REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Biosidiasetus (BPR, asetus (EU) N:o 528/2012) käsittelee biosidivalmisteiden saattamista markkinoille ja niiden käyttöä. Näitä valmisteita käytetään ihmisten, eläinten ja materiaalien tai tavaroiden suojelemiseksi haitallisilta eliöiltä, kuten tuholaisilta tai bakteereilta, biosidivalmisteissa olevien tehoaineiden toimintaan perustuen. Asetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmisteiden markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa ja varmistaa samalla ihmisten ja ympäristön suojelun korkea taso.

Asetus annettiin 22. toukokuuta 2012, ja sitä sovelletaan 1. syyskuuta 2013 alkaen. Tiettyjen säännösten osalta noudatetaan siirtymäaikaa. Asetuksella kumottiin biosidivalmistedirektiivi (BPD, direktiivi 98/8/EY).

EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin yrityksiin ei sovelleta biosidiasetuksen velvoitteita edes silloin, kun ne vievät valmisteitaan EU:hun. Vastuu biosidiasetuksen vaatimusten täyttämisestä, kuten tehoaineiden hyväksynnästä tai biosidivalmisteiden lupien myöntämisestä, on periaatteessa Euroopan unioniin sijoittautuneilla maahantuojilla.

EU:ssa sijaitsevat maahantuojat voivat kääntyä EU:n ulkopuolella sijaitsevien toimittajiensa puoleen ja pyytää tietoja, joita ne voivat tarvita sääntelyvelvoitteidensa täyttämiseksi. EU:n ulkopuoliset toimittajat voivat tukea asiakkaitaan (esimerkiksi Euroopan unioniin sijoittautuneet maahantuojat) antamalla riittävät tiedot biosidiasetuksessa maahantuojille asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Ensin on suositeltavaa tutustua sovellettaviin vaatimuksiin. Tämä koskee pääasiassa seuraavia seikkoja:

  • Kaikki biosidivalmisteet vaativat luvan, ennen kuin niitä voidaan saattaa markkinoille, ja biosidivalmisteen sisältämät tehoaineet on pitänyt hyväksyä aikaisemmin. Tähän periaatteeseen tehdään kuitenkin joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi tarkastusohjelmaan kuuluvia tehoaineita ja näitä tehoaineita sisältäviä biosidivalmisteita voidaan saattaa markkinoille odotettaessa hyväksyntää koskevaa lopullista päätöstä. Markkinoille voidaan myös saattaa väliaikaisen valmisteluvan saaneita uusia tehoaineita, joiden arviointi on yhä käynnissä.
  • Biosidiasetuksella pyritään yhdenmukaistamaan markkinoita EU:n tasolla, yksinkertaistamaan tehoaineiden hyväksyntää ja biosidivalmisteiden lupien myöntämistä sekä säätämään määräajat jäsenvaltioiden arviointeja, lausunnon laatimista ja päätöksentekoa varten. Lisäksi asetuksella pyritään vähentämään eläinkokeita säätämällä tietojen yhteiskäyttöä koskevista velvoitteista ja kannustamalla vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöön.
  • Kuten aiemmassa biosidivalmistedirektiivissä, tehoaineet hyväksytään unionin tasolla, ja tämän jälkeen biosidivalmisteiden luvat myönnetään jäsenvaltioissa. Tätä lupaa voidaan laajentaa muihin jäsenvaltioihin vastavuoroisella tunnustamisella. Biosidiasetuksessa säädetään kuitenkin hakijoiden mahdollisuudesta saada uudentyyppinen, unionin tason lupa (unionin lupa).

 

Tehoaineiden hyväksyntä

Uudet tehoaineet

Yritysten on haettava hyväksyntää tehoaineelle toimittamalla kemikaalivirastolle asiakirja-aineisto. Kun kemikaalivirasto on validoinut hakemuksen, toimivaltainen viranomainen tekee täydellisyystarkastuksen ja arvioinnin vuoden kuluessa.

Vanha tehoaine

Biosidiasetuksen säännöksiä sovelletaan myös biosidivalmistedirektiivin mukaisen tehoaineiden tarkastusohjelman yhteydessä toimitettuihin hakemuksiin. Kemikaalivirasto ottaa 1. tammikuuta 2014 alkaen ohjelman vastuulleen Euroopan komission yhteiseltä tutkimuskeskukselta.

Aineista, jotka ovat olleet markkinoilla 14. toukokuuta 2000 ja joita arvioidaan tarkastusohjelman yhteydessä, käytetään nimitystä ”vanhat tehoaineet”.

Lisätietoja on saatavilla Biosidiasetusta koskevasta osiosta.

 

Biosidivalmisteita koskeva lupamenettely

Kaikille biosidivalmisteille on saatava lupa, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Yritykset voivat valita useista vaihtoehtoisista menettelyistä riippuen siitä, millainen niiden valmiste on ja monessako maassa ne haluavat myydä sitä.

Lisätietoja on saatavilla Biosidiasetusta koskevasta osiosta.

 

Tekninen vastaavuus

Teknisellä vastaavuudella tarkoitetaan kahden tehoaineen samanlaista kemiallista koostumusta tai vaaraprofiilia.

Teknisen vastaavuuden arvioinnissa tehoainetta verrataan jo hyväksyttyyn aineeseen (viitetehoaine) vastaavuuden määrittämiseksi.

Lisätietoja on saatavilla Biosidiasetusta koskevasta osiosta.

 

Hyväksytyt toimittajat

Biosidiasetuksen tavoitteena on varmistaa, että kustannukset tehoaineiden arvioinnista jaetaan oikeudenmukaisesti. Tästä syystä tehoaineiden valmistajien ja maahantuojien, jotka eivät osallistuneet tarkastusohjelmaan tai hyväksytyn tehoaineen alkuperäiseen hakemukseen mutta jotka kuitenkin ovat saattaneet kyseistä tehoainetta markkinoille, on osallistuttava kustannuksiin.

Toisaalta näille yrityksille annetaan oikeudenmukainen mahdollisuus ostaa käyttöoikeus kyseisiin tietoihin. Tätä tarkoitusta varten sovelletaan tietojen pakollista yhteiskäyttöä koskevia periaatteita.

Lisätietoja on saatavilla Biosidiasetusta koskevasta osiosta.

 

Käsitellyt esineet

Biosidiasetuksessa määrätään sellaisten esineiden käytöstä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta.

Asetuksen mukaan esineitä voi käsitellä vain EU:n hyväksymiä tehoaineita sisältävillä biosidivalmisteilla. Tämä poikkeaa biosidivalmistedirektiivistä, jonka mukaan kolmansista maista tuotuja esineitä voitiin käsitellä aineilla, joita ei ole hyväksytty EU:ssa (esimerkiksi arseenilla käsitelty puu).

Yritysten pitää myös olla valmiita tarjoamaan kuluttajille tietoa myymiensä esineiden biosidikäsittelystä. Jos kuluttaja pyytää tietoa käsitellystä esineestä, toimittajan on toimitettava se veloituksetta 45 päivän kuluessa.

Lisätietoja on saatavilla Biosidiasetusta koskevasta osiosta.