Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

2021-es éves jelentés, bevezető

Éves jelentésünk ismerteti azokat a feltételeket és kihívásokat, amelyekkel 2021-ben szembesültünk, valamint az év legfontosabb eredményeit. Ezeket mindhárom stratégiai prioritásunkra, valamint a kapcsolódó irányításra és támogató tényezőkre vonatkozóan ismertetjük, meghatározva munkánkat azzal a céllal, hogy az Ügynökség hozzájáruljon az uniós prioritásokhoz.

 

Annual report 2021 timeline

 

2021-es éves jelentés, 1. rész

 

A világjárvány második évében az ECHA a személyzet gyorsaságának és a szilárd infrastruktúránkba történő beruházásoknak köszönhetően teljesítette munkaprogramjának célkitűzéseit. Biztató volt látni, hogy az ECHA bizottságai és szervei milyen jól alkalmazkodtak a távoli munkavégzéshez, és ilyen körülmények között is milyen eredményeket voltak képesek felmutatni.

Az uniós zöld megállapodás keretében a Bizottság vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája várhatóan gyökeres változást hoz majd Európában a vegyi anyagok kezelése terén az elkövetkező évtizedekben. A Bizottság támogatása érdekében munkamódszereket dolgoztunk ki, és megállapítottuk, hogy az ECHA szakértelme hol és hogyan szolgálja leginkább a REACH és a CLP felülvizsgálatát. 2021-ben az ECHA a munkaprogramjának végrehajtása révén hozzájárult a Bizottság előkészítő munkájához, valamint a közös biztonsági stratégia és a zöld megállapodás keretében indított számos egyéb kezdeményezéshez is. Az ECHA például véleményt nyilvánított a regisztrálási követelmények és a REACH esetleges módosításáról, és megvitatta a Bizottsággal, hogy a CLH-dokumentációk hogyan rangsorolhatók és fejleszthetők tovább az ECHA-ban a felülvizsgált CLP-rendelet alapján.

Az ECHA további tapasztalatokra tett szert az új feladatok ellátása, valamint annak meghatározása terén, hogy a kompetenciák és az erőforrások hogyan oszthatók el hatékonyan a különböző tevékenységek között. Bevonásunk szélesebb körű szabályozási szinergiákat eredményezhet, miközben az Ügynökség erőforrásaira és más részeire gyakorolt hatást folyamatosan kalibrálni kell. Az Ügynökségnek továbbra is teljesítenie kell alapvető megbízatását, azaz magas színvonalú szabályozási eredményeket kell elérnie, és intelligensen kell beruháznia a szakpolitikai fejleményekből eredő változásokra való felkészülésbe.

A vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok Bizottság általi felülvizsgálatához fontos hozzájárulásként közzétettük a REACH és a CLP működéséről szóló ötéves jelentésünket. Ez a visszamenőleges elemzés szemlélteti a jogszabályoknak az emberek egészségére, a környezetre, a belső piacra, a versenyképességre, az innovációra és az állatkísérletek alternatíváinak előmozdítására gyakorolt hatását. Az általunk levont tanulságok testreszabottabb hozzájárulást nyújtanak majd a jogszabályok lehetséges módosításainak folyamatban lévő kidolgozásához, és iránytűként szolgálnak majd ahhoz, hogy folytathassuk az egészség és a környezet káros vegyi anyagokkal szembeni védelmére irányuló munkát.

Az ECHA igazgatótanácsa felülvizsgálta a 2019–2023-as időszakra szóló stratégiai tervet. Amellett, hogy megerősítette érvényességét a fennmaradó időszakra, iránymutatást adott az Ügynökségnek arra vonatkozóan, hogy miként kell értelmezni és átültetni a stratégiai prioritásokat a gyakorlatba. Ezzel az útmutatóval az ECHA jól felkészült az előrelépésre.

