Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
203-770-8
110-46-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected mutagen
Details
604-810-0
15165-67-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
635-469-6
90274-24-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
600-679-9
105812-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-753-4
91465-08-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
616-668-7
79200-56-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-031-3
125116-23-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-587-9
172015-79-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
207-366-2
465-73-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-872-2
4084-38-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
443-840-7
4084-38-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-400-1
82911-69-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
603-738-7
13335-71-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-894-9
86608-70-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
617-373-6
82657-04-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
628-656-9
51594-55-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
201-501-9
83-79-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-239-0
36394-75-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
608-381-0
29617-66-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
610-134-7
4369-14-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-162-0
25646-77-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-360-6
94-74-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
672-712-5
178233-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
244-445-0
21564-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
-
76714-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
604-069-3
138261-41-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-494-3
141-66-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-647-1
123-73-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
615-135-6
70630-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-904-4
180637-89-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected skin sensitiser
Details
236-232-6
13250-12-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
600-834-0
107534-96-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-763-3
79983-71-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-522-5
84030-86-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-377-3
98886-44-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
622-835-5
149182-72-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
208-164-7
513-49-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
609-052-4
35000-38-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-015-5
112-90-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
281-291-3
83918-57-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-663-4
120068-37-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-628-3
119738-06-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
7411-47-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
219-306-2
2407-94-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
253-718-3
37924-13-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-191-5
79-27-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-197-8
79-34-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-854-0
594-72-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
200-863-5
75-34-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-253-3
563-58-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
2163-79-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
200-629-2
66-71-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-790-6
91788-83-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
212-230-0
771-29-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
414-270-6
41959-35-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
6202-15-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
611-516-6
57369-32-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-120-9
2634-33-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
601-075-8
111337-53-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
605-909-1
18085-02-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
208-750-2
540-59-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-152-5
43222-48-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
-
540-73-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
208-431-8
528-29-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-849-4
5248-39-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-700-3
51580-86-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
202-752-7
99-35-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-858-6
59653-74-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-769-1
17606-31-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
685-362-3
89415-87-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
208-826-5
542-75-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
414-180-7
10218-17-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
202-776-8
99-65-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
682-754-6
112193-77-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
213-979-6
1070-70-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-121-8
764-41-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-833-7
100-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-081-5
115-31-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
685-420-8
27610-48-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
606-676-9
2094-99-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
606-764-7
214353-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
246-011-6
24083-03-2
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
412-740-5
25965-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
-
5836-73-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
256-103-8
43121-43-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
619-000-2
94125-34-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
640-382-1
140681-55-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
638-859-4
51229-78-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
605-290-8
162515-68-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-209-1
41083-11-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Details
691-058-1
112281-77-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
266-275-6
66246-88-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-615-0
35554-44-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-351-5
58594-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
262-104-4
60207-90-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-797-5
4023-02-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
614-130-6
6777-05-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
610-286-4
461-96-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-124-5
54322-20-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
209-990-0
600-25-9
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-846-4
543-59-9
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-749-7
540-54-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
604-768-3
151006-61-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
601-758-0
121219-07-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
642-451-1
4186-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
626-949-6
140623-89-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
201-091-1
78-18-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-318-2
119-38-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-281-4
80-47-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
200-730-1
70-25-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-888-7
5271-27-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-969-4
90-15-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
662-008-6
13909-63-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
202-155-1
92-43-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-706-6
98-84-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
614-165-7
67914-69-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-549-2
14691-89-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
614-906-4
6903-18-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-621-8
71868-10-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
682-625-4
117342-25-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
604-103-7
138937-28-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-159-2
139756-01-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-134-6
139481-22-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-777-2
151213-39-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
925-174-3
2833-30-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-979-1
1464-53-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-117-5
302-17-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
801-874-3
75490-39-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
241-001-8
16938-22-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
640-803-9
2032-75-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
7076-53-1
Harmonised classification for acute toxicity
Details
218-741-5
2223-82-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
684-662-1
6364-17-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-402-8
58-90-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
627-409-2
3862-73-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
236-035-5
13108-52-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
200-026-4
50-31-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-480-9
96-13-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
614-913-2
69045-84-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-974-3
65907-30-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
259-565-9
55285-14-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
1563-67-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
200-628-7
66-56-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-013-5
602-01-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-440-3
106-90-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-395-3
526-75-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
276-245-4
71975-58-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
275-732-9
71629-74-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
239-714-4
15646-96-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
202-273-3
93-76-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-467-8
95-95-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-282-0
137-17-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
-
21436-97-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
203-600-2
108-62-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-795-9
88-06-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-126-8
954-16-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-027-1
602-99-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-187-5
632-92-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
620-419-8
606-35-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected mutagen
Details
202-361-1
94-75-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-256-9
2095-02-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
410-330-0
54236-98-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
26766-27-8
Harmonised classification for acute toxicity
Details
209-294-7
565-80-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-553-5
97-02-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-450-0
121-14-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
206-348-1
329-71-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-581-4
619-15-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-255-3
2095-01-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
260-300-4
56634-95-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-885-3
1689-99-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
607-349-3
24279-39-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-445-7
579-66-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-357-9
573-56-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-106-0
606-20-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
613-841-9
65797-42-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-592-6
10461-98-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
620-681-3
100418-33-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
620-422-4
4097-36-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
136-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
203-985-7
112-56-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-761-6
20354-26-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-198-8
88671-89-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
609-910-8
41340-36-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-100-1
43028-69-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
618-075-9
87820-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
628-824-1
59320-13-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
621-063-6
72619-32-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
600-703-8
10596-22-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
425-160-2
24085-06-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
616-692-8
79456-26-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-544-6
96-91-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
628-212-4
4274-38-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
611-506-1
5734-64-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
410-050-9
5734-64-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
625-319-8
62096-63-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
615-902-5
7305-71-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
203-541-2
108-00-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
610-480-9
49805-30-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-595-9
2065-75-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2