer, f'liema każ għandhom japplikaw it-termini speċifiċi ta' użu.

Għall-politika tal-protezzjoni tad-data personali tal-ECHA u aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali, l-Utent għandu jirreferi għall-paġna web tal-ECHA dwar il-protezzjoni ta ' data personali (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Għal kwalunkwe mistoqsija ġenerali li għandha x'taqsam mal-politika tal-privatezza globali tas-sit web tal-ECHA, l-Utent jista' jikkuntattja lill-ECHA permezz tal-formoli ta' talba ta' informazzjoni fuq il-paġna ta' kuntatt tal-ECHA.

9. Ġbir sistematiku tad-data

Attivitajiet tal-ġbir sistematiku tad-data awtomatizzata (inkluż it-tindif, l-estrazzjoni ta' data, u l-estrazzjoni u l-utilizzazzjoni mill-ġdid) tal-parti sħiħa jew sostanzjali tas-sit web tal-ECHA u l-bażijiet tad-data tal-ECHA huma pprojbiti.

10. Mixxellanji

10.1. Ksur tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-Avviż Legali

In-nuqqas ta' konformità mat-termini u l-kondizzjonijiet ta' dan l-Avviż Legali jista' jkollu konsegwenzi għall-Utent, inkluż, iżda bl-ebda mod limitat għal, l-Utent jiġi pprojbit milli jaċċessa l-websajt u l-bażijiet tad-data tal-ECHA billi jiġi bblokkjat l-indirizz IP tal-Utent.

Kull Utent jista' wkoll jinżamm responsabbli għal xi ħsara lis-sit web tal-ECHA jew għal xi ħsara li tirriżulta direttament jew indirettament mill-ħsara tad-disponibbiltà jew l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-ECHA kkawżata mill-azzjonijiet tal-Utent.

10.2. Liġi applikabbli, u s-soluzzjoni tat-tilwim

It-termini u l-kondizzjonijiet ta' dan l-Avviż Legali huma regolati mid-dritt tal-Unjoni, ikkomplimentati, fejn meħtieġ, mil-liġijiet tal-Finlandja. Kwalunkwe tilwim, li ma jistax jiġi solvut b'mod amikevoli, għandu jitressaq quddiem il-qrati tal-Finlandja.

11. Cookies fuq is-sit web tal-ECHA

Sabiex jiġi żgurat li s-sit web tal-ECHA taħdem kif xieraq, xi kultant l-ECHA tpoġġi xi fajls tad-data żgħar imsejħa cookies fuq l-apparat tal-Utent.

11.1. X’inhuma cookies?

Cookie hu fajl żgħir ta’ test li jissejvja fuq il-kompjuter jew fuq it-tagħmir tal-mowbajl tal-Utent meta dan iżur is-sit web tal-ECHA. Dan jippermetti li s-sit web tal-ECHA tiftakar l-azzjonijiet kif ukoll il-preferenzi tal-Utent (bħal login, lingwa, daqs tat-tipa u preferenzi oħrajn tad-displej) fuq perjodu ta’ żmien, biex b'hekk l-Utent ma jkollux għalfejn jibqa’ jdaħħal tali preferenzi kull darba li jerġa’ lura fil-websajt tal-ECHA jew waqt li jkun qed jibbrawżja minn paġna għal oħra.

11.2. L-ECHA kif tuża l-cookies fuq il-websajt tagħha?

Numru ta' paġni mis-sit web tal-ECHA jużaw cookies biex jiftakru:

 • il-preferenzi ta' displej tal-Utent, bħas-settings tal-kulur ta' kuntrast jew id-daqs tat-tipa;
 • jekk l-Utent diġà weġibx għal stħarriġ pop-up, li jistaqsi jekk il-kontenut kienx ta' għajnuna jew le (sabiex b'hekk l-Utent ma jerġax jiġi mistoqsi);
 • jekk l-Utent qabilx (jew le) għall-użu ta' cookies tal-ECHA fuq is-sit web tal-ECHA.
Aktar informazzjoni dwar il-cookies użati mis-sit web tal-ECHA u l-iskop għall-użu tagħhom huwa pprovdut/hija pprovduta hawn taħt:

 