 

Annual report 2021 - mission

ÁtláthatóFüggetlenMegbízhatóHatékonyAz egészség iránt elkötelezettAz ECHA a vegyi anyagok fenntartható kezelésével foglalkozó tudásközpont kíván lenni, amely kiszolgálja az uniós szakpolitikák és globális kezdeményezések széles körét a polgárok és a környezet jara.KÜLDETÉSJÖVŐKÉPÉRTÉKEKSTRATÉGIAPartnereinkkel együtt a vegyi anyagok biztonságos használatáért dolgozunk.Az aggodalomra okot adó anyagok azonosítása és a kockázatok kezelése.010302A vegyi anyagok ipar általi biztonságos és fenntartható felhasználása.Fenntartható vegyianyag-kezelés az uniós jogszabályok végrehajtásán keresztül.

2021-es éves jelentés – A legfontosabb eredmények

 

1 – AZ AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOK AZONOSÍTÁSA ÉS A KOCKÁZATOK KEZELÉSE

Ez a stratégiai prioritás az ECHA alapvető megbízatásának fontos részét képezi. Az ECHA által a REACH-rendelet, a CLP-rendelet, a BPR-rendelet, a PIC-rendelet és a POP-rendelet alapján a vegyi anyagok kezelése terén végzett, jogszabályban meghatározott operatív munka többsége az aggodalomra okot adó anyagok azonosítására és kockázatuk kezelésére irányul.

E munka hatását szemlélteti az ECHA és a tagállamok által a potenciálisan aggodalomra okot adó új anyagok azonosítása terén elért előrehaladás. E téren eredményesebbé és hatékonyabbá váltunk azáltal, hogy anyagcsoportokra összpontosítunk, azonban az anyagok csoportjainak értékelése természetüknél fogva összetett feladat.

Értékeljük az anyagcsoportokat, és további adatgeneráláshoz, kockázatkezeléshez, illetve olyan anyagokhoz rendeljük azokat, amelyek jelenleg nem igényelnek további intézkedést. A még nem hozzárendelt anyagok száma 2021-ben 18 341-ről 17 126-ra csökkent, ezért egyértelműbbé vált, hogy mely kockázatkezelési útvonalak vannak tervbe véve (ha vannak ilyenek), és mely anyagok esetében van szükség további adatokra a tulajdonságokra és veszélyekre vonatkozóan. Ez nagyobb kiszámíthatóságot biztosít a vállalkozások számára a hatóságok által tervezett szabályozási intézkedések tekintetében.

Az ECHA tagállami bizottsága 2021-ben több mint 440 arra vonatkozó határozatot fogadott el, hogy további információkat kér. Az Ügynökség a korábban hozott döntések alapján több mint 200 anyagra vonatkozóan is kapott veszélyességi adatokat, bár az ezen információkéréseket követő 40%-os meg nem felelési arány még mindig magas. Ezeket az ügyeket további végrehajtási intézkedések meghozatala céljából továbbították a tagállamoknak. Amikor a tagállamok végrehajtják az ECHA dokumentációértékelési határozatait, a hiányzó információkat végül átlagosan az esetek mintegy 92%-ában nyújtják be az ECHA-nak. Ettől függetlenül ez még mindig későn és a jogszabályi határidők lejárta után következik be.

Ezen túlmenően az ECHA közzétette az anyagcsoportokra vonatkozó szabályozási igények első értékelését, és bizonyítékokat tett közzé arra vonatkozóan, hogy az Ügynökség folyamatosan eltért az egyes anyagok értékelésétől, törekedve a szinergiákra és a hatékonyság növelésére. A csoportos értékelések megkönnyítik a vállalatok számára annak előrejelzését, hogy a szabályozók milyen intézkedéseket terveznek, és adott esetben segítik őket a káros vegyi anyagok biztonságosabb alternatívákkal való helyettesítésére irányuló stratégiák kidolgozásában. Az Ügynökség számos olyan fontos anyagcsoportot értékelt, amelyek a fogyasztási cikkekben való széles körű használatuk miatt az elmúlt években különös figyelmet kaptak, mint például a biszfenolok és a ftalátok.

