Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) εκπονεί τις γνώμες του ECHA σχετικά με τους κινδύνους ουσιών για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον στο πλαίσιο των ακόλουθων διαδικασιών βάσει των κανονισμών REACH και CLP. Οι οριστικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων εξετάζει τις προτάσεις εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης και γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως καρκινογόνων, μεταλλαξιγόνων, τοξικών για την αναπαραγωγή ή ως ευαισθητοποιητικών του αναπνευστικού, καθώς και για άλλες επιδράσεις κατά περίπτωση.  

 

Περιορισμός 

Η επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο προτεινόμενος περιορισμός στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση μιας ουσίας είναι κατάλληλος για τη μείωση του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων που υποβάλλονται από τρίτους.

 

Αδειοδότηση 

Όταν υποβάλλεται αίτηση αδειοδότησης, η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων αξιολογεί τον κίνδυνο τον οποίο ενέχει μια ουσία και ο οποίος απορρέει από τις χρήσεις της ουσίας. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου όπως περιγράφονται στην αίτηση αδειοδότησης και, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και η αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ενδεχόμενες εναλλακτικές ουσίες. Αξιολογούνται επίσης πληροφορίες που υποβάλλονται από τρίτους και συνδέονται με την αίτηση.

 

Αιτήματα του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων διατυπώνει γνώμη, κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή του ECHA, όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον σε σχέση με κάθε άλλη πτυχή της ασφάλειας των ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε αντικείμενα. 

Η επιτροπή παρέχει επίσης επιστημονική στήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της, διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών σχετικά με την ασφάλεια των ουσιών, και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Σύνθεση

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνονται από τα κράτη μέλη για ανανεώσιμη τριετή θητεία.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)