Vejledning til CLP

Nedenstående liste indeholder alle vejledninger, der er eller bliver tilgængelige på dette websted. Disse dokumenter er udviklet med deltagelse af mange interessenter (industrien, medlemsstater og ngo'er) inden for projekter, der styres af Kommissionen. Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af CLP-forordningen ved at  beskrive god praksis for, hvordan man opfylder sine forpligtelser.

Dele af disse dokumenter er blevet eller vil blive oversat til alle EU-sprogene.

Vejledning om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer — bilag VIII til CLP-forordningen

 

Reference name:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Description:
This document provides guidance on the provisions of Article 45 and Annex VIII to CLP. These concern the obligation to submit certain information on hazardous mixtures placed on the market, for emergency response reasons.
 
download full PDF document (18/05/2020)
Additional information on the ECHA website
Read more
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Indledende vejledning til CLP-forordningen

 

Referencenavn:
Indledende vejledning til CLP-forordningen
Beskrivelse:
Dette dokument giver vejledning om grundlæggende elementer og procedurer, der er fastlagt i den nye forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen).

Indledende vejledning til CLP-forordningen (08/05/2019)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om anvendelse af CLP-kriterierne

 

Referencenavn:
Vejledning om anvendelse af CLP-kriterierne
Beskrivelse:
"Denne vejledning er et omfattende teknisk og videnskabeligt dokument om anvendelse af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen). Formålet med dokumentet er at give udførlig vejledning i anvendelsen af CLP-kriterierne med hensyn til fysiske farer, sundhedsfarer og miljøfarer".
 
Download hele PDF-dokumentet (4. juli 2017)
Der findes mere information på ECHA's websted.
Læs mere
Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

 

Referencenavn:
Vejledning om mærkning og emballering
Beskrivelse:
Dette dokument giver vejledning om kravene til mærkning og emballering i CLP-forordningen.
 
download fuldstændigt PDF-dokument (18/05/2020)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Vejledning om udarbejdelse af dossierer om harmoniseret klassificering og mærkning

 

Referencenavn:
Vejledning om dossierer om harmoniseret klassificering og mærkning
Beskrivelse:
Denne vejledning om harmoniseret klassificering og mærkning er en revideret udgave af den allerede eksisterende "Vejledning om udarbejdelse af et bilag XV-dossier om harmoniseret klassificering og mærkning". Den giver medlemsstaternes kompetente myndigheder, producenter, importører og downstreambrugere vejledning om, hvordan man udarbejder og indsender et forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af et stof. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af den behandlingsprocedure, som et dossier følger, når det er blevet indsendt.
 

download fuldstændigt PDF-dokument [EN] (12/08/2014)
Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere
Vejledning om identifikation og benævnelse af stoffer i REACH og CLP
Referencenavn:
Vejledning om identifikation af stoffer
Beskrivelse:
I denne vejledning beskrives, hvornår og hvordan et stof skal navngives og identificeres i henhold til REACH- og CLP-forordningen.
download fuldstændigt PDF-dokument (01/06/2017)
Kortfattet vejledning
download fuldstændigt PDF-dokument
Appendix for nanoforms
download fuldstændigt PDF-dokument (03/12/2019)

Yderligere oplysninger på ECHA's websted
Mere

Categories Display