Progress in evaluation in 2021

Hindamine 2020. aastal Dubleerida 1

ECHA teatab 2021. aastal toimikute ja ainete hindamisel tehtust kooskõlas REACH-määruse artikliga 54. 

Hindamine 2020 – vahelehed Dubleerida 2

Toimikute hindamise kulg 2021 – 1

Vastavuskontrollimise kulg

ECHA jätkas 2021. aastal sarnase struktuuriga ainete sõelumist rühmiti: käsitleti 574 ainet, mille registreeritud kogus on üle 100 tonni aastas. ECHA valis nendest vastavuskontrolli tegemiseks 152 ainet 38 rühmast.

Nõuti olulise ohuteabe esitamist, et selgitada inimtervise- ja keskkonnaohte, sealhulgas sigivust kahjustavaid ja geenimutatsioone põhjustavaid omadusi.
Amet jätkas 2021. aastal selliste toimikute vastavuskontrolli, mille korral registreerijad loobusid teatud teabe ühisest esitamisest ja esitasid oma teabe eraldi. Nende toimikute kontrollimine aitab tagada võrdsed tingimused ja toetab siseturu toimimist. Amet kontrollis teatud teabe ühisest esitamisest loobunud ettevõtete esitatud 12 toimikut 10 aine kohta. Selle tulemusena saadeti 11 otsuse kavandit, milles käsitleti 9 ainet.

ECHA tegi 2021. aastal 300 vastavuskontrolli, milles käsitleti 288 üksikainet. Täielikes kontrollides keskenduti ohtlike ainete või ainerühmade asjakohastele kõrgema astme ohunäitajatele, eelkõige suuremate kogusevahemikega ainete korral. ECHA tegi ka 71 suunatud vastavuskontrolli, mille tulemusel tehti kokku 371 kontrolli enam kui 2100 registreerimistoimiku kohta ning käsitleti 341 üksikainet.

2021. aastal toimunud toimikute hindamise tulemused

Valmis hindamised:
ECHA tegi 300 täielikku vastavuskontrolli ja kontrollis 227 katsetamisettepanekut 489 üksikaine kohta. ECHA koostas 467 otsuse kavandit: 280 eespool nimetatud vastavuskontrolli kohta ja 187 katsetamisettepaneku kontrollimise kohta. Vastavuskontrolliks valiti registreerimistoimikuid peamiselt ainete (ainerühmade) ohtude või kokkupuutega seotud potentsiaalse ohtlikkuse alusel.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1