Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

Årsberetning 2021 intro

Vores årsberetning beskriver de forhold og udfordringer, vi stod over for i 2021, samt årets vigtigste resultater. Disse beskrives for hver af vores tre strategiske prioriteter med den tilsvarende styring og de tilsvarende katalysatorer, der danner ramme om vores arbejde med henblik på agenturets bidrag til EU's prioriteter.

 

Annual report 2021 timeline

 

Årsberetning 2021 del 1

 

I pandemiens andet år nåede ECHA sine mål i arbejdsprogrammet takket være personalets fleksibilitet og investeringerne i en solid infrastruktur. Det har været opmuntrende at se, hvor godt ECHA's udvalg og organer har tilpasset sig fjernarbejde og været i stand til at opnå resultater under disse forhold.

Kommissionens kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje (CSS) forventes at blive en afgørende faktor for kemikalieforvaltningen i Europa i de kommende årtier inden for rammerne af EU's grønne pagt. For at støtte Kommissionen udarbejdede vi en række arbejdsmetoder og aftalte, hvor og hvordan ECHA's ekspertise bedst kan støtte dem i forbindelse med revisionerne af REACH og CLP. I 2021 bidrog ECHA med gennemførelsen af sit arbejdsprogram også til Kommissionens forberedende arbejde og til mange andre initiativer under CSS og den grønne pagt. ECHA fremlagde f.eks. sine synspunkter om en eventuel ændring af registreringskravene under REACH og drøftede med Kommissionen, hvordan CLH-dossierer kunne prioriteres og udvikles i ECHA under en revideret CLP-forordning.

ECHA opnåede yderligere erfaring med at påtage sig nye opgaver og afgøre, hvordan kompetencer og ressourcer kan fordeles effektivt på tværs af forskellige aktiviteter. Vores medvirken kan skabe bredere lovgivningsmæssige synergier, omend indvirkningen på ressourcer og andre dele af agenturet må kalibreres løbende. Agenturet skal fortsat opfylde sin kerneopgave, dvs. opnå reguleringsmæssige resultater af høj kvalitet og foretage intelligente investeringer i forberedelserne til ændringer foranlediget af den politiske udvikling.

Vi har som et vigtigt bidrag til Kommissionens revision af EU's kemikalielovgivning offentliggjort vores femårsrapport om REACH og CLP. Denne tilbageblik illustrerer den indvirkning, som lovgivningen har haft på menneskers sundhed, miljøet, det indre marked, konkurrenceevnen, innovation og fremme af alternativer til dyreforsøg. De erfaringer, vi har indhøstet, vil give os mere skræddersyet input til den løbende udvikling af mulige lovgivningsændringer og samtidig fungere som et kompas, der kan tjene som rettesnor for vores arbejde for at beskytte sundheden og miljøet mod skadelige kemikalier.

ECHA's bestyrelse gennemgik den strategiske plan for 2019-2023. Samtidig med at bestyrelsen bekræftede dens gyldighed i den resterende tid, gav den agenturet retningslinjer for, hvordan de strategiske prioriteter skal forstås og omsættes til handling. Disse retningslinjer har bidraget til at gøre ECHA velforberedt på det videre forløb.

 

Annual report 2021 - mission

GennemsigtigUafhængigTroværdigEffektivFokuseret på trivselAt være centrum for viden om bæredygtig forvaltning af kemikalier og bidrage til udformningen af en bred vifte af EU-politikker og globale initiativer til gavn for borgerne og miljøet.MISSIONVISIONVÆRDIERSTRATEGIVi og vores partnere arbejder for sikker anvendelse af kemikalier.Identificering og risikohåndtering af problematiske stoffer.010302Sikker og bæredygtig anvendelse af kemikalier i industrien.Bæredygtig forvaltning af kemikalier via gennemførelse af EU-lovgivning.

Årsberetning 2021 – Vigtigste resultater

 

1- IDENTIFICERING OG RISIKOHÅNDTERING AF PROBLEMATISKE STOFFER

Denne strategiske prioritet udgør en vigtig del af ECHA's grundlæggende mandat. Størstedelen af ECHA's lovbestemte operationelle arbejde med at forvalte kemikalier i henhold til REACH-, CLP-, BPR-, PIC- og POP-forordningen har til formål at identificere problematiske stoffer og forvalte de tilknyttede risici.

