Darbs ar grupām

Lai paātrinātu tādu ķīmisko vielu identificēšanu, kurām nepieciešama reglamentējoša rīcība, iestādes var nolemt pievērsties strukturāli saistītu vielu grupām, nevis atsevišķām vielām. Šī grupēšanas pieeja:

  • nodrošina konsekvenci un uzlabo regulatīvā darba saskaņotību;
  • paātrina tādu vielu identificēšanu, kurām nepieciešamas reglamentējoša rīcība, kā arī tādu vielu identificēšanu, attiecībā uz kurām šajā posmā turpmāka rīcība nav vajadzīga;
  • palīdz nozarei veikt uz informāciju balstītu vielu aizstāšanu. Vielas, kas reģistrētas tikai starpposma lietojumiem, vai vielas, kas pašlaik nav reģistrētas, bet varētu aizstāt zināmas vielas, kas rada bažas, arī tiek identificētas agrīnā posmā.

Strukturāli saistītu vielu grupēšana

Vielu grupas galvenokārt tiek veidotas, pamatojoties uz:

  • strukturālu līdzību, izmantojot informāciju par vielas identitāti reģistrācijas dokumentācijā un klasifikācijas un marķējuma paziņojumos; un
  • analoģijām un kategorijām, izmantojot informāciju, kas saņemta reģistrācijas dokumentācijā no nozares un ārējiem avotiem.

Strukturāli līdzīgas vielas tiek identificētas no visām reģistrētajām vielām (ķīmisko vielu vide). Dažas vielas tiek iepriekš atlasītas, lai tās darbotos kā “sēklas”. Pēc tam tiek izmantoti ECHA IT rīki, lai identificētu citas vielas, kas strukturāli ir līdzīgas sēklām.

Tas ir sākumpunkts vielu grupēšanai, kurām, iespējams, būs nepieciešama reglamentējoša rīcība.

Jāņem vērā, ka šis darbs atšķiras no grupēšanas, kā noteikts REACH regulas XI pielikuma 1.5. iedaļā, un tāpēc izmantotās metodes nav validēta analoģijas un kategoriju informācija. Šis darbs ir sākumpunkts vielu grupēšanai, attiecībā uz kurām galu galā var būt nepieciešamas reglamentējoša rīcība.

Grupēšana un ķīmisko vielu vide

Grupēšanas mērķis ir paātrināt darbu, ko iestādes veic, lai pievērstos visām ķīmisko vielu vidē reģistrētajām vielām.

ECHA, dalībvalstis un Eiropas Komisija ir izstrādājušas pieeju grupu novērtēšanai. Turklāt vajadzības gadījumā šo pieeju papildina uz grupām vērsts darbs. Tādu vielu grupu piemēri, kurām nepieciešams turpmāks darbs, ir ražošanas atlikumi, izdedži un pelni. Attiecībā uz dažām vielu grupām ir uzsākta arī sadarbība ar rūpniecības nozarēm. Piemēri ir Naftas un ogļu izcelsmes vielu darba grupa (PetCo), Metālu un neorganisko vielu nozares pieeja (MISA) un sadarbība ar CEFIC attiecībā uz dokumentācijas atbilstību.

Kad grupa ir izveidota, var novērtēt vielas, kas pieder pie grupām. Rezultātā vielas tiek iedalītas attiecīgās grupās visā ķīmisko vielu vidē un vēlāk – dažādiem REACH un CLP procesiem.

Grupu novērtēšana un turpmākas reglamentējošas rīcības noteikšana

Reģistrēto vielu pārbaude sākās pēc pirmā reģistrācijas termiņa 2010. gadā. Tajā galvenā uzmanība tika pievērsta vielām, par kurām bija pietiekami daudz informācijas par bīstamību, lai secinātu, vai ir vajadzīga riska regulatīva pārvaldība un vai tā ir jāuzsāk. Šis sistemātiskais skrīninga darbs laika gaitā ir ļāvis identificēt lielāko daļu tādu vielu, uz kurām varētu tieši attiecināt riska regulatīvu pārvaldību. Rezultātā lielākā daļa pārējo vielu ir vielas, kurām nepieciešama papildu informācija par bīstamību. Vielu novērtēšana grupās, nevis atsevišķi, paātrina šādu gadījumu apzināšanu, īpaši atbilstības pārbaudes.

Attiecībā uz katru vielu grupu iestādes apsver, vai ir nepieciešams uzsākt turpmākas riska pārvaldības regulatīvas darbības visai grupai, apakšgrupai vai atsevišķām vielām grupā. Sākumpunkts grupai ir strukturāla līdzība, tomēr dažos gadījumos var būt vajadzīgi papildu apsvērumi (paralēli strukturālajai līdzībai), piemēram, grupēšana pēc līdzīgas tehniskas funkcijas vai izmantošanas (piemēram, antipirēni) vai pēc konkrētas sastāvdaļas, kas rada bažas.

Potenciālo riska regulatīvas pārvaldības turpmāko vajadzību agrīnas novērtēšanas un apzināšanas (tostarp gadījumos, kad ir jāiegūst papildu informācija par bīstamību, pirms var pietiekami precizēt apdraudējumu) mērķis ir paātrināt atbalsta iestāžu darbu, lai nekavējoties turpinātu tādus procesus kā saskaņota klasificēšana un marķēšana vai identifikācija par vielu, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), un ierobežojumi.