A legfontosabb eredmények
 • Az ECHA 1900 anyag szabályozási szükségleteit értékelte, és inkább csoportokban, nem pedig egyenként kezelte azokat. Ennek az 1900 anyagnak a 15%-a évi 100 tonnát meghaladó mennyiségben regisztrált anyag volt. Ebből azonosítottunk 300 olyan anyagot, amelyek esetében további kockázatkezelési intézkedésekre van szükség, 800 olyan anyagot, amelyek esetében több adat generálására van szükség, és 800 olyan anyagot, amelyek jelenleg nem igényelnek további intézkedéseket. Az évi 100 tonna felett regisztrált 1300 anyag szabályozási szükségleteit még értékelni kell, és azokat még nem osztották ki. Továbbra is célunk azonban, hogy 2027-ig valamennyi regisztrált anyagra vonatkozóan végezzünk.
 • A folyamatban lévő szabályozási intézkedések és az anyagcsoportok tekintetében elért eredmények átláthatóságának növelése érdekében az ECHA 2021 végén közzétette a több mint 450 anyagra kiterjedő 19 csoport szabályozási igényeinek első értékeléseit.
 • Az online értékesített termékekre vonatkozó uniós szintű végrehajtási projekt eredményei azt mutatják, hogy négy ellenőrzött termékből három sérti a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályokat.
 • Az egyes új és frissített regisztrációk esetében elvégzett technikai hiánytalansági ellenőrzések kiterjesztése immár magában foglalja a kémiai biztonsági jelentések tartalmának ellenőrzését is. Ez lehetővé teszi az anyagok jobb rangsorolását a hatóságok szabályozási intézkedései során, javítja a felhasználási információk terjesztését, és javítja az ellátási lánc megfelelő kommunikációjának kiindulópontját.
 • Az ECHA folytatta arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a meglévő szabályozási keret alapján a lehető legnagyobb mértékben felszámolja az állatkísérleteket Európában, és támogassa az ipart, a hatóságokat és az intézményeket e cél elérése érdekében. E tekintetben az ECHA frissítette a vállalatoknak szóló átfogó iránymutatását arról, hogy a vegyi anyagok bőrszenzibilizációjának értékelésekor hogyan lehet megbízhatóan kombinálni a nem állatokra vonatkozó adatok különböző forrásait. A tanács felvázolja, hogy a számítógépes szimulációs eszközöket, például a QSAR eszköztárat hogyan lehet a bőrszenzibilizáció értékelésére és az emberek bőrallergiáktól való, állatokon végzett vizsgálat nélküli védelmére használni.
 • Összesen 371 megfelelőségi ellenőrzést végeztünk, amely több mint 2100 nyilvántartásba vételre és 341 egyedi anyagra terjedt ki. Ez 2020-hoz képest enyhe növekedést jelent. A megfelelőségi ellenőrzések túlnyomó többsége esetében az ECHA legalább a potenciálisan aggodalomra okot adó anyagokra vagy anyagcsoportokra vonatkozó magasabb szintű veszélyességi végpontokat ellenőrizte. Ebből 300 volt teljes körű megfelelőségi ellenőrzés, amely 288 potenciálisan aggodalomra okot adó egyedi anyag valamennyi releváns végpontjára kiterjedt. 71 célzott megfelelőségi ellenőrzés volt. Ezek eredményeként 280 határozattervezetet küldtek a vállalatoknak, és több adatot kértek az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt hosszú távú hatások tisztázása érdekében.
 • A dokumentáció értékelésének 2021-ben elvégzett 363 nyomon követése esetében a dossziék mintegy 40%-a továbbra sem felel meg a követelményeknek. Ezeket további végrehajtás céljából továbbították a tagállamoknak.
 • Az ECHA-hoz 2021 végéig 143 nanoformára vonatkozóan 535 regisztráció érkezett. Az uniós piacon jelen lévő nanoanyagok pontos száma nem ismert, és okkal feltételezhető, hogy ennek a számnak magasabbnak kellene lennie. A nanoanyagok uniós megfigyelőközpontjában (EUON) bejelentett nanoanyagok száma és a regisztrált nanoformák száma között azonban lehetnek olyan mennyiségi különbségek, amelyek megmagyarázzák az eltérést.
