Pagaidu pasākumi

Neatbildētie informācijas pieprasījumi par esošajām vielām – REACH regulas 136. panta 1. un 2. punkts

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93 ražotājiem un importētājiem tiek pieprasīts dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniegt papildu informāciju par dažām vielām. REACH regulas 136. panta 1. un 2. punktā ir paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz šiem pieprasījumiem.

Dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par iesniegtās informācijas izskatīšanu un ECHA informēšanu par visām nepieciešamajām papildu darbībām (REACH regulas 46. panta 3. punkts un 48. pants).

Kopumā pārejas noteikumi skar 29 esošās vielas (niķeļa savienojumus skaita kā vienu ierakstu). Nepieciešamā informācija ir norādīta Regulā (EK) Nr. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 un 2592/2001.

Attiecībā uz 16 vielām, kas uzskaitītas Regulā (EK) Nr. 465/2008 un uz kurām attiecas REACH regulas 136. panta 2. punkts, ECHA ir izvēlējusies un nozīmējusi dalībvalstu kompetentās iestādes, kam jāveic novērtēšanas darbi.

Vairāk

XV pielikuma pārejas ziņojumi par prioritātes noteikšanu esošajām vielām, kas nav pabeigti saskaņā ar Regulu Nr. 793/93 – REACH regulas 136. panta 3. punkts

ES dalībvalstis ir iesniegušas XV pielikuma pārejas ziņojumus ECHA. Šajos ziņojumos ietverta informācija par bīstamību un risku, kā arī iespējamās riska pārvaldības iespējas tā sauktajām esošajām vielām, kas radītas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93.

Saskaņā ar REACH regulas 136. panta 3. punktu ES dalībvalstis tika lūgtas laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim iesniegt pārejas ziņojumus par vielām, attiecībā uz kurām riska novērtēšana, risku ierobežošanas stratēģijas izstrāde vai apspriešana nebija pabeigta līdz 2008. gada 1. jūnijam.

Vairāk

Brīvprātīgā riska novērtēšana

2000. gadā ražošanas nozare paziņoja, ka atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 793/93 īstenošanas mehānismiem tā varētu brīvprātīgi novērtēt dažus vara un svina savienojumus. Dalībvalstis un Komisija 2001. gadā vienojās par šo iniciatīvu 11. kompetento iestāžu kopīgajā sanāksmē par Direktīvas 67/548/EEK un Padomes Regulas (EEK) Nr. 793/93 īstenošanu.

Vairāk