Κατανόηση των POP

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι (POP) είναι οργανικές ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον, συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισμούς και ενέχουν κίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Μπορούν να μεταφερθούν με τον αέρα, το νερό ή τα αποδημητικά είδη διαμέσου των διεθνών συνόρων, φθάνοντας σε περιοχές όπου δεν έχουν παραχθεί ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Η διεθνής διαχείριση κινδύνου είναι απαραίτητη καθώς καμία περιφέρεια δεν μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που απορρέουν μόνο από τις εν λόγω ουσίες.

Τι ισχύει για τους  POP;

Οι POP διέπονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης και το πρωτόκολλο του Aarhus. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κανονισμό POP.

Ο κανονισμός POP αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με ειδικά μέτρα ελέγχου τα οποία:

  • απαγορεύουν ή περιορίζουν αυστηρά την παραγωγή, την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση των POP·
  • ελαχιστοποιούν την απελευθέρωση στο περιβάλλον των POP οι οποίοι σχηματίζονται ως βιοµηχανικά υποπροϊόντα·
  • διασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση των αποθεμάτων περιορισμένων POP· και
  • εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των αποβλήτων που συνίσταται, ή είναι μολυσμένα από POP.

Χημικές ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί ως POP περιλαμβάνουν:

  • παρασιτοκτόνα (όπως το DDT)·
  • βιομηχανικές χημικές ουσίες (όπως πολυχλωριωμένα διφαινύλια, που χρησιμοποιούνται ευρέως στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό)· ή
  • ακούσια υποπροϊόντα που προέρχονται από βιομηχανικές διεργασίες, αποδόμηση ή καύση (όπως διοξίνες και φουράνια).

Σύμφωνα με τον κανονισμό POP, ο ECHA βοηθά να προσδιορίζονται και να προτείνονται νέοι POP από την ΕΕ στη Σύμβαση της Στοκχόλμης. Πληροφορίες από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το κανονισμό λαμβάνονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Οργανισμό και συγκεντρώνονται σε μια επισκόπηση της Ένωσης. Ο ECHA παρέχει υποστήριξη για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μελλοντικών δράσεων της ΕΕ για το ενωσιακό σχέδιο εφαρμογής για τους POP.

Το φόρουμ του ECHA για την επιβολή συντονίζει ένα δίκτυο αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι επίσης υπεύθυνες για την επιβολή του κανονισμού.