 • A Bizottság és az ECHA REACH-értékelésre vonatkozó közös cselekvési terve szerinti fellépésekkel összhangban továbbra is támogattuk azokat az ágazati kezdeményezéseket, amelyek segítik a vállalatokat kémiai biztonsági adataik felülvizsgálatában, például azáltal, hogy stratégiát határoznak meg a kőolajtermékek környezeti hatásának értékelése során hiányzó adatok pótlására.
 • Az új, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok azonosításának és javaslatának előkészítése során az ECHA két anyagra vonatkozóan nyújtotta be az értékelés tervezetét és a kockázati profil tervezetét: a metoxiklór rovarölő szerként használatos szerves klór növényvédő szer, az UV-238 pedig a műanyag zsugorodó fóliákban és a szabadtéri bútorokban található UV-stabilizátorként.
 • Engedélyezés mellett az ECHA kockázatértékelési bizottsága (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) 18 véleményt fogadott el az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokról, valamint 31 véleményt az egyéb tulajdonságokkal rendelkező anyagokról. 12 helyettesítési terv értékelésére is sor került.
 • A harmonizált osztályozási és címkézési dokumentációk tekintetében a RAC 54 véleményt dolgozott fel, és véleményeket adott ki az azbesztre, valamint a kadmiumra és szervetlen vegyületeire vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek (OEL-ek) értékeléséről.
 • A glifozáttal kapcsolatos munka újraindult az EFSA-val együttműködésben, ahol a RAC véleményt ad a harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó javaslatról, az EFSA pedig véleményt dolgoz ki a peszticidként való felhasználás engedélyezéséről.
 • Javítottuk az engedélyezési kérelmeket, és javítottuk a kérelmekkel kapcsolatos vélemények formátumát, ami egyértelműbb információkkal szolgál a Bizottság számára a tudományos elemekkel kapcsolatban. Az engedélyezési kérelem formátumát is kiigazítottuk, ami segíthet a folyamat jobb tájékoztatásában.
 • Az engedélyezés társadalmi-gazdasági hatásainak 2010-es és 2020-as adatokon alapuló metaanalízisének közzététele azt mutatta, hogy az engedélyezési rendszer dinamikája természeténél fogva elősegíti a helyettesítést.
 • Az ECHA együttműködött a REACH kitettséggel foglalkozó szakértői csoportjával (REEG), egy tagállami szakértőkből álló közösséggel a veszélyes anyagok esetén a szűrésen túl a különböző kockázatkezelési folyamatokba való gyors átültetéséhez szükséges felhasználási szintek és expozíciós információk tekintetében.
 • A tagállami bizottság (MSC) megállapodását követően 12 anyagot vettünk fel a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára, főként azért, mert reprodukciót károsító, rákkeltő, légzőszervi szenzibilizáló vagy endokrin károsító anyagok.
 • A vadászathoz, a szabadtéri sportlövészethez és a horgászathoz használt lőszerekben található ólomra vonatkozóan korlátozási javaslat született.
 • A korlátozási javaslatokat illetően a RAC és a SEAC két véleményt nyújtott be: a PFHxA-ról (a PFA-k alcsoportja), valamint a formaldehid, a policiklikus aromás szénhidrogének, a dioxinok, a furánok és a PCB-k egyszer használatos babapelenkákban való korlátozására irányuló javaslatról.
 • A korlátozások költségeiről és előnyeiről szóló tanulmány közzététele, amely úgy becsülte, hogy a kockázatot jelentő vegyi anyagok gyártásának és felhasználásának korlátozása évente 2,1 milliárd EUR egészségügyi előnnyel járna.
 • A biocid termékekről szóló rendelet szerinti felülvizsgálati program felgyorsítását célzó intézkedésekbe történő beruházások kezdenek kifizetődővé válni: 18 illetékes hatóság jelentése értékelte az év során kapott hatóanyagokat, beleértve a felülvizsgálati programot, az új hatóanyagokat, a jóváhagyás megújítását és a szakértői értékelési szakaszt újraindító ügyhátralékot is – ami a 2020-ban kapott mennyiség csaknem kétszerese.
 • A biocid termékekkel foglalkozó bizottság (BPC) 2021-ben 18 véleményt adott ki a hatóanyag-jóváhagyásokról, szemben a tavalyi 15-tel. Az uniós engedélyezéssel kapcsolatos BPC-vélemények száma szintén nőtt, a 2020. évi 9-hez képest 15-re.

