Kemikalier, der er underlagt PIC

Kemikalier, der er underlagt PIC

Kemikalier, der er underlagt PIC

Afsnittet om kemikalier, der er omfattet af forudgående informeret samtykke (PIC), indeholder alle de kemikalier, der er anført i de relevante bilag til PIC-forordningen. Kemikalierne i del 1 i bilag I er omfattet af eksportanmeldelsesproceduren. Kemikalierne i del 2 i bilag I er både omfattet af eksportanmeldelsesproceduren og opfylder også betingelserne for PIC-anmeldelsesproceduren. Kemikalierne i del 3 i bilag I er omfattet af den fuldstændige PIC-procedure i henhold til Rotterdamkonventionen.

Bilag V indeholder en liste over de kemikalier og artikler, som det er forbudt at anvende i EU, og som er omfattet af eksportforbud. Kemikalierne og artiklerne i del 1 i bilag V er omfattet af eksportforbud og tilhører kategorien persistente organiske miljøgifte. Del 2 i bilag V indeholder kemikalier og artikler, der er omfattet af eksportforbud og tilhører kategorien andre kemikalier end persistente organiske miljøgifte.

Der er endvidere identificeret andre kemikalier, der også er omfattet af PIC-forordningen, idet de tilhører kemikaliegrupper, som er anført eksplicit i bilag I eller V. Disse kemikalier, som ikke selv er opført eksplicit på listen i et bilag til PIC-forordningen, er anført i kursiv.

Der kan søges efter kemikalier på baggrund af, hvilket bilag og hvilken del af et bilag de er omfattet af, Einecs- og CAS-nummer, kemisk navn og anvendelseskategori. Forespørgsler kan også afgrænses ved hjælp af forskellige søgefiltre.

Bilag V, del 2

EU Privacy Disclaimer

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.