Darbas su grupėmis

Siekdamos paspartinti cheminių medžiagų, dėl kurių reikia imtis reguliavimo veiksmų, identifikavimą, institucijos gali nuspręsti vertinti struktūriškai susijusių medžiagų grupes, o ne atskiras medžiagas. Šiuo grupavimo metodu

  • užtikrinamas nuoseklumas ir gerinamas reguliavimo veiklos darnumas;
  • medžiagų, dėl kurių reikia imtis reguliavimo veiksmų, taip pat medžiagų, dėl kurių šiame etape nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų, identifikavimas tampa spartesnis;
  • remiamas informacija pagrįstas medžiagų pakeitimas pramonėje. Taip pat, anksčiau nustatomos tik tarpiniam naudojimui užregistruotos cheminės medžiagos, arba šiuo metu neregistruotos, bet žinomas susirūpinimą keliančias medžiagas galinčios pakeisti cheminės medžiagos.

Struktūriškai susijusių medžiagų grupavimas

Medžiagų grupės visų pirma sudaromos remiantis:

  • struktūriniu panašumu, naudojant cheminės medžiagos tapatybės informaciją registracijos dokumentacijoje ir pranešimuose apie klasifikavimą ir ženklinimą;
  • analogijomis ir kategorijomis, naudojant iš pramonės ir išorinių šaltinių gautoje registracijos dokumentacijoje pateiktą informaciją.

Struktūriškai panašios cheminės medžiagos identifikuojamos iš visų registruotų cheminių medžiagų (cheminių medžiagų duomenų bazės). Iš anksto atrenkamos tam tikros medžiagos, kurios bus naudojamos kaip „sėklos“. Tuomet pasitelkiamos ECHA IT priemonės kitoms struktūriškai į „sėklas“ panašioms medžiagoms nustatyti.

Šis metodas yra atspirties taškas grupuojant chemines medžiagas, dėl kurių vėliau gali reikėti imtis reguliavimo veiksmų.

Atkreipkite dėmesį, kad šis darbas nėra grupavimas, kuris yra apibrėžtas REACH reglamento XI priedo 1.5 skirsnyje, todėl naudojami metodai nėra patvirtinta analogijų ir kategorijų informacija. Šis darbas yra atspirties taškas grupuojant chemines medžiagas, dėl kurių vėliau gali reikėti imtis reguliavimo veiksmų.

Grupavimas ir cheminių medžiagų duomenų bazė

Grupavimu siekiama paspartinti darbą, kurį atlieka institucijos nagrinėdamos visas chemines medžiagas, esančias cheminių medžiagų duomenų bazėje.

ECHA, valstybės narės ir Europos Komisija parengė grupių vertinimo metodą. Be to, prireikus šį metodą papildo darbas su konkrečiomis grupėmis. Tokių medžiagų grupių, su kuriomis dar reikia dirbti, pavyzdžiai – gamybos liekanos, šlakas ir pelenai. Taip pat, dėl kai kurių cheminių medžiagų grupių pradėtas bendradarbiavimas su pramonės sektoriais. Tai Naftos ir akmens anglies srauto medžiagų darbo grupė (PetCo), Metalų ir neorganinių medžiagų sektorių metodas (MISA) ir bendradarbiavimas su CEFIC dėl dokumentacijos atitikties.

Baigus grupuoti galima vertinti grupėms priklausančias chemines medžiagas. Atlikus vertinimą medžiagos priskiriamos atitinkamiems cheminių medžiagų duomenų bazės telkiniams, o vėliau – skirtingiems REACH ir CLP reglamentuose nurodytiems procesams.

Grupių vertinimas ir tolesnių reguliavimo veiksmų nustatymas

Registruotas chemines medžiagas pradėta tikrinti pasibaigus pirmajam registracijos terminui 2010 m. Tikrinant daugiausia dėmesio skirta cheminėms medžiagoms, apie kurių keliamus pavojus turėta pakankamai informacijos, kad būtų galima priimti sprendimą dėl būtinų reguliavimo veiksmų rizikai suvaldyti ir šiuos veiksmus pradėti. Ilgainiui šiuo sistemingo tikrinimo būdu pavyko identifikuoti didžiąją daugumą tokių medžiagų, dėl kurių iš karto buvo galima pradėti rizikai suvaldyti skirtus reguliavimo veiksmus. Todėl dauguma likusių neidentifikuotų cheminių medžiagų – tai medžiagos, apie kurių keliamus pavojus reikia surinkti daugiau informacijos. Kai medžiagos vertinamos grupėmis, o ne atskirai, tokie atvejai, ypač atitikties patikros, yra nustatomi greičiau.

Institucijos priima sprendimą dėl kiekvienos medžiagų grupės atsižvelgdamos į tai, ar reikia pradėti tolesnę visos grupės, pogrupio arba atskirų tos grupės cheminių medžiagų reguliavimo veiksmus rizikai suvaldyti. Grupės sudarymo atskaitos taškas yra struktūrinis panašumas, tačiau tam tikrais atvejais gali prireikti papildomų (lygiagrečiai su stuktūrinio panašumo) sprendimų, pvz., dėl grupavimo pagal panašią techninę funkciją arba naudojimą (pvz., antipireninės medžiagos) arba pagal konkrečią susirūpinimą keliančią sudedamąją dalį.

Anksti vertinant ir nustatant galimų tolesnių rizikai suvaldyti skirtų reguliavimo veiksmų poreikius, įskaitant ir tuos atvejus, kai reikia surinkti daugiau informacijos kad pavojus būtų pakankamai aiškus, siekiama paspartinti darbą padedant institucijoms nedelsiant pradėti reikalingus procesus, kaip antai suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas arba identifikavimas labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC) ir apribojimai.