Virkningen af dette arbejde illustreres af de fremskridt, som ECHA og medlemsstaterne har gjort med hensyn til at identificere nye potentielt problematiske stoffer. Vi er blevet mere effektive ved at fokusere på grupper af stoffer – det er imidlertid i sagens natur en kompleks opgave at vurdere grupper af stoffer.

Vi vurderer grupper af stoffer og opdeler dem i puljer til yderligere datagenerering og risikostyring og til en pulje med stoffer, der på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at behandle. Det antal stoffer, der endnu ikke er placeret, faldt fra 18 341 til 17 126 i 2021, og vi har således større klarhed over, hvilke risikostyringsveje (hvis relevant) der er planlagt, og for hvilke stoffer der er behov for yderligere data om egenskaber og farer. Dette giver virksomhederne bedre forudsigelighed med hensyn til de reguleringsindgreb, som myndighederne planlægger at træffe.

ECHA's Medlemsstatsudvalg vedtog mere end 440 afgørelser om anmodning om yderligere oplysninger i 2021. Agenturet har også indhentet risikodata for mere end 200 stoffer om tidligere beslutninger, selv om den manglende overholdelse på 40 % efter disse anmodninger om oplysninger stadig er høj. Disse sager er blevet fremsendt til medlemsstaterne med henblik på yderligere håndhævelsesforanstaltninger. Når medlemsstaterne håndhæver ECHA's afgørelser om vurdering af dossierer, indsendes de manglende oplysninger generelt til ECHA til sidst i ca. 92 % af tilfældene. Det er under alle omstændigheder stadig sent og efter de lovbestemte frister.

ECHA offentliggjorde desuden de første vurderinger af reguleringsbehovene for grupper af stoffer, hvilket er et bevis på agenturets fortsatte skift væk fra at vurdere individuelle stoffer og søge at opnå synergieffekter og øge effektiviteten. Gruppevurderinger gør det lettere for virksomhederne at forudsige, hvilke tiltag tilsynsmyndighederne planlægger, og hjælper dem med at udarbejde strategier til at erstatte skadelige kemikalier med sikrere alternativer, hvor det er relevant. Agenturet vurderede flere vigtige grupper af stoffer, som har været genstand for særlig opmærksomhed i de seneste år på grund af deres omfattende anvendelse i forbrugerprodukter, f.eks. bisphenoler og phtalater.