 

2 – A VEGYI ANYAGOK BIZTONSÁGOS ÉS FENNTARTHATÓ IPARI FELHASZNÁLÁSA

Az Ügynökség e prioritáshoz igazította szerepvállalását, miután úgy döntött, hogy az 1. stratégiai prioritás keretében a jogilag előírt feladatokra helyezi a hangsúlyt. Ennek eredményeként arra törekedtünk, hogy támogassuk a vállalatokat kémiai biztonsági értékeléseik elvégzésében, és e célból javítsuk a Chesar-t. 

Az ellátási láncban a veszélyekről és kockázatokról folytatott, jól működő kommunikáció, és mindenekelőtt a megfelelő biztonsági értékelések a gazdasági szereplők kockázatkezelésének alapvető elemei. Az ECHA által nyújtott támogatás segíti őket abban, hogy eleget tegyenek olyan jogszabályi kötelezettségeiknek, amelyeket más eszközökkel – például hivatalos döntéshozatal vagy végrehajtás révén – nehéz teljesíteni. 

Az 1. stratégiai prioritás 2021. évi prioritásainak meghatározása miatt a hatás továbbra is a célzott támogatásra korlátozódik.

A legfontosabb eredmények

 • A Chesar két új változatát tettük közzé, amelyek új funkciókkal bővítik az eszközt annak érdekében, hogy jobban támogassa a vállalatokat a kémiai biztonsági értékelések elvégzésében.
 • A foglalkozásszerű és fogyasztói felhasználásra szánt veszélyes keverékek bejelentésére vonatkozó kötelezettség 2021-ben kezdődött. A bejelentéseket a CLP-rendeletben meghatározott harmonizált formátumban kell megtenni, a címkéknek pedig tartalmazniuk kell egy egyedi formulaazonosítót (UFI), amely egy olyan egyedi kód, amely lehetővé teszi a toxikológiai központok számára, hogy pontosan azonosítsák a keverék összetételét és a mérgezési balesetben érintett terméket. Az ECHA számos bejelentést dolgozott fel és bocsátott a nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ez segíti a toxikológiai központokat abban, hogy gyors és pontos tanácsokat adjanak, ha valaki véletlenül mérgezést szenved. 
 • Az ECHA együttműködött a környezetszennyezés integrált megelőzésével és csökkentésével foglalkozó európai irodával (EIPPCB), amelynek keretében REACH-adatokkal és vegyianyag-kezelési tanácsokkal segíti az ipari kibocsátásokról szóló irányelv végrehajtását.
   
3 – FENNTARTHATÓ VEGYIANYAG-KEZELÉS UNIÓS JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁN KERESZTÜL

A 3. stratégiai prioritás végrehajtása kétféleképpen érintette az ECHA-t. Először is, az Ügynökség további tapasztalatokra tett szert az új feladatok ellátása, a jogalkotónak az új vagy felülvizsgált jogszabályok előkészítésében való támogatása, valamint az olyan megfelelő folyamatok lefolytatása terén, amelyekben az ECHA szerepet játszik ezekben az új feladatokban. Az ECHA személyzete konkrét tapasztalatok alapján nagyon jól tudja, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az új szabályozási munkát beépítse a szervezet portfóliójába. Az új munkavállalók integrálásával kapcsolatos tevékenységek egyes esetekben szinergiákat és méretgazdaságosságot eredményeztek az Ügynökség számára, míg más esetekben világossá vált, hogy a tervezett szinergiahatás nem valósulhat meg. 

