Siirtymäajan toimenpiteet

Vireillä olevat tietopyynnöt olemassa olevista aineista – REACH-asetuksen 136 artiklan 1 ja 2 kohta

Asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaan valmistajien ja maahantuojien on toimitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille lisätietoja tietyistä aineista. REACH-asetuksen 136 artiklan 1 ja 2 kohdassa on näitä pyyntöjä koskevat siirtymätoimenpiteet.

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vastaavat toimitettujen tietojen tarkastamisesta ja ilmoittavat tarvittavista jatkotoimenpiteistä kemikaalivirastolle (REACH-asetuksen 46 artiklan 3 kohta ja 48 artikla).

Siirtymäsäännökset koskevat kaiken kaikkiaan 29:ää olemassa olevaa ainetta (nikkeliyhdisteet lasketaan yhdeksi kohdaksi). Tarvittavat tiedot määritetään asetuksissa (EY) N:o 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 ja 2592/2001.

ECHA nimeää jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset asetuksessa (EY) N:o 465/2008 lueteltujen 16 aineen, joita REACH-asetuksen 136 artiklan 2 kohta koskee, arviointitehtäviä varten.

Lisää

Liitteen XV mukaiset siirtymäraportit ensisijaisista olemassa olevista aineista, joita ei ole saatu päätökseen asetuksen 793/93 mukaisesti – REACH-asetuksen 136 artiklan 3 kohta

EU:n jäsenvaltiot ovat toimittaneet liitteen XV mukaiset siirtymäraportit kemikaalivirastolle. Kyseisissä raporteissa ovat puuttuneet vaaroja ja riskejä koskevat tiedot ja mahdolliset riskinhallintavaihtoehdot niin kutsuttuja olemassa olevia aineita varten asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti.

EU:n jäsenvaltiot velvoitettiin REACH-asetuksen 136 artiklan 3 kohdan nojalla toimittamaan siirtymäraportit 1.6.-1.12.2008 niistä aineista, joiden riskinarviointi, riskien pienentämiseen tähtäävä strategia tai käsittelyt eivät olleet valmistuneet ennen 1. kesäkuuta 2008.

Lisää

Vapaaehtoiset riskinarvioinnit

Vuonna 2000 teollisuus ilmoitti arvioivansa vapaaehtoisesti tietyt kupari- ja lyijy-yhdisteet neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 täytäntöönpanomekanismien mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio hyväksyivät tämän aloitteen toimivaltaisten viranomaisten 11. yhteisessä kokouksessa direktiivin 67/548/ETY ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 täytäntöönpanemiseksi vuonna 2001.

Lisää