Vigtige resultater
 • ECHA vurderede de lovgivningsmæssige behov for 1 900 stoffer og gik over til at behandle dem i grupper i stedet for individuelt. 15 % af de 1 900 stoffer var stoffer, der blev registreret til over 100 ton om året. Heraf identificerede vi 300 stoffer, der kræver yderligere risikostyringsforanstaltninger, 800, hvor der skal genereres flere data, og 800, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere foranstaltninger. Reguleringsbehovene for 1 300 stoffer, der er registreret til over 100 ton pr. år, mangler stadig at blive vurderet og er endnu ikke blevet placeret. Men vi er fortsat godt på vej til at blive færdige med alle registrerede stoffer inden 2027.
 • For at øge gennemsigtigheden med hensyn til de reguleringsindgreb, der gennemføres, og de fremskridt, der gøres for de forskellige grupper af stoffer, offentliggjorde ECHA de første vurderinger af reguleringsbehovene for 19 grupper, der repræsenterer mere end 450 stoffer, ved udgangen af 2021.
 • Resultaterne af et EU-dækkende håndhævelsesprojekt vedrørende produkter, der sælges online, viser, at tre ud af fire kontrollerede produkter ikke overholder EU's kemikalielovgivning.
 • Udvidelsen af den tekniske fuldstændighedskontrol, der udføres for hver ny og ajourført registrering, omfatter nu også en kontrol af indholdet af kemikaliesikkerhedsrapporter. Dette gør det muligt at forbedre prioriteringen af stofferne med henblik på reguleringsindgreb fra myndighedernes side, det fremmer formidlingen af oplysninger om anvendelse, og det udgør et bedre udgangspunktet for hensigtsmæssig kommunikation i forsyningskæden.
 • ECHA fortsatte sine bestræbelser på at udfase dyreforsøg i Europa i det omfang, det er muligt inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer, og at støtte industrien, myndighederne og institutionerne i deres bestræbelser på at gøre fremskridt i retning af dette mål. ECHA har i den forbindelse ajourført sin omfattende vejledning til virksomheder om, hvordan man på pålidelig vis kombinerer forskellige kilder til andre data end dyreforsøgsdata ved vurdering af hudsensibilisering af kemikalier. Rådgivningen beskriver, hvordan man kan bruge computersimuleringsværktøjer som QSAR-værktøjskassen til at vurdere hudsensibilisering og beskytte mennesker mod hudallergier uden at foretage dyreforsøg.
 • Vi gennemførte i alt 371 overensstemmelseskontroller, der omfattede mere end 2 100 registreringer og vedrørte 341 unikke stoffer. Dette er en let stigning sammenlignet med 2020. For langt de fleste overensstemmelseskontroller verificerede ECHA som minimum de relevante risikomomenter på højere niveau for potentielt problematiske stoffer eller grupper af potentielt problematiske stoffer. Ud af dette samlede antal var der 300 fuldstændige overensstemmelseskontroller, som omfattede alle relevante endepunkter for 288 unikke potentielt problematiske stoffer. 71 var målrettede overensstemmelseskontroller. De gav anledning til i 280 udkast til afgørelser, der blev fremsendt til virksomhederne med anmodning om flere data for at klarlægge de langsigtede virkninger på menneskers sundhed og på miljøet.
 • I forbindelse med de 363 opfølgninger af dossiervurderingen, der blev foretaget i 2021, var ca. 40 % af dossiererne stadig ikke i overensstemmelse med kravene. Disse er blevet fremsendt til medlemsstaterne med henblik på yderligere håndhævelse.
 • ECHA har modtaget 535 registreringer, der dækker 143 nanoformer ved udgangen af 2021. Det nøjagtige antal nanomaterialer på EU-markedet er ukendt, og det menes, at dette tal burde være højere. Der kan imidlertid være forskelle i tonnage, som forklarer uoverensstemmelser mellem antallet af registrerede nanoformer og det antal nanomaterialer, der er indberettet i EU's Observatorium for Nanomaterialer (EUON).
 • I overensstemmelse med foranstaltningerne under Kommissionens og ECHA's fælles handlingsplan for REACH-evaluering fortsatte vi med at støtte industriinitiativer, der hjælper virksomheder med at gennemgå deres kemiske sikkerhedsdata, f.eks. ved at fastlægge en strategi til at tilvejebringe manglende data i forbindelse med vurderingen af olieprodukters miljøpåvirkning.
 • Som forberedelse til at identificere og foreslå nye persistente organiske miljøgifte fremlagde ECHA et udkast til vurdering og et udkast til risikoprofil for to stoffer: Methoxychlor er et organisk klorholdigt pesticid, der anvendes som insekticid, og UV-238 anvendes som UV-stabilisator i krympefolie af plast og udendørs møbler.
 • Under godkendelsen vedtog ECHA's Udvalg for Risikovurdering (RAC) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (SEAC) 18 udtalelser om stoffer med hormonforstyrrende egenskaber og yderligere 31 udtalelser om stoffer med andre egenskaber. Der blev desuden evalueret 12 substitutionsplaner.
 • Med hensyn til harmoniserede klassificerings- og mærkningssager behandlede Udvalget for Risikovurdering 54 udtalelser og afgav udtalelser om vurdering af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (OEL) for asbest og for cadmium og uorganiske forbindelser heraf.
 • Arbejdet med glyphosat blev genoptaget i samarbejde med EFSA, hvor Udvalget for Risikovurdering afgiver en udtalelse om forslaget til harmoniseret klassificering og mærkning, og EFSA udarbejder sin udtalelse vedrørende godkendelse af anvendelsen som pesticid.
 • Der blev gennemført forbedringer i forbindelse med ansøgninger om godkendelse, herunder et forbedret format for udtalelser om ansøgninger, der giver Kommissionen et klarere input om videnskabelige elementer. Ansøgningsformatet for ansøgninger om godkendelse blev også tilpasset, hvilket burde bidrage til at skabe en mere informeret proces.
 • Offentliggørelsen af en metaanalyse af de socioøkonomiske virkninger af godkendelser, der er baseret på data fra 2010 og 2020, viste, at godkendelsessystemet har en indbygget dynamik, der i sig selv fremmer substitution.
 • ECHA samarbejdede med REACH-ekspertgruppen for eksponering, et fællesskab af eksperter fra medlemsstaterne, om de anvendelsesniveauer og eksponeringsoplysninger, der er nødvendige for hurtigt at få farlige stoffer gennem screeningsprocessen og ind i forskellige risikostyringsprocesser.
 • Efter aftale i Medlemsstatsudvalget (MSC) blev der tilføjet 12 stoffer til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer, hovedsagelig fordi de er reproduktionstoksiske, kræftfremkaldende eller sensibiliserende for luftvejene eller har hormonforstyrrende egenskaber.
 • Der blev fremsat et forslag om at begrænse bly i ammunition til jagt, udendørs sportsskydning og fiskeri.
 • Med hensyn til forslag til begrænsninger afgav Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse to udtalelser, nemlig om PFHxA (en undergruppe af PFAS) og om forslaget om at begrænse formaldehyd, PAH'er, dioxiner, furaner og PCB'er i engangsbleer til børn.
 • Offentliggørelse af en undersøgelse af omkostninger og fordele ved begrænsninger, som anslog, at en begrænsning af fremstilling og anvendelse af kemikalier, der udgør en risiko, ville medføre sundhedsfordele2,1 mia. EUR om året.
 • Investeringen i foranstaltninger, der har til formål at fremskynde vurderingsprogrammet i henhold til forordningen om biocidholdige produkter, er begyndt at bære frugt, idet der i løbet af året er modtaget 18 rapporter fra de kompetente myndigheder om vurdering af aktive stoffer, herunder vurderingsprogrammet, nye aktive stoffer, fornyelse af godkendelser og udestående sager, som genstarter en peer review-fase – næsten dobbelt så mange som i 2020.
 • Udvalget for biocidholdige produkter afgav (BPC) 18 udtalelser om godkendelser af aktive stoffer i 2021, sammenlignet med 15 sidste år. Antallet af udtalelser fra udvalget for biocidholdige produkter om EU-godkendelse steg også til 15 sammenlignet med 9 i 2020.

 

2- SIKKER OG BÆREDYGTIG ANVENDELSE AF KEMIKALIER I INDUSTRIEN

Agenturet kalibrerede sit engagement i denne prioritet efter beslutningen om at fokusere på de lovpligtige opgaver under strategisk prioritet 1. Som følge heraf koncentrerede vi vores indsats for at støtte virksomhederne i gennemførelsen af deres kemikaliesikkerhedsvurderinger og forbedre Chesar til dette formål. 

En velfungerende kommunikation op og ned i forsyningskæden om farer og risici, først og fremmest passende sikkerhedsvurderinger, er væsentlige elementer i de økonomiske aktørers risikostyring. ECHA's støtte hjælper dem med at overholde deres lovgivningsmæssige forpligtelser, som det er vanskeligt at opfylde på anden vis, f.eks. ved hjælp af formel beslutningstagning eller håndhævelse. 

Fordi strategisk prioritet 1 blev prioriteret i 2021, er virkningen fortsat begrænset til målrettet støtte.

Vigtige resultater

 • Der blev offentliggjort to nye versioner af Chesar, som indebærer en opgradering af værktøjet med nye funktioner for bedre at støtte virksomhederne i deres kemikaliesikkerhedsvurderinger.
 • Forpligtelsen til at anmelde farlige blandinger til erhvervsmæssig brug og forbrugeranvendelse begyndte i 2021. Anmeldelser skal foretages i et harmoniseret format, der er defineret i CLP, og etiketterne skal også indeholde en unik formelidentifikator (UFI) – en unik kode, der gør giftkontrolcentrene i stand til at foretage en nøjagtig identifikation af blandingens sammensætning og af det produkt, der indgår i en forgiftningshændelse. ECHA har behandlet et stort antal anmeldelser og stillet dem til rådighed for de nationale myndigheder. Dette hjælper giftcentrene med at give hurtig og præcis rådgivning, når nogen er blevet forgiftet ved et uheld. 
 • ECHA har samarbejdet med Det Europæiske Kontor for Integreret Forebyggelse og Bekæmpelse af Forurening (EIPPCB) og har leveret REACH-data og rådgivning om kemikalieforvaltning med henblik på at forbedre gennemførelsen af direktivet om industrielle emissioner.
   
