Κατανόηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό

Η αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του μολυσμένου πόσιμου νερού και στη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2021 μετά την αναθεώρηση της αρχικής οδηγίας για το πόσιμο νερό του 1998.

Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εναρμόνιση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη ενιαίου επιπέδου προστασίας της υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ και βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς .

Το άρθρο 11 της αναθεωρημένης οδηγίας καθορίζει το πλαίσιο για τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής για υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Ο ECHA θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εργασίες αυτές προετοιμάζοντας:

  • Ευρωπαϊκούς θετικούς καταλόγους αρχικών ουσιών, συνθέσεων και συστατικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υλικών που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό.
  • Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων και απαιτήσεις πληροφόρησης για την επανεξέταση αρχικών ουσιών, συνθέσεων και συστατικών που θα μπορούσαν να προστεθούν στους θετικούς καταλόγους.
  • Διοικητικές διαδικασίες για την επικαιροποίηση των θετικών καταλόγων.

Μετά τη δημοσίευση των θετικών καταλόγων, ο ECHA θα συνεχίσει να επικαιροποιεί τους καταλόγους, προσθέτοντας νέες καταχωρίσεις και τροποποιώντας ή αφαιρώντας υφιστάμενες καταχωρίσεις.

Χρονοδιάγραμμα

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)