Kemikalier, der er underlagt PIC

Afsnittet om kemikalier, der er omfattet af forudgående informeret samtykke (PIC), indeholder alle de kemikalier, der er anført i de relevante bilag til PIC-forordningen. Kemikalierne i del 1 i bilag I er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren. Kemikalierne i del 2 i bilag I er både omfattet af eksportanmeldelsesproceduren og opfylder også betingelserne for PIC-anmeldelsesproceduren. Kemikalierne i del 3 i bilag I er omfattet af den fuldstændige PIC-procedure i henhold til Rotterdamkonventionen.

Bilag V indeholder en liste over de kemikalier og artikler, som det er forbudt at anvende i EU, og som er omfattet af eksportforbud. Kemikalierne og artiklerne i del 1 i bilag V er omfattet af eksportforbud og tilhører kategorien persistente organiske miljøgifte. Del 2 i bilag V indeholder kemikalier og artikler, der er omfattet af eksportforbud og tilhører kategorien andre kemikalier end persistente organiske miljøgifte.

Der er endvidere identificeret andre kemikalier, der også er omfattet af PIC-forordningen, idet de tilhører kemikaliegrupper, som er anført eksplicit i bilag I eller V. Disse kemikalier, som ikke selv er opført eksplicit på listen i et bilag til PIC-forordningen, er anført i kursiv.

Der kan søges efter kemikalier på baggrund af, hvilket bilag og hvilken del af et bilag de er omfattet af, Einecs- og CAS-nummer, kemisk navn og anvendelseskategori. Forespørgsler kan også afgrænses ved hjælp af forskellige søgefiltre.

Bilag V, del 2

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)