Väga ohtlikeks aineteks nimetamine

Teatud aineid, mis võivad tekitada raskeid ja sageli pöördumatuid tervise- ja keskkonnakahjustusi, on võimalik nimetada väga ohtlikeks aineteks. Kui aine nimetatakse väga ohtlikuks aineks, lisatakse see autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu.

 

Avalikus arutelus osalemine

Liikmesriigid või Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võivad Euroopa Komisjoni nõudel teha aine väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepaneku, koostades REACH-määruse XV lisas sätestatud nõuete kohase toimiku. XV lisa kohastele aruannetele juurdepääsuks tuleb klõpsata väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekute loeteluga tabelis üksikasjaliku teabe nuppu („Details“). Kõiki huvitatud isikuid kutsutakse üles neid aruandeid arutelul kommenteerima.

 

Kommenteerimine

Aine nimetatakse väga ohtlikuks ohtlike omaduste alusel. Eriti oodatakse kommentaare järgmise kohta:

  • identifitseerimisandmed (aine nimetus, EÜ number, CAS-number, molekulaarstruktuur jt);
  • PBT- või vPvB-omadused ning samaväärset ohtu põhjustavad omadused.

Väga ohtlikuks aineks nimetamise ettepanekuid, mis põhinevad CLP-määruses sätestatud ühtlustatud klassifikatsioonil ja märgistusel, ei saa väga ohtlikuks aineks nimetamise menetluses vaidlustada. Sel põhjusel ei käsitleta selles kontekstis kommentaare ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kohta.

Kõigilt huvitatud isikutelt oodatakse ka kommentaare ja lisateavet aine kasutusalade, kasutuskoguste, kokkupuute, alternatiivide ja riskide kohta. Selle lisateabe põhjal ei kinnitata aine nimetamist väga ohtlikuks, kuid seda kasutatakse autoriseerimismenetluse järgmises etapis, et ECHA saaks otsustada, kas soovitada aine lisamist autoriseerimisloetellu. Peamised teabeallikad, mille alusel soovitatakse kanda kandidaatainete loetelu aineid autoriseerimisloetellu, on siiski registreerimistoimikud.

Aine väga ohtlikuks nimetamise ettepaneku esitanud liikmesriik või ECHA vastab igale esitatud kommentaarile. Aine väga ohtlikuks nimetamiseks asjakohased kommentaarid edastatakse liikmesriikide komiteele, kes hindab, kas aine on vaja nimetada väga ohtlikuks aineks.

 

Konfidentsiaalsus

Tavaliselt ei käsitata esitatud kommentaare konfidentsiaalsena ja need avaldatakse ECHA veebilehel. Kommentaarile saab siiski lisada ka konfidentsiaalset teavet. Sel juhul peab kommenteerija põhjendama, miks ta peab teavet konfidentsiaalseks. Sellist konfidentsiaalset teavet kasutavad ainult ECHA (ja tema komiteed), ettepaneku teinud liikmesriigi pädevad asutused ja Euroopa Komisjon.

ECHA on tänulik, kui huvitatud isikud esitavad kommentaarid võimaluse korral inglise keeles. NB! Pidage meeles, et teie vastutate selle eest, et kommentaaride avalikus versioonis ei oleks konfidentsiaalset teavet (sh teie organisatsiooni nime / lisatud failide nimed jt). Viidake kommentaarides ka XV lisa kohase aruande leheküljele (nt „lk 12, järeldus … kohta“). Pärast tähtaja möödumist saabunud kommentaare ei arvestata.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.