Skip to Content
Skip to Content

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

(публикуван в съответствие с член 59, параграф 10 на регламента REACH)

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Бележки:

  • Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от включването на дадено вещество в списъка с кандидати на този уебсайт, включително свързани по-конкретно с членове 7, 31 и 33 от Регламента REACH.
  • Цифрови идентификатори: Всеки запис в списъка с кандидати обхваща както безводни, така и хидратни форми на веществото. Показаният в записа CAS номер обикновено се отнася до безводната форма. Хидратните форми на веществото, определени с други CAS номера, продължават да влизат в обхвата на записа.
  • Други цифрови идентификатори: За записите, съдържащи "-"_ в номера на ЕС или в CAS номера, ако е практически възможно, е включен неизчерпателен инвентарен списък на номера от ЕС и/или CAS регистрите, описващи вещества или групи вещества, за които се счита, че попадат в обхвата на списъка с кандидати. Тази информация е достъпна чрез кликване върху бутона „Подробности" на избрания запис.
Filter the list
Дата на включване:

Решение Набор от данни в IUCLID  
show/hide
Dioctyltin dilaurate EО №:: 222-883-3 | CAS №:: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EО №:: 293-901-5 | CAS №:: 91648-39-4
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite, tris(nonylphenyl) phosphite EО №:: -, 247-759-6 | CAS №:: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EО №:: 701-028-2 | CAS №:: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EО №:: - | CAS №:: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EО №:: 223-393-2 | CAS №:: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EО №:: 206-587-1 | CAS №:: 355-46-4
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EО №:: 269-511-6 | CAS №:: 68259-08-5
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EО №:: 206-400-3 | CAS №:: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EО №:: - | CAS №:: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EО №:: - | CAS №:: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EО №:: 221-470-5 | CAS №:: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EО №:: 217-862-0 | CAS №:: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EО №:: 276-743-1 | CAS №:: 72624-02-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 30784-27-1
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 72861-06-4
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 854904-92-0
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- EО №:: - | CAS №:: 1824346-00-0
Phenol, 4-tert-heptyl- EО №:: - | CAS №:: 288864-02-8
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EО №:: 854-135-2 | CAS №:: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EО №:: 854-958-7 | CAS №:: 30784-32-8
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EО №:: 206-801-3 | CAS №:: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EО №:: - | CAS №:: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EО №:: - | CAS №:: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EО №:: 271-094-0 | CAS №:: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1