Преходни мерки

Искане за неподадена информация за съществуващи вещества – член 136, параграфи 1 и 2 на регламента REACH

Съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 производителите и вносителите са длъжни да предоставят на компетентните органи на държавите-членки допълнителна информация за определени вещества. Член 136, параграфи 1 и 2 от регламента REACH предвижда преходни мерки по отношение на тези искания.

Компетентните органи на държавите-членки са отговорни за разглеждане на подадената информация и информиране на ECHA за всички последващи действия, които се изискват (член 46, параграф 3 и член 48 на REACH).

Общо 29 съществуващи вещества попадат в обхвата на преходните разпоредби (никеловите съединения се броят за едно вписване). Исканата информация е посочена в Регламенти (ЕО) № 465/2008, 466/2008, 506/2007, 565/2006, 642/2005 и 2592/2001.

Държавите-членки на ЕС са задължени съгласно член 136, параграф 3 на регламента REACH да подават преходни доклади между 1 юни и 1 декември 2008 г. за вещества, за които оценката на риска, разработването на стратегия за ограничаване на рисковете или дискусиите не са завършени преди 1 юни 2008 г.

Повече

Преходните доклади съгласно приложение XV за приоритетно съществуващи вещества, които не приключват съгласно Регламент № 793/93 – член 136, параграф 3 на регламента REACH

Държави-членки на ЕС са представили на ECHA преходни доклади съгласно приложение XV. Те съдържат неподадена информация за опасностите и риска и възможните варианти за управление на риска за т.нар. съществуващи вещества, разработени съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93.

Държавите-членки на ЕС са задължени съгласно член 136, параграф 3 на регламента REACH да подават преходни доклади между 1 юни и 1 декември 2008 г. за вещества, за които оценката на риска, разработването на стратегия за ограничаване на рисковете или дискусиите не са завършени преди 1 юни 2008 г.

Повече

Доброволни оценки на риска

През 2000 г. индустрията обявява, че ще направи доброволна оценка на някои медни и оловни съединения в съответствие с механизмите на прилагането на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета. Държавите-членки и Комисията се споразумяват относно тази инициатива на 11-та обща среща на компетентните органи за прилагане на Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета през 2001 г.

Повече