Segude klassifikatsioon

Segude klassifikatsioon


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Kas olete Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsev segude importija või tootja?

Kui jah, siis vastutate selle eest, et teie turustatava (st Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda imporditava või edasitarnimiseks toodetava) segu klassifikatsioon, märgistus ja pakendamine oleks kooskõlas CLP-määrusega. Peate teadma imporditava või toodetava segu ohte ja teavitama neist oma tarneahelat.

Ka segude levitajatele on CLP-määruses sätestatud kohustused, näiteks peavad märgistus ja pakend olema kooskõlas CLP-määrusega.

CLP-määruse kohaste rollide ja kohustuste täpsem kirjeldus on CLP-määruse sissejuhatava juhendi 2. peatükis

Abi ülesandest arusaamiseks

Järgmised lehed pakuvad abi need, kes peavad CLP-määruse nõuete kohaselt klassifitseerima oma segusid. Märgistamise ja pakendamise teave on märgistamise ja pakendamise juhendis.

Siinne teave põhineb peamiselt ECHA CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendil ning märgistamise ja pakendamise juhendil (lisatud ka lingid). Soovitame lugeda neid veebilehti koos CLP-määruse kriteeriumide rakendamise juhendi esimese osaga, eelkõige alapeatükiga 1.6 (selle segusid käsitlevad osad).

Lisatud on ka lingid teistele kasulikele allikatele.

Soovitame enne klassifitseerimist hoolikalt mõelda, kas teil (teie asutusel) on piisavalt teadmisi, et ise oma segu klassifitseerida, või oleks vaja välist abi, eriti kui tegu on väga keerulise seguga.

Segu klassifitseerimise ja märgistamise ning ohutuskaardi koostamise kohustuse täitmiseks on eriti hea kasutada müügil olevat klassifitseerimise, märgistamise ja ohutuskaartide koostamise tarkvara. NB! Ka siis, kui kasutate tarkvara või välist abi, vastutate segu lõpliku klassifikatsiooni eest siiski teie.

Segude klassifikatsioon