Juurdepääs dokumentidele

ECHA tagab oma veebilehel juurdepääsu paljudele ameti ja REACH-protsessidega seonduvatele põhidokumentidele.

Dokumentidele juurdepääsu juhitakse järgmiste eeskirjade ja õigusaktide sätete kaudu:

Nimetatud määrusega sätestatakse sellise juurdepääsu üldpõhimõtted ja piirangud vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 255 lõikele 2 ning seda kohaldatakse ka ECHA dokumentidele – REACH-määruse artikli 118 lõige 1.

NB! Dokumentidele juurdepääsu taotlus kohta võivad kehtida määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklite 4 ja 9 kohased erandid.

Määruse (EÜ) nr 1367/2006kohasele ECHA keskkonnateabele juurdepääsu taotlemiseks tuleb kasutada allpool esitatud vormi, aadressi või faksinumbrit. Nimetatud määrus käsitleb keskkonnateabe kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamist ühenduse institutsioonide ja organite suhtes.

Dokumentide taotlused võib esitada järgmiselt:

  • täites  dokumendi taotluse vormi
  • saates taotluse tavapostiga aadressil
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • saates taotluse faksinumbril + 358 9 6861 8940

 

Selleks et saaksime teie taotlust töödelda, palun esitage oma perekonna- ja eesnimi, aadress, linn ja postiindeks, riik ja telefoninumber.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)