Väga ohtlikeks aineteks nimetamine

Aineid, mis võivad tekitada raskeid ja sageli pöördumatuid tervise- ja keskkonnakahjustusi, saab nimetada väga ohtlikeks aineteks. Kui aine nimetatakse väga ohtlikuks aineks, lisatakse see autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu.

 

Osalege avalikus arutelus

Liikmesriigid või Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võivad Euroopa Komisjoni nõudel teha aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepaneku, koostades REACH-määruse XV lisas sätestatud nõuete kohase toimiku. XV lisa kohastele aruannetele juurdepääsuks tuleb klõpsata väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekute loeteluga tabelis lisateabe nuppu („Details“).Kõiki huvitatud isikuid kutsutakse neid aruandeid avalikul arutelul kommenteerima.

 

Kommenteerimine

Aine nimetatakse väga ohtlikuks ohtlike omaduste alusel. Eriti oodatakse kommentaare järgmise kohta:

  • identifitseerimisandmed (aine nimetus, EÜ number, CAS-number, molekulaarstruktuur jt);
  • PBT- või vPvB-omadused ning samaväärset ohtu põhjustavad omadused.

Väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekuid, mis põhinevad CLP-määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioonil ja märgistusel, ei saa väga ohtlikuks aineks nimetamise menetluses vaidlustada. Sel põhjusel ei käsitleta selles kontekstis kommentaare ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta.

Kõikidelt huvitatud isikutelt oodatakse ka kommentaare ja lisateavet aine kasutusalade, kasutuskoguste, kokkupuute, alternatiivide ja riskide kohta. Selle lisateabe järgi ei kinnitata aine nimetamist väga ohtlikus, kuid seda kasutatakse autoriseerimismenetluse järgmises etapis, et ECHA saaks otsustada, kas soovitada aine lisamist autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu. Peamised teabeallikad, mille alusel soovitatakse kandidaatainete loetelu aineid lisada autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu, on siiski registreerimistoimikud.

Aine väga ohtlikuks nimetamise ettepaneku esitanud liikmesriik või ECHA vastavad igale saadud kommentaarile. Aine väga ohtlikuks nimetamise jaoks asjakohased kommentaarid edastatakse liikmesriikide komiteele, kes hindab, kas aine peab nimetama väga ohtlikuks aineks.

 

Konfidentsiaalsus

Esitatud kommentaare ei peeta tavaliselt konfidentsiaalseks ja need avaldatakse ECHA veebilehel. On siiski võimalus, kuidas lisada konfidentsiaalset teavet. Sellisel juhul peab kommenteerija põhjendama, miks ta peab teavet konfidentsiaalseks. Sellist konfidentsiaalset teavet kasutavad ainult ECHA (ja tema komiteed), ettepaneku teinud liikmesriigi pädevad asutused ja Euroopa Komisjon.

ECHA on tänulik, kui huvitatud isikud esitavad kommentaarid võimaluse korral inglise keeles. NB! Pidage meeles, et teie vastutate selle eest, et kommentaaride avalikus versioonis ei oleks konfidentsiaalset teavet (sealhulgas teie organisatsiooni nime, samuti lisatud failide nimedes jne). Viidake kommentaaris ka XV lisa kohase aruande leheküljele (nt „lk 12, järeldus … kohta“). Pärast tähtaja möödumist saabunud kommentaare ei arvestata.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
Benzo[ghi]perylene 205-883-8 191-24-2 Denmark PBT (Article 57 d); vPvB Art.57(e) 08/03/2018 23/04/2018
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) 208-764-9 541-02-6 Germany PBT (Article 57d); vPvB (Article 57e) 08/03/2018 23/04/2018
Disodium octaborate 234-541-0 12008-41-2 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 08/03/2018 23/04/2018
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) 208-762-8 540-97-6 ECHA PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
08/03/2018 23/04/2018
Ethylenediamine 203-468-6 107-15-3 ECHA Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health) 08/03/2018 23/04/2018
Lead 231-100-4 7439-92-1 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 08/03/2018 23/04/2018
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 209-136-7 556-67-2 Germany PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
08/03/2018 23/04/2018
Terphenyl hydrogenated 262-967-7 61788-32-7 Finland vPvB Art.57(e) 08/03/2018 23/04/2018
Kuvan 8 tulemust.Categories Display