Vejledning til REACH

Nedenstående liste indeholder alle vejledninger, der er eller bliver tilgængelige på dette websted. Disse dokumenter er udviklet med deltagelse af mange interessenter (industrien, medlemsstater og ngo'er) inden for projekter, der styres af Kommissionen. Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af REACH ved at beskrive god praksis i forhold til opfyldelse af forpligtelserne.

Vejledning om registrering

 

Referencenavn:
Vejledning om registrering
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver, hvornår og hvordan et stof skal registreres i henhold til REACH.
 

download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 08/2021 )
 
Appendix for nanoforms
download fuldstændigt PDF-dokument ( 01/2022 )
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger
Referencenavn:
IR&CSA Guidance
Beskrivelse:
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af REACH-informationskravene med hensyn til et stofs egenskaber, eksponering, anvendelse og risikohåndteringsforanstaltninger i forbindelse med kemikaliesikkerhedsvurderingen.
 
Mere
Vejledning om krav til stoffer i artikler

 

Referencenavn:
Vejledning til artikler
Beskrivelse:
Dette dokument bistår producenter og importører af artikler i at afgøre om de har forpligtelser i henhold til REACH; særligt i forhold til registrering og anmeldelse ifølge artikel 7 og i forhold til formidling i leverandørkæden for artikler ifølge artikel 33.
 
download fuldstændigt PDF-dokument (19/10/2017)
Kortfattet vejledning
download fuldstændigt PDF-dokument
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

 

Referencenavn:
Vejledning om datasikkerhedsblade
Beskrivelse:
Denne vejledning giver oplysninger om spørgsmål, der skal tages under overvejelse, når man skal udarbejde et datasikkerhedsblad(an SDS) og nærmere oplysninger om kravene til den information, hvert afsnit i datasikkerhedsbladet skal indeholde – navnlig nærmere oplysninger om ændringer som følge af de forskellige revisioner af bilag II til REACH og overgangsperioder for gennemførelsen af disse ændringer. Den indeholder også generelle oplysninger om, for hvilke stoffer og blandinger, der skal forelægges datasikkerhedsblade, og af hvem.
 
 
download fuldstændigt PDF-dokument (07/04/2021)
 
Kortfattet vejledning
download fuldstændigt PDF-dokument
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om videnskabelig forskning og udvikling og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

 

Referencenavn:
Vejledning om PPORD
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver specifikke bestemmelser i henhold til REACH for stoffer, der fremstilles, importeres eller anvendes i videnskabelig forskning og udvikling og i produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD).
 
 
download fuldstændigt PDF-dokument (Opdateret  28/11/2017 )
Kortfattet vejledning
download PDF-dokument  (21/11/2017)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning for downstream-brugere

 

Referencenavn:
Vejledning til downstream-brugere
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver downstream-brugeres roller og forpligtelser og rådgiver dem i forhold til, hvordan de forbereder sig på gennemførelsen af REACH.
 
download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 21/10/2014 )
Kortfattet vejledning
download fuldstændigt PDF-dokument
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om udarbejdelse af et bilag XV-dossier om identifikation af stoffer med meget problematiske egenskaber

 

Referencenavn:
Vejledning om identifikation af særligt problematiske stoffer
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver, hvordan myndighederne (medlemsstaternes kompetente myndigheder eller agenturet) kan udarbejde et bilag XV-dossier til identifikation af særligt problematiske stoffer.
 
download fuldstændigt PDF-dokument [EN] (12/02/2014)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om identifikation og benævnelse af stoffer i REACH og CLP
Referencenavn:
Vejledning om identifikation af stoffer
Beskrivelse:
I denne vejledning beskrives, hvornår og hvordan et stof skal navngives og identificeres i henhold til REACH- og CLP-forordningen.
download fuldstændigt PDF-dokument (01/06/2017)
Kortfattet vejledning
download fuldstændigt PDF-dokument
Appendix for nanoforms
download fuldstændigt PDF-dokument (1/2022)

Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om bilag V

 

Referencenavn:
Vejledning om bilag V
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver undtagelserne fra registreringspligten efter artikel 2, stk. 7, litra b), i REACH-forordningen.
 
download fuldstændigt PDF-dokument (28/11/2012)
Vejledning om monomerer og polymerer

 

Referencenavn:
Vejledning om polymerer
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver de specifikke bestemmelser for polymerer og monomerer i henhold til REACH.
 
download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 21/02/2023 )
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om datadeling

