Riskinarviointikomitea

Riskinarviointikomitea (RAC) laatii ECHAn lausunnot aineiden riskeistä ihmisten terveydelle ja ympäristölle seuraavissa REACH- ja CLP-prosesseissa. Lopulliset päätökset tekee Euroopan komissio.

 

Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät

RAC arvioi yhdenmukaistettuja luokituksia ja merkintöjä koskevat ehdotukset ja antaa lausuntoja ehdotuksista luokitella aineet yhdenmukaisesti karsinogeenisiksi, mutageenisiksi, lisääntymiselle vaarallisiksi tai hengitysteitä herkistäviksi sekä tapauskohtaisesti muista vaikutuksista.  

 

Rajoitukset 

Komitea arvioi, onko ehdotettu aineen valmistamista, markkinoille saattamista tai käyttöä koskeva rajoitus tarkoituksenmukainen ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan riskin vähentämiseksi. Tähän sisältyy kolmansien osapuolten toimittamien kommenttien arviointi.

 

Hyväksyntä 

RAC arvioi aineen käyttötarkoituksista aiheutuvat aineen riskit, kun lupahakemus toimitetaan. Tähän sisältyy lupahakemuksessa kuvailtujen riskinhallintatoimien asianmukaisuuden ja tehokkuuden sekä tapauksesta riippuen mahdollisten vaihtoehtojen riskien arviointi. Myös hakemukseen liittyvät kolmansien osapuolten antamat tiedot arvioidaan.

 

ECHAn pääjohtajan pyynnöt

RAC antaa lausunnon ECHAn pääjohtajan pyynnöstä niistä riskeistä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita aineet aiheuttavat pelkästään tai seoksiin tai esineisiin sisältyvinä, tai mistä tahansa muista aineiden turvallisuuteen liittyvistä seikoista. 

Komitea tarjoaa myös tieteellistä tukea unionin, sen jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden välisen yhteistyön parantamiseksi aineiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja osallistuu aktiivisesti järkevään kemikaalien hallintaan liittyvän teknisen tuen tarjoamiseen ja valmiuksien kehittämiseen kehitysmaissa.

 

Kokoonpano

ECHAn hallintoneuvosto nimittää RAC:n jäsenet jäsenvaltioiden nimeämistä ehdokkaista kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)