Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Основният принцип в Регламента за биоцидите ((ЕС) № 528/2012 (РБ)) е, че даден биоцид трябва да бъде разрешен, преди да може да бъде пуснат на пазара или използван в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Това се извършва в две последователни стъпки. Първо, активното вещество се оценява и, при условие че са изпълнени критериите, след това се одобрява в определен продуктов тип. Втората стъпка е разрешаването на всеки продукт, който се състои от, съдържа или генерира одобреното (ите) активно (и) вещество (а). На тази страница разглеждаме първата стъпка.

Данните на тази страница са насочени към активното вещество/продуктовия тип. Това е отразено във всички филтри за търсене и в резултатите от търсенията. Затова в таблицата по-долу е показана информация според комбинацията активно вещество/продуктов тип. От съображения за ефективност терминът активно вещество се използва като взаимозаменяем с термина комбинация активно вещество/продуктов тип.

Базата данни включва активни вещества в програмата за преразглеждане, активни вещества, които не са в програмата за преразглеждане, както и вещества в приложение I на РБП. Повече информация за категоризацията на активните вещества можете да намерите на страницата Одобряване на активни вещества.

За повече информация относно търсенията, които можете да извършвате, и начина на представяне на информацията, прочетете по-нататък.

Как да търсите

Можете да видите информацията за биоцидните активни вещества по два начина:

- за конкретна комбинация от активно вещество и продуктов тип (използвайте раздела „Търсене“); и

- като резюме на всички заявления за продуктов тип, подадени за дадено активно вещество (раздел „Резюме“).

В раздела Търсене можете да търсите по:

- описание на активното вещество: идентификатори на веществото, продуктов тип, кандидат за замяна.
(Статусът по подразбиране за полето „Кандидат за замяна“ е в „процес на оценка“ и този статус не означава непременно, че активното вещество е потенциален кандидат за замяна. След като активното вещество бъде идентифицирано или не като потенциален кандидат за замяна, статусът на страницата за разпространение се променя съответно на „да „или „не“.)

- данни за одобрение: например статус на заявление за одобрение, етап на оценка в процеса на одобрение, валидност на предоставеното одобрение.

- свързани разрешени биоциди (търговско наименование на биоцид).

Как се представя информацията

В таблицата с резултатите е представена информация за дадено активно вещество, като например начална и крайна дата на одобрение, оценяващ компетентен орган и статус на одобрение или оценка. Името на веществото е връзка към страницата с информация за веществото (информационна карта), в която се обобщава информацията за дадено вещество от всички регулаторни контексти, управлявани от ECHA.

Данните за активните вещества се събират от Регистъра на биоцидните продукти (R4BP 3). Той обхваща информация за активни вещества, за които е подадено заявление за одобрение на конкретен продуктов тип биоцид съгласно РБП или Директивата за биоцидите (Директива 98/8/ЕО). Имайте предвид, че етапът на валидиране в R4BP 3 трябва да бъде успешно преминат, за да могат активните вещества да бъдат разпространени или за да бъде показан най-скорошният статус в процеса на кандидатстване.

Повече информация за одобрението на конкретното активно вещество може да бъде намерена в информационния лист (достъпен чрез иконата с окото в таблицата с резултатите). Информационният лист съдържа подробна информация за последните данни за одобрение, включително съответните документи, свързаните разрешени биоциди и преглед на всички промени в одобрението на активното вещество.

В таблицата с резултатите е видим и броят на съответните разрешени биоциди. Номерът представлява броят на продуктовите клъстери (групи разрешения), съдържащи дадено активно вещество.

В раздел „Резюме“ са изброени всички заявления за продуктов тип, подадени за дадено активно вещество, независимо от това дали одобрението е предоставено или отказано. Статусът на одобрение на комбинация от активно вещество и продуктов тип е описан със символ. Като поставите мишката върху символа, можете да видите статуса на заявлението за одобрение, етапа на оценка, ако процесът на одобрение е в ход, и можете да получите достъп до информационния лист за активното вещество.

