Progress in evaluation in 2021

Pokrok v oblasti hodnocení v roce 2020 Duplikovat 1

Agentura ECHA podává zprávu o pokroku dosaženém v roce 2021 v rámci hodnocení dokumentace a látek v souladu s článkem 54 nařízení REACH. 

Pokrok v rámci hodnocení 2020 – záložky Duplikovat 2

Pokrok v oblasti hodnocení dokumentací 2021 – 1

Pokrok při kontrolách souladu

Agentura ECHA v roce 2021 pokračovala ve své práci na screeningu skupin strukturně podobných látek: screening byl proveden u 574 látek registrovaných v množstevním rozmezí nad 100 tun za rok. Agentura ECHA z těchto látek vybrala 152 látek představujících 38 skupin pro kontrolu souladu.

Byly požadovány důležité údaje o nebezpečnosti za účelem objasnění obav týkajících se rizik pro lidské zdraví a životní prostředí včetně těch, která ovlivňují reprodukci a způsobují genetické mutace.
Agentura v roce 2021 pokračovala v kontrolách souladu těch dokumentací, u nichž žadatelé o registraci odstoupili ze společného předložení a namísto toho předložili své informace samostatně. Kontrolování těchto dokumentací přispívá k zajištění rovných podmínek a podporuje fungování vnitřního trhu. Agentura zkontrolovala soulad u dvanácti dokumentací zahrnujících deseti látek předložených společnostmi, které odstoupily od společných předložení. Následně bylo zasláno jedenáct návrhů rozhodnutí pro devět látek.

Agentura ECHA v roce 2021 provedla 300 úplných kontrol souladu zahrnujících 288 jedinečných látek. Úplné kontroly se zaměřily na relevantní nebezpečné sledované vlastnosti vyššího stupně u látek nebo skupin látek vzbuzujících potenciální obavy ve vyšších množstevních rozmezích. Kromě toho provedla agentura ECHA 71 cílených kontrol souladu, což vedlo celkem k 371 kontrolám zahrnujícím více než 2 100 registračních dokumentací a týkajícím se 341 jedinečných látek.

Výstupy hodnocení dokumentací v roce 2021

Uzavřená hodnocení:
Agentura ECHA provedla 300 úplných kontrol souladu a 227 přezkoumání návrhů zkoušek zahrnujících 489 jedinečných látek. Agentura ECHA vydala 467 návrhů rozhodnutí: 280 týkajících se výše uvedených kontrol souladu a 187 o přezkoumání návrhů zkoušek. Výběr registrací ke kontrole souladu byl založen převážně na (skupinách látek) látkách vzbuzujících potenciální obavy týkající se nebezpečnosti či expozice.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1