3- BÆREDYGTIG FORVALTNING AF KEMIKALIER GENNEM IMPLEMENTERING AF EU-LOVGIVNING

Gennemførelsen af strategisk prioritet 3 påvirkede ECHA på to måder. For det første har agenturet fået yderligere erfaring med at påtage sig nye opgaver, støtte lovgiveren i udarbejdelsen af ny eller revideret lovgivning og med at gennemføre tilsvarende processer, hvor ECHA spiller en rolle i sådanne nye opgaver. ECHA's personale har på grundlag konkrete erfaringer en meget god forståelse af, hvad der skal til for at integrere nyt lovgivningsarbejde i organisationens portefølje. Onboarding-aktiviteterne har i nogle tilfælde givet agenturet synergieffekter og stordriftsfordele, mens det i andre tilfælde viste sig, at den tilsigtede synergieffekt ikke kunne realiseres. 

For det andet har agenturet været i stand til at gennemføre nye opgaver. Her har den største udfordring været at tilvejebringe de nødvendige ressourcer i den indledende fase, hvor arbejdets endelige omfang endnu ikke er fastlagt, og hvor der endnu ikke er afsat ressourcer til formålet. ECHA er i stand til at anvende erfarne medarbejdere til dette konceptualiseringsarbejde, men ulempen er, at disse medarbejdere mangler i de indledende aktiviteter og i procesarbejdet, så der må kompenseres for dette arbejde. 
 
Kravene til ECHA er steget som følge af Kommissionens strategi for bæredygtige kemikalier, idet agenturet støtter definitionen af nye potentielle opgaver og foretager analyser af proceskonceptualisering og ressourceforudsigelser tidligt i processen.

Vi fortsatte det tillidsfulde samarbejde med andre agenturer om emner af fælles interesse, f.eks. "ét stof, én vurdering", udviklingen af IUCLID til brug for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) vurdering af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udveksling af information og data med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) i forbindelse med udviklingen af et system til tidlig varsling af nye psykoaktive stoffer.

Med lanceringen af SCIP-databasen, der bruges til at indsamle anmeldelser om problematiske stoffer i produkter, giver ECHA desuden de økonomiske aktører, forbrugerne og myndighederne endnu et redskab til hjælpe dem med at forstå, hvor skadelige stoffer anvendes, og øger ambitionerne om at erstatte dem med sikrere alternativer.

