SCIP Database

Echa kommer att upprätta och förvalta en databas med information som lämnas in om ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor, som sådana eller i komplexa föremål (produkter). Echa ska göra informationen i SCIP-databasen tillgänglig för aktörer på avfallsområdet och konsumenter.

Informationen om att SVHC-ämnen upptagna i kandidatförteckningen ingår i varor måste finnas tillgänglig under produkternas och materialens hela livscykel, inbegripet avfallsstadiet. För att uppfylla detta mål måste företag från och med den 5 januari 2021 lämna tillräcklig information till Echa för säker användning av dessa varor, om de tillhandahåller varor på EU:s marknad som innehåller något av kandidatförteckningens ämnen i en koncentration över 0,1 viktprocent.

Det finns tre huvudsyften med databasen:

  1. Att minska genereringen av avfall som innehåller farliga ämnen genom att stödja ersättandet av ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor som släpps ut på EU:s marknad.
  2. Att göra informationen tillgänglig för att ytterligare förbättra avfallshanteringen.
  3. Att göra det möjligt för myndigheterna att övervaka användningen av ämnen som inger betänkligheter och ingår i varor och att vidta lämpliga åtgärder under varornas hela livscykel, inbegripet deras avfallsstadium.

SCIP-databasen kompletterar de befintliga meddelande- och anmälningsskyldigheterna som gäller för kandidatförteckningens ämnen i varor enligt Reach.

Vem behöver lämna information till SCIP-databasen?

Följande leverantörer av varor behöver lämna information till SCIP-databasen:

  • Producenter och varumontörer i EU.
  • EU-importörer.
  • Varudistributörer och andra aktörer i EU som släpper ut varor på marknaden.

Återförsäljare och andra aktörer i distributionskedjan som levererar varor direkt till konsumenter omfattas inte av skyldigheten att lämna information till Echa.

Vilken information ska lämnas till SCIP-databasen?

De informationsskyldiga behöver bara lämna information om de varor som innehåller kandidatförteckningens ämnen i en koncentration över 0,1 viktprocent. Den stora merparten av varorna på EU:s marknad innehåller inte kandidatförteckningens ämnen i en koncentration över gränsvärdet.

Förutom administrativa kontaktuppgifter behöver varuleverantörerna lämna följande information till Echa:

  • information som gör det möjligt att identifiera varan,
  • namn, koncentrationsintervall och var det eller de ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen finns i den varan,
  • annan information som möjliggör en säker användning av varan, särskilt information för att säkerställa att varan hanteras korrekt när den har blivit avfall.

De informationsskyldiga kan om de vill också lämna ytterligare information.

Mer upplysningar om vilken information som ska lämnas till Echa finns i avsnittet ”Detaljerade informationskrav”.

Vilka uppgifter inlämnade till SCIP-databasen kommer Echa att offentliggöra?

Echa kommer att se till att konfidentiell affärsinformation skyddas när detta är motiverat. Uppgifter som det är obligatoriskt att lämna och som gör det möjligt att fastställa förbindelser mellan aktörer i samma distributionskedja kommer till exempel inte att göras tillgängliga för allmänheten.

Categories Display