Резултати от експортирането

Можете да експортирате резултатите за активното вещество в стандартните формати на уебсайта на ECHA (XLS, CSV и XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

Last updated 22 Май 2024. Database contains 940 active substance-product type and Annex I records for which approval has been sought.
Active substance details
Active substance identifiers
Product-type:
Regulatory categorisation
Approval data
Administrative identifiers
Validity of approval
Start date
End date
Approval identifiers
Related authorised biocidal products
No results were found
 
Annex I Substance (+)-Tartaric acid 201-766-0 87-69-4 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 63
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclo-propanecarboxylate (d-Tetramethrin) 214-619-0 1166-46-7 PT18 icon PT18 Germany
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate 642-968-2 78617-58-0 PT19 icon PT19 01/06/2023 31/05/2033 France
Approved Link to the factsheet 1
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexa- hydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychro- meno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one (Rotenone) 201-501-9 83-79-4 PT17 icon PT17 United Kingdom
Cancelled application Link to the factsheet
(9Z,12E)-Tetradeca-9, 12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 PT19 icon PT19 Austria
No longer supported Link to the factsheet 12
Annex I Substance (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-yl acetate 608-490-3 30507-70-1 01/09/2013 -
Approved Link to the factsheet 18
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT09 icon PT09 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate (TCMTB) 244-445-0 21564-17-0 PT12 icon PT12 Norway
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT06 icon PT06 Austria
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(benzyloxy)methanol 238-588-8 14548-60-8 PT13 icon PT13 United Kingdom
No longer supported Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT08 icon PT08 01/02/2010 31/01/2020 Germany
Expired Link to the factsheet
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 433-460-1 210880-92-5 PT18 icon PT18 01/10/2016 30/09/2026 Germany
Approved Link to the factsheet 5
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT02 icon PT02 Poland
No longer supported Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)) 222-720-6 3586-55-8 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl- prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers 1R trans: 1R/S only 1:3) (Esbiothrin) 807-421-6 260359-57-7 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2- enyl-(1R,3R;
1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxy- late (mixture of 4 isomers 1R trans, 1R:1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis,1S 4:4:1:1) (d-Allethrin)
687-634-7 231937-89-6 PT18 icon PT18 Germany
Not approved Link to the factsheet
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT08 icon PT08 01/06/2015 31/05/2025 Belgium
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 78
(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) 257-842-9 52315-07-8 PT18 icon PT18 01/06/2020 31/05/2030 Belgium
Approved Link to the factsheet 111
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT02 icon PT02 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT06 icon PT06 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT09 icon PT09 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT10 icon PT10 Spain
No longer supported Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT11 icon PT11 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT12 icon PT12 Spain
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) 220-120-9 2634-33-5 PT13 icon PT13 Spain
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (DMDMH) 229-222-8 6440-58-0 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea (Hexaflumuron) 401-400-1 86479-06-3 PT18 icon PT18 01/04/2017 30/09/2024 Greece
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole (Imazalil) 252-615-0 35554-44-0 PT03 icon PT03 Germany
No longer supported Link to the factsheet
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT07 icon PT07 01/12/2016 30/11/2026 Finland
Approved Link to the factsheet 1
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT08 icon PT08 01/04/2010 30/11/2030 Finland
Approved Link to the factsheet 937
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole) 262-104-4 60207-90-1 PT09 icon PT09 01/06/2015 31/05/2025 Finland
Approved Link to the factsheet
1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (Empenthrin) 259-154-4 54406-48-3 PT18 icon PT18 Belgium
Not approved Link to the factsheet
1R-trans phenothrin 247-431-2 26046-85-5 PT18 icon PT18 01/09/2015 31/08/2025 Ireland
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 34
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT02 icon PT02 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT04 icon PT04 Denmark
Not approved Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT06 icon PT06 Denmark
Initial application for approval in progress
Commission decision
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT11 icon PT11 Denmark
Initial application for approval in progress
Opinion development by BPC
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT12 icon PT12 Denmark
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) 233-539-7 10222-01-2 PT13 icon PT13 Denmark
No longer supported Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT11 icon PT11 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT12 icon PT12 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5- triyl)triethanol (HHT) 225-208-0 4719-04-4 PT13 icon PT13 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2,2′-dithiobis[N-methylbenzamide] (DTBMA) 219-768-5 2527-58-4 PT06 icon PT06 Poland
Initial application for approval in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiper-onyl ether (Piperonyl butoxide/PBO) 200-076-7 51-03-6 PT18 icon PT18 01/07/2018 30/06/2028 Greece
Approved Link to the factsheet 27
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile (DBDCB) 252-681-0 35691-65-7 PT06 icon PT06 01/01/2018 31/12/2027 Czech Republic
Approved Link to the factsheet

Export search results to: