Riska novērtēšanas komiteja

Riska novērtēšanas komiteja (RAC) ir atbildīga par ECHA atzinumu sagatavošanu, kas attiecas uz ķīmisko vielu izraisīto risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi šādāsREACH un CLP regulas procedūrās. Galīgos lēmumus pieņem Eiropas Komisija.

 

Saskaņota klasificēšana un marķēšana

RAC izskata saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas priekšlikumus un sniedz atzinumu par ierosināto saskaņoto klasificēšanu vielām, kas ir kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvajai sistēmai vai sensibilizējošas elpceļiem, kā arī cita veida iedarbībām, katru gadījumu izskatot atsevišķi.  

 

Ierobežojumi 

Komiteja izvērtē, vai ierosinātais ierobežojums saistībā ar vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu ir piemērots, lai samazinātu risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Vērtēšanā ietilpst trešo personu iesniegtās piezīmes.

 

Licencēšana 

RAC veic vielas lietošanas veidu radītā riska novērtējumu licencēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdī. Tas ietver novērtējums par riska pārvaldības pasākumu piemērotību un efektivitāti, kā tas aprakstīts licencēšanas pieteikumā, un attiecīgā gadījumā iespējamo alternatīvu riskus. Tiek vērtēti arī trešās puses apsvērumi saistībā ar pieteikumu.

 

ECHA izpilddirektora pieprasījumi

Pēc ECHA izpilddirektora pieprasījuma RAC sagatavo atzinumu saistībā ar ķīmisko vielu izraisīto risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi par jebkuru citu aspektu attiecībā uz vielu nekaitīgumu tīrā veidā, preparātos vai izstrādājumos. 

Tāpat Komiteja nodrošina zinātnisku atbalstu sadarbības starp Kopienu, tās dalībvalstīm, starptautiskajām organizācijām un trešajām valstīm uzlabošanā attiecībā uz vielu nekaitīgumu, kā arī aktīvu līdzdalību tehniskās palīdzības un spēju attīstīšanas darbības pasākumos par ķīmisko vielu pareizu pārvaldību jaunattīstības valstīs.

 

Ķīmiskais sastāvs

RAC locekļus ieceļ ECHA valde, pamatojoties uz kandidatūru, ko izvirzījušas dalībvalstis uz atjaunojamu trīs gadu termiņu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)