Вещества, които могат да породят безпокойство

Вещества, които могат да породят безпокойство

Въз основа на опита, придобит през първите години от прилагането на Регламента REACH и Регламента CLP, ECHA разработи интегрирана регулаторна стратегия, в която са обхванати различните регулаторни процеси. Стратегията осигурява ясна и съгласувана основа за постигане на целите на регламентите и допринася за целите на ООН за устойчиво развитие по отношение на химикалите.

 

Цели на интегрираната регулаторна стратегия на ECHA
  • ефективно да се идентифицират вещества или групи вещества, пораждащи потенциално безпокойство. Информацията, необходима за оценяване на безопасността им, се събира по такъв начин, че всички останали опасения да могат да бъдат преодолени чрез най-подходящите регулаторни мерки за управление на риска.
  • да се гарантира подходящ и своевременен принос от страна на всички участници — ECHA, държавите членки, Европейската комисия и промишлеността
  • да се даде увереност на заинтересованите страни, че регистрантите изпълняват изискванията за информация съгласно REACH, като се насърчава по-добра комуникация относно безопасната употреба във веригата на доставки.

Прилагана от 2016 г., стратегията продължава работата, започната съгласно пътната карта за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

Сътрудничество с органите и заинтересованите страни

Сътрудничеството между органите — ECHA, Европейската комисия и държавите членки — е важно за ефикасното и ефективно прилагане на процесите по REACH и CLP в съответствие с интегрираната регулаторна стратегия на ECHA. Като работят съвместно със заинтересованите страни, включително с представители на промишлеността и НПО, органите допринасят за прозрачност и предвидимост на регулаторните дейности и гарантират, че всички страни са информирани за постигнатия напредък по отношение на конкретни групи вещества.

Как са интегрирани процесите?

Инфографиката по-долу показва различните процеси и как те са свързани помежду си. Дадено вещество може да попадне в обхвата на регулаторен процес във всеки момент, без да следва представения в диаграмата поток.

 

Вещества, които могат да породят безпокойство