Vejledning til CLP

Nedenstående liste indeholder alle vejledninger, der er eller bliver tilgængelige på dette websted. Disse dokumenter er udviklet med deltagelse af mange interessenter (industrien, medlemsstater og ngo'er) inden for projekter, der styres af Kommissionen. Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af CLP-forordningen ved at  beskrive god praksis for, hvordan man opfylder sine forpligtelser.

Dele af disse dokumenter er blevet eller vil blive oversat til alle EU-sprogene.

Vejledning om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer — bilag VIII til CLP-forordningen

 

Referencenavn:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Beskrivelse:
I dette dokument gives der vejledning om bestemmelserne i artikel 45 og bilag VIII til CLP. Disse vedrører forpligtelsen til at fremlægge specifik information om farlige blandinger, der markedsføres af beredskabsmæssige årsager.
 
download fuldstændigt PDF-dokument (18/08/2022)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om anvendelse af CLP-kriterierne

 

Referencenavn:
Vejledning om anvendelse af CLP-kriterierne
Beskrivelse:
"Denne vejledning er et omfattende teknisk og videnskabeligt dokument om anvendelse af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen). Formålet med dokumentet er at give udførlig vejledning i anvendelsen af CLP-kriterierne med hensyn til fysiske farer, sundhedsfarer og miljøfarer".
 
Download hele PDF-dokumentet [EN] (01/2024))
Der findes mere information på ECHA's websted.
Læs mere
Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

 

Referencenavn:
Vejledning om mærkning og emballering
Beskrivelse:
Dette dokument giver vejledning om kravene til mærkning og emballering i CLP-forordningen.
 
download fuldstændigt PDF-dokument (18/05/2020)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Indledende vejledning til CLP-forordningen

 

Referencenavn:
Indledende vejledning til CLP-forordningen
Beskrivelse:
Dette dokument giver vejledning om grundlæggende elementer og procedurer, der er fastlagt i den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen).

Indledende vejledning til CLP-forordningen (08/05/2019)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om udarbejdelse af dossierer om harmoniseret klassificering og mærkning

 

Referencenavn:
Vejledning om dossierer om harmoniseret klassificering og mærkning
Beskrivelse:
Denne vejledning om harmoniseret klassificering og mærkning er en revideret udgave af den allerede eksisterende "Vejledning om udarbejdelse af et bilag XV-dossier om harmoniseret klassificering og mærkning". Den giver medlemsstaternes kompetente myndigheder, producenter, importører og downstreambrugere vejledning om, hvordan man udarbejder og indsender et forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af et stof. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af den behandlingsprocedure, som et dossier følger, når det er blevet indsendt.
 

download fuldstændigt PDF-dokument [EN] (12/08/2014)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere