Kenen on tehtävä ilmoitus ja mitä ilmoitus voi sisältää?

Sinun on Ilmoitettava aine luokitusten ja merkintöjen luetteloon kuukauden sisällä sen saattamisesta markkinoille ja sinun on

 • olet aineen valmistaja ja aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti,
 • olet aineen maahantuoja ja aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti,
 • olet aineen valmistaja tai maahantuoja ja aine luokitellaan määrästä riippumatta vaaralliseksi,
 • tuot maahan seoksen, joka sisältää vaaralliseksi luokiteltua ainetta, niin että kyseisen aineen pitoisuus seoksessa ylittää sitä koskevat pitoisuusrajat ja aiheuttaa seoksen luokituksen vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaisesti tai
 • tuot maahan esineen, joka sisältää REACH-asetuksen 7 artiklan perusteella rekisteröitäviä aineita.

 

Ainoa edustaja vai maahantuoja – kenen on tehtävä ilmoitus?

 

Ainoat edustajat voivat toimittaa luetteloon ilmoittamista varten tarvittavat tiedot REACH-rekisteröintiasiakirjojen mukana. Silloin kun tarvitaan erillinen ilmoitus luetteloon, ilmoituksen tekee tavallisesti EU:hun sijoittautunut maahantuoja.
 
Jos EU:n ulkopuolinen toimija ei luottamuksellisuussyistä halua paljastaa aineidensa tai seostensa koostumusta EU:hun sijoittautuneille maahantuojilleen, hän voi nimetä yhden maahantuojista tekemään ilmoituksen muiden maahantuojien puolesta (ryhmänä tehtävä ilmoitus). 
 
Toinen vaihtoehto on, että kolmas osapuoli, joka ei itse ole valmistaja eikä maahantuoja (esim. ainoa edustaja, joka on jo nimetty hoitamaan REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä), tekee ryhmänä tehtävän ilmoituksen EU:hun sijoittautuneiden maahantuojien puolesta. Tällainen kolmas osapuoli voi toimittaa ilmoituksen, mutta hän ei voi ottaa vastuulleen ryhmään kuuluvien maahantuojien velvoitteita. Jos päädytään tähän vaihtoehtoon, ilmoituksen toimittavan tahon on kyettävä osoittamaan, että se on valtuutettu toimimaan ryhmään kuuluvien valmistajien/maahantuojien puolesta ja nimissä ja että valmistajat/maahantuojat vakuuttavat olevansa yksin täydellisesti vastuussa kaikkien ilmoitukseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä.
 
Valmistajien/maahantuojien ryhmän muodostamiseen liittyvät asiakirjat sekä luokitusten ja merkintöjen perustana olevat tiedot on voitava tarvittaessa saattaa toimivaltaisen viranomaisen ja asianomaisten täytäntöönpanoviranomaisten saataville.

 

Mitä tulisi tehdä ensin?

Aivan aluksi ilmoittajan tulisi perehtyä oppaaseen Practical guide 7: How to Notify Substances to the Classification & Labelling Inventory (ks. linkki jäljempänä), joka auttaa tunnistamaan, onko aine ilmoitettava luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Opas sisältää myös tietoa siitä, kuinka ilmoitus tehdään käytännössä. Lisätietoa ilmoituksen sisältämiä tietoja koskevista vaatimuksista ja ilmoitustyökaluista on saatavilla alla olevista linkeistä tai sivupalkista.

 

What should the notification include?

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot;
 • aineen tunnistetiedot, mukaan lukien nimi ja muut tunnistetiedot, molekyyli- ja rakennekaavaa koskevat tiedot, koostumus sekä lisäaineiden laatu ja määrä;
 • CLP-asetuksen mukainen aineen luokitus;
 • jos aine on luokiteltu joihinkin mutta ei kaikkiin vaaraluokkiin tai niiden jaotteluihin, ilmoitus siitä, onko tällaisen luokituksen syynä
  • tietojen puute,
  • se, että tiedot eivät ole ratkaisevia,
  • vai se, että tiedot ovat ratkaisevia, mutta eivät riittäviä luokituksen tekemistä varten;
 • tarvittaessa erityiset pitoisuusrajat tai M-kertoimet ja niiden perustelut ja
 • aineen merkinnät, mukaan lukien varoitusetiketit, huomiosanat, vaaralausekkeet ja täydentävät vaaralausekkeet.

 

IUPAC-nimien salassapito

Tietyissä olosuhteissa yritykset voivat pitää aineen IUPAC-nimen salassa ilmoittaessaan aineen luokitusten ja merkintöjen luetteloon. IUPAC-nimi voidaan katsoa salassapidettäväksi seuraavissa tapauksissa, jolloin sitä ei julkaista luokitusten ja merkintöjen luettelossa:

 • muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet
 • aineet, joita käytetään vain jossakin tai joissakin seuraavista käyttötarkoituksista:
  • välituotteina
  • tieteellisessä tutkimus- ja kehittämistyössä tai
  • tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimus- ja kehittämistyössä.

IUPAC-nimen salassapitoa varten yritysten on toimitettava IUCLID-aineistossaan seuraavaa:

 1. Perustelu, jossa on selkeästi ilmoitettu, onko kyseinen aine muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine tai kemiallisena välituotteena käytettävä aine, tieteellisessä tutkimus- ja kehittämistyössä käytettävä aine tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimus- ja kehittämistyössä käytettävä aine.
 2. Vaihtoehtoinen nimi, jota ECHA tulee käyttämään aineesta.

Salassapitomerkkejä voidaan käyttää vain IUCLID 5:ssä. Tietojen toimittamista koskevan oppaan osassa 12 selitetään, miten niitä käytetään.

Luokitus- ja merkintäilmoituksen salassapitomerkeistä ei peritä maksua.

Luokitus- ja merkintäilmoituksessa annettua vaihtoehtoista nimeä ei voida automaattisesti käyttää muihin tarkoituksiin. On tehtävä asianmukainen pyyntö aineen tai seoksen vaihtoehtoisen nimen käyttämiseksi käyttöturvallisuustiedotteessa tai etikettimerkinnöissä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)