Jäsenvaltioiden komitea

Jäsenvaltioiden komitea (MSC) osallistuu useisiin REACH-prosesseihin, kuten arviointiin ja hyväksyntään. MSC vastaa jäsenvaltioiden erimielisyyksien ratkaisemisesta ja ehdotuksista erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) määrittämiseksi. Komitea antaa lausuntoja lupaluetteloa (liite XIV) koskevista ECHAn suositusluonnoksista ja luonnoksesta aineiden arviointia koskevaksi säännöllisesti päivitettäväksi yhteisön toimintasuunnitelmaksi. Jos MSC ei pääse sopuun asiasta, se toimitetaan Euroopan komission päätettäväksi.

Asiakirja-aineiston arviointi

Kun jäsenvaltiot ehdottavat muutoksia, MSC pyrkii sopimaan yksimielisesti luonnoksista ECHAn päätöksiksi, jotka koskevat seuraavia asioita: 

  • testausehdotukset;
  • vaatimustenmukaisuuden tarkastus.

Aineen arviointi

MSC pyrkii sopimaan yksimielisesti jäsenvaltioiden luonnoksista päätöksiksi aineiden arvioinneista, kun muut jäsenvaltiot tai ECHA ehdottavat niitä koskevia muutoksia. MSC ottaa huomioon rekisteröijien kommentit ehdotetuista muutoksista päätösluonnoksiin asiakirjojen ja aineiden arvioinnin perusteella. Kun MSC on päässyt asiasta yksimielisyyteen, ECHA viimeistelee päätöksen ja toimittaa sen rekisteröijälle.

MSC antaa lausuntoja seuraavista asioista:

  • ECHAn laatima luonnos yhteisön toimintasuunnitelmaksi sellaisten aineiden osalta, jotka jäsenvaltiot arvioivat siltä pohjalta, että aineet voivat sisältää riskejä ihmisten terveydelle tai ympäristölle;
  • jäsenvaltioiden ehdotukset aineiden lisäämiseksi yhteisön toimintasuunnitelmaan vuosittain tehtävien päivitysten ulkopuolella.

ECHA hyväksyy näiden MSC:n lausuntojen perusteella lopullisen aineiden arviointia koskevan yhteisön toimintasuunnitelman. MSC pyrkii myös sopimaan tapauksista, joissa kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio on ilmaissut olevansa kiinnostuneita arvioimaan saman aineen.

Hyväksyntä

MSC:llä on erittäin tärkeä rooli

  • sovittaessa erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) merkitsemisestä luetteloon aineista, joita ehdotetaan sisällytettäviksi lupaluetteloon (liite XIV); 
  • lausuntojen antamisessa luonnoksista ECHAn suosituksiksi ensisijaisista lupaluetteloon sisällytettävistä aineista.

ECHA ottaa huomioon MSC:n lausunnon viimeistellessään suosituksensa komissiolle ensisijaisista lupaluetteloon sisällytettävistä aineista.

ECHAn pääjohtajan pyynnöt

MSC antaa lausuntoja ECHAn pääjohtajan pyynnöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvista riskeistä tai mistä tahansa muista seikoista, jotka liittyvät aineiden turvallisuuteen sellaisinaan, seoksissa tai esineissä. 

MSC tarjoaa myös tieteellistä tukea unionin, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden välisen yhteistyön parantamiseksi aineiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu aktiivisesti järkevään kemikaalien hallintaan liittyvän teknisen tuen tarjoamiseen ja valmiuksien kehittämiseen kehitysmaissa.

Kokoonpano

Jokainen jäsenvaltio nimittää MSC:hen yhden jäsenen. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia. Komitea voi nimittää enintään viisi lisäjäsentä, jotka valitaan heidän erityisasiantuntemuksensa perusteella. Jäsenillä voi olla neuvonantajia.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)