Overgangsforanstaltninger

Udstående anmodninger om oplysninger om eksisterende stoffer – artikel 136, stk. 1, og 136, stk. 2, i REACH-forordningen

Producenter og importører skal i henhold til forordning (EØF) nr. 793/93 indsende yderligere oplysninger om visse stoffer til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. I artikel 136, stk. 1, og 136, stk. 2, i REACH-forordningen beskrives overgangsforanstaltningerne i forbindelse med disse anmodninger.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne er ansvarlige for at gennemgå de indsendte oplysninger og informere ECHA, hvis det er nødvendigt med opfølgning (artikel 46, stk. 3, og 48 i REACH).

I alt er 29 eksisterende stoffer berørt af overgangsforanstaltningerne (nikkelforbindelser regnes som én indgang). De anmodede oplysninger er beskrevet i forordning (EF) nr. 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 og 2592/2001.

For de 16 stoffer, der er opført i forordning (EF) nr. 465/2008, og som er omfattet af artikel 136, stk. 2, i REACH, har ECHA identificeret og nomineret kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at udføre vurderingsopgaverne.

Mere

Bilag XV-overgangsrapporterne om prioriterede eksisterende stoffer ikke færdigbehandlet i henhold til forordning 793/93 – artikel 136, stk. 3, i REACH-forordningen

EU's medlemsstater har indsendt bilag XV-overgangsrapporter til ECHA. Disse rapporter indeholder udestående fare- og risikooplysninger og mulige risikohåndteringsmuligheder for såkaldte eksisterende stoffer, der er udviklet i henhold til forordning (EØF) nr. 793/93.

EU's medlemsstater skal i henhold til artikel 136, stk. 3, i REACH-forordningen indsende overgangsrapporter mellem 1. juni og 1. december 2008 for stoffer, hvor risikovurderingen, udviklingen af en strategi til begrænsning af risiciene eller diskussionerne ikke var færdigbehandlet før 1. juni 2008.

Mere

Frivillige risikovurderinger

I 2000 meddelte industrien, at den frivilligt ville vurdere visse kobber- og blyforbindelser i overensstemmelse med mekanismerne for gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93. Medlemsstaterne og Kommissionen blev enige om dette initiativ på det 11. fællesmøde for de kompetente myndigheder om implementering af direktiv 67/548/EØF og Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 i 2001.

Mere