Másodszor, az Ügynökség sikeresen vett részt az új feladatok végrehajtásában. Itt a fő kihívást az jelenti, hogy a felvételt megelőző szakaszban rendelkezésre álljanak a szükséges források, amikor még nem határozták meg a munka végső hatókörét, és még nem állnak rendelkezésre erre a célra elkülönített források. Az ECHA képes arra, hogy tapasztalt személyzetet rendeljen ehhez a koncepcióalkotási munkához, ami azonban azzal a hátránnyal jár, hogy ez a személyzet ezután hiányzik a kezdeti tevékenységekből és a folyamatok munkájából, és ezt a munkát kompenzálni kell. 
 
A Bizottság vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiájával megnőtt az ECHA-val szembeni igény, mivel az Ügynökség támogatta a lehetséges új feladatok meghatározását, és korai elemzéseket végez a folyamat koncepciójának és az erőforrások előrejelzésének vonatkozásában.

Folytattuk az együttműködést más ügynökségekkel olyan közös érdekű témákban, mint az „egy anyag, egy értékelés”, az IUCLID fejlesztése az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) növényvédő szerek hatóanyagainak értékelése céljából, valamint információ- és adatcsere a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjával (EMCDDA) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó korai előrejelző rendszer kidolgozása keretében.

A termékekben található, aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó értesítéseket összegyűjtő SCIP-adatbázis elindításával az ECHA egy másik eszközt is biztosít a gazdasági szereplők, a fogyasztók és a hatóságok számára, hogy segítse őket annak megértésében, hogy hol használnak káros anyagokat, fokozva az arra irányuló törekvéseket, hogy biztonságosabb alternatívákkal helyettesítsék azokat.

A legfontosabb eredmények

 • Ad hoc támogatás a Bizottságnak a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia végrehajtásának korai szakaszában, valamint az ECHA kompetenciáit és tapasztalatait is magában foglaló feladatok koordinálása.
 • A termékekben található, különös aggodalomra okot adó anyagokra (SVHC) vonatkozó SCIP-adatbázis elindítása. Ez hasznos azon fogyasztók számára, akik több információt szeretnének kapni az általuk vásárolt termékekről, és hozzájárul a hulladékkezelés, különösen az újrafeldolgozási eljárások javításához is. EU-szerte mintegy 6800 vállalat sikeresen több mint 15 millió bejelentést nyújtott be az adatbázisba.
 • Az IUCLID továbbfejlesztése és népszerűsítése, amely a vegyi anyagokra vonatkozó információk széles körben elfogadott formátuma világszerte. Az EU-ban és nemzetközi szinten azonos formátumban történő adatgyűjtés és -felhasználás megkönnyíti a vegyi anyagokra vonatkozó digitális tudományos adatok rögzítését, tárolását, karbantartását és cseréjét. 
 • A tagállamok és az Európai Bizottság támogatása az ENSZ Rotterdami Egyezményét az Európai Unióban végrehajtó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rendelet alapján.
 • Az ECHA hozzájárult a metoxiklór kockázatkezelési értékeléséhez, amelyet az Európai Unió javasolt a Stockholmi Egyezmény értelmében a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagként való jegyzékbe vételre. Konzultáció indult a metoxiklór kockázatkezelési értékeléséről, valamint az UV-328 kockázati profiljáról.
 • Az ECHA koordinálta azon tanulmányok közzétételét, amelyek Montenegró és Szerbia hiányosságait és szükségleteit értékelik a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása terén a tagság felé vezető úton. Ezt követően az ECHA egy második tanulmányt is beszerzett, hogy felmérje az Albániában, Koszovóban, Törökországban, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában fennálló helyzetet, hogy iránymutatást nyújtson a szervezetnek a vegyi anyagokra vonatkozó uniós vívmányok harmonizációjának támogatására irányuló jövőbeli munkánkhoz.
 • Felvettük a kapcsolatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA), és az ECHA részt vett a szennyezőanyag-mentességi fókuszcsoportban. Ez a munka előrelépést jelent a biztonság és a fenntarthatóság felé, és hozzá fog járulni a 2030-ig tartó időszakra szóló 8. környezetvédelmi cselekvési program keretében a mutatók meghatározásához. 
 • Az ECHA megkezdte azon vegyi anyagok uniós szintű pozitív listájának összeállítását, amelyek a vonatkozó irányelv értelmében biztonságosan felhasználhatók az ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagokban. A cél az emberek védelme a szennyezett ivóvízzel szemben, a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés javítása, valamint annak biztosítása, hogy a biztonsági és higiéniai előírások Unió-szerte egységesek legyenek.
 • Informális támogatás nyújtása az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos ágazati referenciadokumentumok (BREF-ek) felülvizsgálatához. Például a textilágazatra vonatkozó BREF felülvizsgálata során az ECHA hozzájárult a vegyianyag-kezelési rendszerek strukturálásához és leírásához.
   