Isem Skadenza Deskrizzjoni
Identifikatur tas-Sessjoni tal-cookies Tmiem tas-sessjoni L-iskop tal-Identifikatur tas-Sessjoni tal-cookies huwa biex jiġi identifikat b'mod uniku Utent assoċjat mas-sessjoni u jiġu rċevuti indikazzjonijiet li l-Utent juża b'mod attiv is-sit web tal-ECHA. L-informazzjoni relatata mal-cookies ma tintużax biex jiġi identifikat l-Utent b'mod personali.
Notifika tal-Cookie Xahar (1) Din taħżen l-aċċettazzjoni tal-Utent dwar l-użu ta' cookies mis-sit web tal-ECHA. In-notifika tal-cookie hija ppreżentata f'kull paġna sakemm l-Utent ma jaċċettahiex.
Il-preferenzi tal-Utent Sena (1) COOKIE_SUPPORT jindika l-appoġġ tal-Utent f'dak li għandu x'jaqsam ma' cookies. GUEST_LANGUAGE_ID jindika l-preferenzi tal-lingwi tal-Utent.
Il-cookies tal-Google Analytics Sentejn (2) (biex l-utenti u s-sessjonijiet jiġu distinti minn xulxin) 10 minuti (għal-limitazzjoni tar-rata ta' talba) Is-sit web tal-ECHA tuża Google Analytics, servizz analitiku fuq il-web ipprovdut minn Google, Inc. ("Google"). Google Analytics juża cookies. L-informazzjoni ġġenerata mill-cookie dwar l-użu tal-Utent tas-sit web tal-ECHA (inkluż l-indirizz IP tal-Utent) sejra tiġi trażmessa lil Google u tinħażen fuq servers fl-Istati Uniti. Google sejra tuża din l-informazzjoni għall-finijiet ta’ evalwazzjoni tal-użu tal-Utent tas-sit web tal-ECHA, issawwar rapporti dwar l-attività fuq is-sit web tal-ECHA għall-operaturi tas-sit web tal-ECHA u tipprovdi servizzi oħrajn relatati mal-attività fuq is-sit web tal-ECHA u l-użu tal-internet. Google tista’ tittrasferixxi wkoll din l-informazzjoni lil partijiet terzi meta tkun meħtieġa tagħmel dan mil-liġi, jew meta t-tali partijiet terzi jipproċessaw l-informazzjoni f’isem Google. Google mhi sejra tassoċja l-indirizz IP tal-Utent ma’ ebda data oħra li tinsab għand Google. L-Utent jista' jirrifjuta l-użu tal-cookies billi jagħżel is-settings ix-xierqa fuq il-brawżer tiegħu. Madankollu, jekk Utent jagħmel dan huwa ma jkunx jista' juża l-funzjonalità sħiħa tas-sit web tal-ECHA. Billi juża dan is-sit web tal-ECHA, l-Utent jagħti l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar ta’ data dwaru minn Google bil-mod u għall-iskopijiet imsemmija aktar ’il fuq. L-Utent jista’ jiċħad milli juża cookies billi jniżżel u jinstalla Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Din l-add-on tikkomunika mal-JavaScript ta’ Google Analytics (ga.js) biex tindika li l-informazzjoni dwar iż-żjara fis-sit web tal-ECHA ma għandhiex tintbagħat lil Google Analytics.
Twissija ta' Internet Explorer Tmiem tas-sessjoni It-Twissija ta' Internet Explorer tal-ECHA taħżen l-aċċettazzjoni tal-Utent dwar il-messaġġ informattiv ippreżentat meta jintuża IE 7. Il-messaġġ jinforma lill-Utent li mhux il-karatteristiċi kollha tal-portal jistgħu jaħdmu tajjeb b'IE 7
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà Xahar (1) Dan jaħżen l-aċċettazzjoni tal-Utent dwar iċ-ċaħda legali billi l-Utent jikklikkja fuq il-kaxxa ta' kontroll rispettiva. Iċ-ċaħda ta' responsabbiltà legali hija ppreżentata fil-paġna għat-Tfittxija tas-Sustanzi Kimiċi flimkien mal-forom ta' tfittxija kważi kollha u portlets "Ara s-Sustanza" mibdija mit-taqsima "Informazzjoni dwar is-Sustanzi Kimiċi"
ŻidDawn il-cookies 30 minuta għal sentejn (2) _Atuvc (sentejn)(2): jiżgura li l-Utent jara l-għadd aġġornat jekk dan jikkondividi paġna.
_Atuvs (30 minuta): użat f'kooperazzjoni mal-__atuvc. Jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lis-servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tagħha biex jagħmlu s-servizzi tagħhom aktar faċli għall-użu.
bt2 (8 xhur): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.
di2 (sentejn)(2): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.
loc (sentejn)(2): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.
uid (sentejn)(2): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.
uvc (sentejn)(2): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.
vc (sentejn)(2): jippermetti lill-Utent jikkondividi l-kontenut permezz ta' siti web tan-Netwerking Soċjali u permezz ta' email. Meta l-ECHA tipprovdi links lil servizzi ta' parti terza li l-Utent isib utli, dawn jistgħu jqiegħdu cookie fuq l-apparat tal-Utent biex jagħmlu s-servizz tagħhom aktar faċli għall-użu.

Li wieħed jippermetti dawn il-cookies mhuwiex strettament neċessarju biex is-sit web tal-ECHA jaħdem iżda dan se jipprovdi lill-Utent esperjenza aħjar ta’ bbrawżjar. L-Utent jista’ jħassar jew jimblokka dawn il-cookies, iżda jekk jagħmel dan, ċerti karatteristiċi tas-sit web tal-ECHA jistgħu ma jaħdmux kif suppost.

L-informazzjoni relatata mal-cookies mhijiex użata biex tidentifika lill-Utent b'mod personali u d-data ta' mudell hija kompletament taħt il-kontroll tal-ECHA. Dawn il-cookies mhumiex użati għal skopijiet li mhumiex dawk deskritti hawn.

11.3. Kif tikkontrolla cookies

L-Utent jista' jikkontrolla u/jew iħassar cookies kif jixtieq – għad-dettalji, ara aboutcookies.org. L-Utent jista' jħassar il-cookies kollha li huma diġà fuq il-kompjuter tiegħu u jista’ jissettja ħafna mill-brawżers b'tali mod li ma jħallihomx jitpoġġew. Jekk l-Utent jagħmel dan, madankollu, huwa jaf ikollu jaġġusta manwalment xi preferenzi kull darba li jżur sit u xi servizzi u funzjonalitajiet jistgħu ma jaħdmux.

Verżjoni 5 – 24/03/2017

Categories Display