Vigtige resultater

 • Ad hoc-støtte til Kommissionen i den tidlige fase af gennemførelsen af kemikaliestrategien med bæredygtighed for øje og koordinering af opgaver, der involverer ECHA's kompetencer og erfaring.
 • Lancering af SCIP-databasen for særligt problematiske stoffer (SVHC'er) i produkter. Det er nyttigt for forbrugere, som ønsker mere information om de produkter, de køber, og det vil også bidrage til at forbedre affaldsbehandlingen, især genbrugsprocesserne. Omkring 6 800 virksomheder i hele EU har indsendt mere end 15 millioner anmeldelser til databasen.
 • Yderligere udvikling og fremme af IUCLID som et almindeligt accepteret format for information om kemikalier i hele verden. Dataene indsamles og anvendes i samme format i EU og internationalt, hvilket letter registrering, lagring, vedligeholdelse og udveksling af digitale videnskabelige oplysninger om kemikalier. 
 • Støtte til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen i forbindelse med forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC), som gennemfører FN's Rotterdamkonvention i Den Europæiske Union.
 • ECHA bidrog til risikostyringsvurderingen af methoxychlor, som Den Europæiske Union har foreslået at opføre som en persistent organisk miljøgift i henhold til Stockholmkonventionen. Der blev iværksat en høring om risikostyringsevalueringen af methoxychlor og om risikoprofilen for UV-328.
 • ECHA koordinerede offentliggørelsen af undersøgelser, der vurderede Montenegros og Serbiens mangler og behov med hensyn til forberedelserne til at gennemføre EU's kemikalielovgivning på vejen mod medlemskab. I forlængelse heraf bestilte ECHA også en anden undersøgelse for at vurdere den eksisterende situation i Albanien, Kosovo, Tyrkiet, Nordmakedonien og Bosnien-Hercegovina for at vejlede organisationen i vores fremtidige arbejde med at støtte disse lande i deres harmonisering af den gældende EU-ret for kemikalier.
 • Der blev etableret kontakter med Det Europæiske Miljøagentur (EEA), og ECHA deltog i Zero Pollution-fokusgruppen. Dette arbejde er et skridt i retning af sikkerhed og bæredygtighed og vil bidrage til at fastlægge indikatorer under det 8. miljøhandlingsprogram frem til 2030 og CSS. 
 • ECHA begyndte at opstille positivlister for hele EU over kemikalier, som det er forsvarligt at anvende i materialer, der kommer i kontakt med drikkevand i henhold til det pågældende direktiv. Målet er at beskytte folk mod forurenet drikkevand, forbedre deres adgang til sikkert drikkevand og sørge for, at sikkerheds- og hygiejnestandarderne er ensartede i hele EU.
 • Uformel støtte til gennemgang af sektorspecifikke referencedokumenter om de bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumenter). I forbindelse med revisionen af BREF-dokumentet for tekstilsektoren gav ECHA f.eks. input til, hvordan kemikalieforvaltningssystemer kan struktureres og beskrives.
   
LEDELSE OG RESULTATER
 • Bestyrelsen ledede midtvejsevalueringen af den flerårige strategi og bekræftede, at ECHA's strategiske retning i vid udstrækning fortsat er gældende, samtidig med at den gav sekretariatet retningslinjer for den resterende del af gennemførelsesperioden. Bestyrelsen udpegede også det nye juridisk kyndige medlem af Appeludvalget for Det Europæiske Kemikalieagentur.
 • Der blev leveret resultater af høj kvalitet under den fortsatte covid-19-pandemi, og der blev ydet støtte til interessenterne, da vi arbejder i et hybridmiljø med 650 virtuelle møder og ca. 45 000 deltagere.
 • De oprindeligt budgetterede udgifter for 2021 udgjorde i alt 113,1 mio. EUR (inklusive de separat finansierede "andre opgaver"), og det endelige samlede udgiftsbeløb, der indgik i det andet ændringsbudget i september 2021, udgjorde 111,1 mio. EUR. Faldet i gebyrindtægterne fra REACH/CLP-delen af budgettet blev håndteret på en god måde ved at finde besparelser på møde- og rejseudgifterne ved hjælp af virtuelle møder. For gebyrer i henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR) fortsatte den vedvarende høje volatilitet og uforudsigelighed. Agenturet opfyldte sine mål for budgetgennemførelsen og nåede op på en forpligtelsesgrad på 98 % og en betalingsgrad på 86 % (skønnet var henholdsvis 95 % og 80 %).
 • Et stort antal interne mobiliteter er i overensstemmelse med vores HR-strategi og organisationskultur og giver et fleksibelt arbejdsmiljø.
 • Kontinuerlige investeringer i et sundt arbejdsmiljø baseret på samarbejde, smidighed og en veludviklet ledelseskultur har medført, at agenturet er blevet anerkendt som en af de mest inspirerende arbejdspladser i Finland. Udskiftningen af midlertidigt ansatte var fortsat lav, nemlig 2 %, og 97 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen blev besat. 
 • ECHA ansøgte om registrering i EU's miljøledelses- og miljørevisionsordning (EMAS) som et eminent styringsinstrument for organisationer, der skal evaluere, rapportere om og forbedre deres miljøpræstationer.
 • Den tredje køreplan for virksomhedsarkitektur (2021-2023) har resulteret i en øget integration eller modulisering af IT for at støtte den øgede integration af forretningsprocesser.
   

AR2021- further information

Se også