 

Referencenavn:
Vejledning om datadeling
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver principperne og mekanismerne for udveksling af data om stoffer i henhold til REACH. Det giver råd og praktiske anbefalinger, så virksomhederne bedre kan opfylde deres forpligtelse til at dele data og omkostninger. Dokumentet omhandler også spørgsmål som fortrolige forretningsoplysninger, intellektuel ejendomsret og konkurrencelovgivning i forbindelse med datadeling. 
 
download fuldstændigt PDF-dokument (01/12/2022)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om udarbejdelsen af en ansøgning om godkendelse

 

Referencenavn:
Vejledning vedrørende ansøgning om godkendelse
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver, hvordan en ansøgning om godkendelse udarbejdes, og yder vejledning om analyse af alternativerne og substitutionsplanen. Det beskriver ligeledes, hvordan tredjeparter kan udarbejde og indsende oplysninger om alternativer. 
 
download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 01/2021 )
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om socioøkonomiske analyser – godkendelse

 

Referencenavn:
Vejledning om socioøkonomiske analyser - godkendelse
Beskrivelse:
Dette dokument skal hjælpe ansøgere, der ansøger om godkendelse, med at udarbejde socioøkonomiske analyser.
 
download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 09/12/2011 )
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om mellemprodukter

 

Referencenavn:
Vejledning om mellemprodukter
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver, hvornår og hvordan de specifikke bestemmelser om registrering af mellemprodukter i henhold til REACH kan anvendes.
 
download fuldstændigt PDF-dokument ( Opdateret 01/2023 )
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere [PDF]
Vejledning om formidling af oplysninger om risici ved og sikker anvendelse af kemiske stoffer
Reference:
Vejledning om risikokommunikation
Beskrivelse:
Denne vejledning er hovedsagelig møntet på medlemsstaternes kompetente myndigheder til brug ved formidling af information om, hvilke risici der er forbundet med kemikalier, navnlig inden for rammerne af REACH-forordningen.
 
download fuldstændigt PDF-dokument [en] (12/2010)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om affald og nyttiggjorte stoffer

 

Referencenavn:
Vejledning om affald og nyttiggjorte stoffer
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver de betingelser, hvorunder juridiske enheder, der genanvender stoffer fra affald, kan drage fordel af den undtagelse, der er fastsat i artikel 2, stk. 7, litra d, i REACH, og beskriver udførligt forpligtelsen til at udveksle oplysninger i leverandørkæden, jf. afsnit IV i REACH. 
 
download fuldstændigt PDF-dokument (06/2010)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om fastsættelse af prioriteringer i forbindelse med vurdering

 

Dette vejledningsdokument er forældet og er blevet fjernet fra ECHA's websted. Det er erstattet af aktuelle og opdaterede oplysninger under afsnittet om evaluering på webstedet. Disse oplysninger er direkte tilgængelige via følgende links: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation og http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vejledning om dossier- og stofvurdering

 

Dette vejledningsdokument er forældet og er blevet fjernet fra ECHA's websted. Det er erstattet af aktuelle og opdaterede oplysninger under afsnittet om evaluering på webstedet. Disse oplysninger er direkte tilgængelige via følgende links: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation og http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Vejledning om udarbejdelse af et bilag XV-dossier til begrænsninger 

 

Referencenavn:
Vejledning om bilag XV til begrænsninger
Beskrivelse:
Dette dokument beskriver, hvordan myndighederne (medlemsstaternes kompetente myndigheder eller agenturet på Kommissionens anmodning) kan udarbejde et bilag XV-dossier med forslag om en begrænsning i henhold til REACH.
 
download fuldstændigt PDF-dokument [EN] (06/2007)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Vejledning om socioøkonomiske analyser - begrænsninger

 

Referencenavn:
Vejledning om socioøkonomiske analyser - begrænsninger
Beskrivelse:
Dette dokument skal hjælpe medlemsstaternes kompetente myndigheder og agenturet (på anmodning af Kommissionen) med at udarbejde og anvende socioøkonomiske analyser ved fremlæggelse af bilag XV-dossierer for begrænsninger. Det er ligeledes tænkt som en hjælp til berørte parter i forbindelse med udarbejdelse af socioøkonomiske analyser og oplysninger, som skal indgå heri. 
 
download fuldstændigt PDF-dokument [EN] ( Opdateret 05/2008 )
Tillæg: Beregning af udgifterne til sikring af overensstemmelse [EN]
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere