Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Вещества, които е възможно да имат сериозни и често необратими последици за здравето на човека и околната среда, могат да бъдат идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). Ако дадено вещество е идентифицирано като SVHC, то ще бъде добавено към списъка на кандидат-веществата за евентуално включване в списъка за разрешаване.

 

Участие в общественото обсъждане

По искане на Европейската комисия, държавите членки или Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) могат да предложат дадено вещество да бъде идентифицирано като SVHC чрез изготвяне на досие в съответствие с изискванията, посочени в Приложение ХV към REACH. Докладите по Приложение ХV могат да бъдат намерени чрез избор на бутона „Подробности“ (Details) в таблицата, изброяваща предложените вещества. Всички заинтересовани страни се приканват да предоставят коментари за тези доклади по време на общественото обсъждане.

 

Предоставяне на коментари

Идентификацията на SVHC се извършва въз основа на характеристиките за опасност на дадено вещество. Особено се насърчават коментари по отношение на:

  • идентичността на веществото (т.е. за името на веществото/ЕС номера/CAS номера/молекулярната структура, др.)
  • PBT или vPvB характеристиките и характеристиките, които водят до еднакво ниво на безпокойство.

Предложенията за SVHC въз основа на хармонизираната класификация и етикетирането (CLH), включени в регламента CLP, не могат да се оспорват в процеса на идентифициране на SVHC. Поради това коментари по отношение на CLH няма да се вземат предвид в този контекст.

Насърчават се също коментари и допълнителна информация от всички заинтересовани страни, свързани с употребата, обемите за употреба, експозицията, алтернативите и рисковете на веществото. Тази допълнителна информация няма да се използва за потвърждаване на идентификацията на SVHC, а по време на следващата стъпка от процедурата по разрешаване, за да помогне на ЕСНА да реши дали веществото трябва да се препоръча за включване в списъка за разрешаване. Въпреки това регистрационните досиета са основният източник на информация за препоръчването на вещества от списъка на кандидат-веществата към списъка за разрешаване.

Държавата членка, която е подала предложение за SVHC, или ЕСНА ще отговорят на всички получени коментари. Коментарите, свързани с идентификацията на веществото като SVHC, ще бъдат препратени на Комитета на държавите членки (MSC), който ще оцени дали веществото трябва да бъде идентифицирано като SVHC.

 

Поверителност

Предоставените коментари обикновено не се считат за поверителни и ще бъдат достъпни за обществеността на уебсайта на ЕСНА. Въпреки това има възможност за прикачване на подробна поверителна информация. В този случай предоставящото лице/страна трябва да предостави обяснение защо информацията се счита за поверителна. Такава поверителна информация ще се използва единствено от ЕСНА, включително от нейните комитети, компетентните органи на предлагащата държава членка и Европейската комисия.

ЕСНА ще е признателна, ако заинтересованите страни изпращат коментарите си на английски език, когато това е възможно. Имайте предвид, че отговорността да гарантирате това, че в обществената версия на коментарите не е включена поверителна информация (в това число името на вашата организация/имената на прикачените файлове, др.) е ваша. В коментара си посочвайте също номера на страницата от доклада към Приложение ХV (напр. заключението за... на стр. 12). Коментарите, които са получени след съответния краен срок, няма да се вземат предвид.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

В момента няма текущи допитвания.
В момента няма текущи допитвания.
В момента няма текущи допитвания.


Categories Display