Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

(публикуван в съответствие с член 59, параграф 10 на регламента REACH)

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Бележки:

  • Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от включването на дадено вещество в списъка с кандидати на този уебсайт, включително свързани по-конкретно с членове 7, 31 и 33 от Регламента REACH.
  • Цифрови идентификатори: Всеки запис в списъка с кандидати обхваща както безводни, така и хидратни форми на веществото. Показаният в записа CAS номер обикновено се отнася до безводната форма. Хидратните форми на веществото, определени с други CAS номера, продължават да влизат в обхвата на записа.
  • Други цифрови идентификатори: За записите, съдържащи "-"_ в номера на ЕС или в CAS номера, ако е практически възможно, е включен неизчерпателен инвентарен списък на номера от ЕС и/или CAS регистрите, описващи вещества или групи вещества, за които се счита, че попадат в обхвата на списъка с кандидати. Тази информация е достъпна чрез кликване върху бутона „Подробности" на избрания запис.
Filter the list
Дата на включване:

The List does not contain any Substances.
Решение Набор от данни в IUCLID  
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EО №:: 310-154-3 | CAS №:: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EО №:: - | CAS №:: 74499-35-7
Phenol, 4-dodecyl, branched EО №:: - | CAS №:: 210555-94-5
4-isododecylphenol EО №:: - | CAS №:: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EО №:: - | CAS №:: 57427-55-1
Phenol, 4-isododecyl- EО №:: - | CAS №:: 27147-75-7
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EО №:: - | CAS №:: 25747-83-5
Boric acid (H3BO3), disodium salt EО №:: - | CAS №:: 22454-04-2
Trisodium orthoborate EО №:: 238-253-6 | CAS №:: 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EО №:: 215-604-1 | CAS №:: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EО №:: 237-560-2 | CAS №:: 13840-56-7
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EО №:: - | CAS №:: 14890-53-0
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EО №:: - | CAS №:: 1372804-76-6
Alkanes, C14-17, chloro EО №:: 287-477-0 | CAS №:: 85535-85-9
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EО №:: 950-299-5 | CAS №:: -
Tetradecane, chloro derivs. EО №:: - | CAS №:: 198840-65-2
-
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EО №:: - | CAS №:: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EО №:: 201-289-8 | CAS №:: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EО №:: - | CAS №:: 75166-30-2
-
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EО №:: 253-057-0 | CAS №:: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EО №:: - | CAS №:: 1522-92-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EО №:: 221-967-7 | CAS №:: 3296-90-0
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EО №:: 202-480-9 | CAS №:: 96-13-9
-
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EО №:: 222-883-3 | CAS №:: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EО №:: 293-901-5 | CAS №:: 91648-39-4
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EО №:: 432-660-4 | CAS №:: -
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EО №:: 444-440-5 | CAS №:: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EО №:: 452-310-4 | CAS №:: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EО №:: 478-340-8 | CAS №:: 144317-44-2
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EО №:: 206-793-1 | CAS №:: 375-73-5
lithium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 503155-89-3
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EО №:: 249-616-3 | CAS №:: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EО №:: 269-513-7 | CAS №:: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 507453-86-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EО №:: - | CAS №:: -
tris(nonylphenyl) phosphite EО №:: 247-759-6 | CAS №:: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EО №:: - | CAS №:: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EО №:: 269-511-6 | CAS №:: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EО №:: 223-393-2 | CAS №:: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid EО №:: 206-587-1 | CAS №:: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EО №:: 206-400-3 | CAS №:: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EО №:: - | CAS №:: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EО №:: - | CAS №:: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EО №:: 221-470-5 | CAS №:: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EО №:: 217-862-0 | CAS №:: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EО №:: 276-743-1 | CAS №:: 72624-02-3
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 30784-27-1
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- EО №:: - | CAS №:: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- EО №:: - | CAS №:: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- EО №:: - | CAS №:: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EО №:: 854-135-2 | CAS №:: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EО №:: 854-958-7 | CAS №:: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- EО №:: - | CAS №:: 288864-02-8
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- EО №:: - | CAS №:: 72861-06-4
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- EО №:: - | CAS №:: 854904-92-0
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.