Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό PIC

Χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό PIC

Η παρούσα ενότητα σχετικά με τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό ΣΜΕ περιλαμβάνει όλα τα χημικά προϊόντα που απαριθμούνται στα σχετικά παραρτήματα του κανονισμού ΣΜΕ. Τα χημικά προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι υπόκεινται στη διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής. Τα χημικά προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι, πέραν του ότι υπόκεινται στη διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής, ανταποκρίνονται επίσης στα κριτήρια γνωστοποίησης ΣΜΕ. Τα χημικά προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος Ι υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ βάσει της σύμβασης του Ρότερνταμ.

Στο παράρτημα V απαριθμούνται τα χημικά προϊόντα και τα αντικείμενα των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία δεν εξάγονται. Τα χημικά προϊόντα και τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος V υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής και ανήκουν στην κατηγορία των έμμονων οργανικών ρύπων. Στο μέρος 2 του παραρτήματος V απαριθμούνται χημικά προϊόντα και αντικείμενα, εκτός από τους έμμονους οργανικούς ρύπους, που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής.

Επιπλέον, έχουν προσδιοριστεί και άλλα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό ΣΜΕ, καθώς περιλαμβάνονται σε χημικές ομάδες που απαριθμούνται ρητώς στα παραρτήματα Ι ή V. Τα εν λόγω χημικά, τα οποία δεν απαριθμούνται ρητώς σε ένα από τα παραρτήματα του κανονισμού ΣΜΕ, εμφανίζονται με πλάγια γράμματα.

Τα χημικά προϊόντα μπορούν να αναζητηθούν με βάση το παράρτημα και το μέρος του παραρτήματος στο οποίο απαριθμούνται, τον αριθμό EC και CAS, τη χημική ονομασία και την κατηγορία χρήσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης.

Παράρτημα V Μέρος 2

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2