IRÁNYÍTÁS ÉS TÁMOGATÓK
 • Az igazgatótanács vezette a többéves stratégia félidős felülvizsgálatát, és megerősítette, hogy az ECHA stratégiai irányítása nagyrészt továbbra is érvényes, ugyanakkor iránymutatást nyújtott a titkárságnak a végrehajtási időszak fennmaradó részére vonatkozóan. A tanács kinevezte a fellebbezési tanács új, jogi képesítéssel rendelkező tagját is.
 • A folytatódó Covid19-világjárvány során kiváló minőségű eredményeket sikerült elérni, és támogatást nyújtottunk az érdekelt feleknek, miközben hibrid környezetben, 650 virtuális üléssel és mintegy 45 ezer résztvevővel dolgozunk.
 • A költségvetésben eredetileg 2021-ben előirányzott kiadások összesen 113,1 millió EUR-t tettek ki (beleértve az elkülönítetten finanszírozott „Egyéb feladatokat”), és a 2021. szeptemberi második költségvetés-módosításban megállapított teljes kiadások végleges összege 111,1 millió EUR volt. A költségvetés REACH/CLP részének díjbevételi szintjének csökkenését jól kezelték azáltal, hogy virtuális találkozók révén megtakarításokat sikerült elérni az ülésekkel és az utazási költségekkel kapcsolatban. A biocid termékekről szóló rendelet szerinti díjak tekintetében továbbra is fennáll a tartósan magas volatilitás és kiszámíthatatlanság. Az Ügynökség teljesítette költségvetés-végrehajtási célkitűzéseit, és 98%-os kötelezettségvállalási arányt, valamint 86%-os kifizetési arányt ért el (ezek becsült értéke 95%, illetve 80% volt).
 • A humánerőforrás-stratégiánkkal és a dinamikus és rugalmas munkakörnyezetet biztosító szervezeti kultúránkkal összhangban lévő belső mobilitások nagy száma.
 • Az együttműködésen, agilitáson és a fejlett irányítási kultúrán alapuló, egészséges munkakörnyezetbe való folyamatos beruházás eredményeként az Ügynökséget az egyik leginspirálóbb finnországi munkahelyként ismerték el. Az ideiglenes alkalmazottak fluktuációja továbbra is alacsony, 2%-os volt, és a létszámtervben szereplő álláshelyek 97%-a be volt töltve. 
 • Az ECHA kérelmet nyújtott be az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerbe (EMAS), mint prémiumi irányítási eszközbe történő nyilvántartásba vételre, amelynek segítségével a szervezetek értékelhetik, jelenthetik és javíthatják környezeti teljesítményüket.
 • A vállalkozások felépítésére vonatkozó harmadik ütemterv (2021–2023) az üzleti folyamatok fokozott integrációjának támogatása érdekében az informatika fokozott integrációját vagy modularizációját eredményezte.
   

AR2021- further information

Lásd még: