Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

 

Kas yra Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius?

Šioje duomenų bazėje yra gamintojų ir importuotojų praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo informacija. Joje taip pat yra suderintų klasifikacijų sąrašas (CLP reglamento VI priedo 3.1 ir 3.2 lentelės) ir suderintų cheminių medžiagų pavadinimai, išversti į visas ES kalbas. 

Šią informaciją įmonės pateikė savo klasifikavimo ir ženklinimo pranešimuose arba registracijos dokumentacijose. ECHA užtikrina techninę inventoriaus priežiūrą, bet neprižiūri ir netikrina jo turinio.

Ilgainiui pranešimų ir cheminių medžiagų kiekis duomenų bazėje didės, nes įmonės pateikia daugiau klasifikavimo ir ženklinimo pranešimų ir registracijos dokumentacijų. Todėl duomenys viešajame inventoriuje nuolat atnaujinami.

Siekdamos nuolat gerinti saugomą informaciją, visos dalyvaujančios šalys turi dėti bendras pastangas. Pranešėjai skatinami patikrinti cheminių medžiagų, apie kurias jie praneša, klasifikacijas inventoriuje ir, jei reikia, atnaujinti savo pranešimus.

 

 

Inventoriaus informacija

Pagal CLP reglamentą (42 straipsnį) viešai skelbiama ši inventoriaus informacija:

  • IUPAC nomenklatūroje nurodytas pavadinimas – cheminių medžiagų, kurios priskiriamos tam tikroms pavojingumo klasėms arba kategorijoms, apibrėžtoms REACH reglamento 119 straipsnio 1 dalies a punkte, nepažeidžiant šio reglamento 119 straipsnio 2 dalies f ir g punktų nuostatų 
  • EINECS nurodytas cheminės medžiagos pavadinimas, jei taikoma, ir kiti skaitmeniniai identifikatoriai, jei tokie yra
  • cheminės medžiagos klasifikacijos ir ženklinimo informacija

Inventoriuje yra visi visų viešai skelbiamų cheminių medžiagų pranešimai.  Į jį įtraukiami ir neklasifikuojamų cheminių medžiagų pranešimai.

Paieška inventoriuje

Įrašykite paieškos kriterijus, perskaitykite ir patvirtinkite, kad sutinkate su teisinėmis paieškos sąlygomis. Peržiūrėkite paieškos rezultatų lentelę ir spustelėkite norimos cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo informacijos suvestinės stulpelyje esančią piktogramą.

Klasifikavimo ir ženklinimo informacijos suvestinės puslapyje pamatysite pagal CLP reglamento kriterijus suderintą klasifikavimo ir ženklinimo informaciją, jei tokia informacija apie cheminę medžiagą yra.

Pranešimai, pateikti bendrai registruojant cheminę medžiagą pagal REACH reglamentą, atitinkamai pažymimi.

Visi vienos cheminės medžiagos pranešimai yra sugrupuoti pagal jos skaitmeninius identifikatorius ir rodomi kartu.

Identiški tos pačios cheminės medžiagos pranešimai rodomi kartu pateikiant pranešėjų skaičių. Viena cheminė medžiaga gali būti priskiriama kelioms klasifikacijoms, pvz., dėl skirtingos rinkai tiekiamos cheminės medžiagos sudėties, formos arba fizinės būklės.

Norėdami pamatyti duomenų paaiškinimą, spustelėkite šalia duomenų lango esančią informacijos piktogramą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)