Lagstiftning

Lagstiftning

Reach-förordningen syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker som kemikalier kan utgöra.

Yrkeshygieniska gränsvärden antas utifrån två rättsliga ramar – direktivet om kemiska agenser och direktivet om carcinogener, mutagena ämnen och reproduktionstoxiska ämnen. Tillsammans utgör dessa direktiv en väsentlig del av EU:s mekanism för att skydda arbetstagarnas hälsa.

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.

I ramdirektivet om avfall fastställs åtgärder för att hantera de negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall, och för att förbättra den effektiva användningen av resurser som är centrala för övergången till en cirkulär ekonomi.

Syftet med biocidförordningen är att förbättra biocidproduktmarknadens funktionssätt inom EU och att samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljön.

Enligt POP-förordningen gäller ett förbud mot eller stränga restriktioner för produktion och användning av långlivade organiska föroreningar inom EU.

Förordningen om förhandsgodkännande reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU.

Målet med det reviderade dricksvattendirektivet är att skydda människor och miljön från de skadliga effekterna av förorenat vatten och att förbättra tillgången till dricksvatten.

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.