De vejledende dokumenter har til formål at fremme gennemførelsen af lovgivningen inden for ECHA's kompetenceområde ved at beskrive god praksis i forhold til, hvordan man opfylder sine forpligtelser. De er udviklet med deltagelse af mange interessenter, herunder industrien, medlemsstater og ngo'er.

 

Vejledningsdokumenter

Billede
Disse dokumenter er udarbejdet i fællesskab af mange aktører: Industrien, medlemsstaterne og NGO'er. Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af den lovgivning, som hører under ECHA's ansvarsområde, ved at beskrive god praksis og oplyse om, hvordan forpligtelserne overholdes.

 

Faktablade

Billede
Disse dokumenter behandler specifikke nøglepunkter inden for et udvalg af de hovedemner, som ECHA er ansvarlig for, herunder kemikalielovgivning og IT-værktøjer, hvis disse punkter ikke allerede er behandlet i andre vejledningsdokumenter og manualer.

 

Praktiske vejledninger

Billede
Disse dokumenter giver praktiske oplysninger om kravene i REACH, CLP og BPR, og om bedste praksis ved opfyldelsen af disse krav.

 

Kortfattet vejledning

Billede
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er i færd med at udarbejde en række forkortede versioner af REACH-vejledningsdokumenterne for at gøre de dertil hørende vejledningsdokumenter, som agenturet har offentliggjort, lettere tilgængelige for industrien.

 

Oversigt over høringsproceduren

Billede
Se de forskellige trin i forbindelse med opdatering og udarbejdelse af vejledningsdokumenter.

 

Formater

Billede
Her kan industrien og myndighederne downloade skabeloner til brug i forbindelse med REACH, CLP og BPR.