POP-yhdisteet tutuksi

Pysyvät orgaaniset yhdisteet ovat orgaanisia aineita, jotka hajoavat hitaasti ympäristössä, kertyvät eläviin organismeihin ja aiheuttavat riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Ne voivat kulkeutua ilman, veden tai muuttavien lajien välityksellä kansainvälisten rajojen ylitse ja päästä alueille, joilla niitä ei ole koskaan valmistettu tai käytetty. Kansainvälinen riskinhallinta on tarpeen, koska yksikään alue ei voi hallita näistä yhdisteistä koituvia riskejä yksinään.

Miten POP-yhdisteet vaikuttavat?

POP-yhdisteitä säännellään maailmanlaajuisesti Tukholman sopimuksen ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan nojalla. Euroopan unionissa nämä säädökset pannaan täytäntöön POP-asetuksella.

POP-asetuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä valvontatoimilla, joilla

  • POP-yhdisteiden valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö kielletään tai niitä rajoitetaan tiukasti
  • minimoidaan teollisuuden sivutuotteina muodostuvien POP-yhdisteiden ympäristöpäästöt
  • varmistetaan, että rajoitettujen POP-yhdisteiden varastoja hallitaan turvallisesti
  • varmistetaan, että POP-yhdisteistä koostuvat tai niiden saastuttamat jätteet hävitetään ympäristön kannalta kestävästi.

Kemiallisia aineita, jotka on määritetty POP-yhdisteiksi, ovat esimerkiksi

  • torjunta-aineet (kuten DDT)
  • teollisuuskemikaalit (kuten polyklooratut bifenyylit, joita käytettiin aiemmin laajalti sähkölaitteissa) tai
  • tahattomasti syntyneet sivutuotteet, joita muodostuu teollisuuden prosesseissa taikka hajoamisen tai palamisen yhteydessä (kuten dioksiinit ja furaanit).

POP-asetuksen nojalla ECHA auttaa EU:ta määrittämään uusia POP-yhdisteitä ja tekemään ehdotuksia niiden lisäämisestä Tukholman sopimukseen. Virasto saa jäsenvaltioilta tietoa asetuksen täytäntöönpanosta, ja se koostaa näistä tiedoista unionin yhteenvetoraportin. Lisäksi ECHA avustaa EU:ta määrittämään tulevaisuudessa tarvittavia toimia POP-yhdisteitä koskevan unionin täytäntöönpanosuunnitelman osalta.

ECHAn täytäntöönpanofoorumi koordinoi jäsenvaltioiden niiden viranomaisten verkostoa, jotka ovat myös vastuussa asetuksen täytäntöönpanosta.