Skip to Content
Skip to Content

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

(публикуван в съответствие с член 59, параграф 10 на регламента REACH)

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Бележки:

  • Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от включването на дадено вещество в списъка с кандидати на този уебсайт, включително свързани по-конкретно с членове 7, 31 и 33 от Регламента REACH.
  • Цифрови идентификатори: Всеки запис в списъка с кандидати обхваща както безводни, така и хидратни форми на веществото. Показаният в записа CAS номер обикновено се отнася до безводната форма. Хидратните форми на веществото, определени с други CAS номера, продължават да влизат в обхвата на записа.
  • Други цифрови идентификатори: За записите, съдържащи "-"_ в номера на ЕС или в CAS номера, ако е практически възможно, е включен неизчерпателен инвентарен списък на номера от ЕС и/или CAS регистрите, описващи вещества или групи вещества, за които се счита, че попадат в обхвата на списъка с кандидати. Тази информация е достъпна чрез кликване върху бутона „Подробности" на избрания запис.

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters

with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) EО №:: - CAS №:: -
Основание за включване
Toxic for reproduction (Article 57c)
Дата на включване:
15/06/2015
Решение
Набор от данни в IUCLID
Подкрепящ/удостоверяващ документ
Отговор на коментари
Забележки

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters 272-013-1 68648-93-1 Expert judgement
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters 271-094-0 68515-51-5 Expert judgement

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1